Dve amfory z Bešeňovej - travertínového lomu

Title: Dve amfory z Bešeňovej - travertínového lomu
Variant title:
  • Two amphorae from a travertine quarry in Bešeňová
Author: Sliacka, Simona
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 2, pp. 53-62
Extent
53-62
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Amfory z Bešeňovej – travertínového lomu pochádzajú z neskorej doby bronzovej a včasnej doby halštatskej a spolu s ďalšími nálezmi vo veľmi blízkom okolí dokladajú intenzívne využívanie mikroregiónu počas trvania lužickej kultúry na Slovensku.
The amphorae from a travertine quarry in Bešeňová date from the Final Bronze Age and Early Hallstatt Period. Along with the other finds in immediate neighbourhood they attest to an intensive use of the micro-region during the period of Lusatian Culture in Slovakia.
References
[1] Bárta, J. 1974: Sídliská pračloveka na slovenských travertínoch, Nové obzory, 133–175.

[2] Benediková, L. 2016: Nálezy z Vršateckého Podhradia v kontexte osídlenia stredného Považia v neskorej dobe bronzovej a dobe halštatskej, Zborník SNM CX, Archeológia 26, 59–71.

[3] Bozalková, I. – Galvánek, J. – Slivka, D. 1979: Ochrana neživej prírody Slovenska. Bratislava.

[4] Budinský-Krička, V. 1948: Výskumy štátneho archeologického ústavu v Turčianskom S. Martine v r. 1946 a 1947, Historica Slovaca VI–VII, 269–279.

[5] Čaplovič, P. 1977: Dolný Kubín II. Martin.

[6] Dohnal, V. 1974: Die Lausitzer Urnenfelderkultur in Ostmähren. SAÚ Brno II/3. Praha.

[7] Furman, M. 2016: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská, a hrádky od praveku po stredovek. Žilina.

[8] Haruštiak, J. – Vereščáková, J. – Kupcová, Ľ. – Kušnírová, M. – Gúčik, L. 2015: Nálezy lužickej kultúry pri výstavbe diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Príspevok prednesený na Kolokviu o lužickej kultúre k pocte životnému dielu Dr. Ladislava Veliačika, DrSc.

[9] Horňák, M. 2005: Pohrebisko lužickej kultúry v Sklabinskom Podzámku, Slovenská archeológia LIII, 203–218.

[10] Hrubec, I. – Kujovský, R. 1994: Pohrebisko lužickej kultúry v Háji (okres Martin), Slovenská archeológia XLII, 5–36.

[11] Hýroš, Š. 1868: Novina o tisíc ročných starinách, Pešťbudínske vedomosti, ročník VIII, č. 104, 29.12.1868, 3.

[12] Jakubík, J. 1939: Zpráva Liptovského muzea v Ružomberku za rok 1939. Ružomberok.

[13] Jakubík, J. 1940: Zpráva Liptovského muzea v Ružomberku za rok 1940. Ružomberok.

[14] Kujovský, R. 1994: Príspevok k poznaniu vzťahov lužických a stredodunajských popolnicových polí na Slovensku, Slovenská archeológia XLII, 261–317.

[15] Kujovský, R. 2015: Keramika lužickej kultúry. In: Furmánek, V. (zost.): Staré Slovensko 4. Doba bronzová. Nitra, 201–210.

[16] Kürti, J. 1927: Zpráva o účinkovaní Liptovského muzea v Ružomberku v roku 1927. Ružomberok.

[17] Kürti, J. 1928: Ročná zpráva Liptovského muzea v Ružomberku za rok 1928. Ružomberok.

[18] Kürti, J. 1930: Archeologické nálezy z Bešeňovej (Liptov), Sborník Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti, XXIV, 3–4, 179–188.

[19] Kürti, J. 1930: Zpráva Liptovského muzea v Ružomberku za rok 1930. Ružomberok.

[20] Kürti, J. 1931: Zprávy Liptovského múzea, 1. Ružomberok.

[21] Kürti, J. 1933: Zpráva Liptovského muzea v Ružomberku za rok 1933. Ružomberok.

[22] Kürti, J. 1934: Zpráva Liptovského muzea v Ružomberku za rok 1934. Ružomberok.

[23] Majláth, B. 1871: Kétbronztü Liptómegyében, Archaeologiai Értesítő IV, 112–117.

[24] Mazúrek, J. 1977: Exkurzia na lokalitu bešeňovských travertínov, Pamiatky a príroda 2, 36–37.

[25] Nekvasil, J. 1970: Konečný vývojový stupeň středního (slezského) období lužické kultury na Moravě, Památky archeologické 61, 15–99.

[26] Novák, P. 2011: Záchranný výzkum hradiště v Prašníku (Hrádok). Most.

[27] Novotná, M. 1970: Die Bronzehortfunde in der Slowakei. Spätbronzezeit. Bratislava.

[28] Novotná, M. 1970: Die Äxte und die Beile in der Slowakei. Prähistorische Bronzefunde IX, 3. München.

[29] Novotná, M. 1980: Die Nadeln in der Slowakei. Prähistorische Bronzefunde XIII, 6. München.

[30] Pivovarová, Z. 1966: Dvojčepeľové britvy lužickej kultúry na Slovensku, Slovenská archeológia XIV, 337–356.

[31] Studeníková, E. – Paulík, J. 1983: Osada z doby bronzovej v Pobedime. Fontes Archeologického ústavu SNM v Bratislave VI. Martin.

[32] Uhlár, V. 1961: Mních pri Ružomberku v praveku a včasnej dobe dejinnej, Štúdijné zvesti Archeologického ústavu SAV 4, 139–179.

[33] Veliačik, L. 1981: Archeologický výskum v Liptovskej Teplej, AVANS v roku 1980, 322–325.

[34] Veliačik, L. 1983: Die Lausitzerkultur in der Slowakei. Nitra.

[35] Volko, J. 1923: Bešeňovské praobydlenisko z neolitu a bronzu (Liptov), Obzor Praehistorický II, 2, 125–127.

[36] Žilincová, L. 2010: Pohrebiská lužickej kultúry v Jasenici a Sedmerovci, Štúdijné zvesti Archeologického ústavu SAV 48, 141–214.