Musical inventories of the St. Peter and Paul (Brno) church in the 18th and early 19th century

Title: Musical inventories of the St. Peter and Paul (Brno) church in the 18th and early 19th century
Source document: Musicologica Brunensia. 2018, vol. 53, iss. 2, pp. 281-330
Extent
281-330
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study focuses on the musical inventories of the church between years 1663 and 1816. Inventories important for examination of the musical development have been transcribed and evaluated. Inventory from years 1804/1805 contains a valuable thematic catalogue of music sheets transcribed by regenschori Karl Nanke. This inventory contains also a list of gradualien by Michael Haydn. Most compositions had been identified as well as transcribed and provided with an appropriate signature according to Sherman & Thomas catalogue from 1993.
Note
The article came into being as part of the project "Hudební inventáře raného novověku v českých zemích" supported by the Grantová agentura České republiky (project no. GA16-17615S).
References
[1] Diocesan archive of Roman Catholic Diecese of Brno. Chapter Brno. inv. no. 593, sg. III O

[2] Diocesan archive of Roman Catholic Diecese of Brno. Chapter Brno. inv. no. 595, sg. III O

[3] Diocesan archive of Roman Catholic Diecese of Brno. Chapter Brno. inv. no. 596, sg. III O

[4] Diocesan archive of Roman Catholic Diecese of Brno. Chapter Brno. inv. no. 599, sg. III O

[5] Moravian Museum in Brno. Department of the History of Music. A21290. In Festo Purificationis B: V: M:

[6] Moravian Museum in Brno. Department of the History of Music. A21651. De Com[m]uni Confessoris non Pontificis

[7] ANGERMÜLLER, Rudolph. Wenzel Müller und "sein" Leopoldstädter Theater: mit besonderer Berücksichtigung der Tagebücher Wenzel Müllers. 1. Aufl. Wien: Böhlau, 2009.

[8] FUKAČ, Jiří. Katalog. In Slovník české hudební kultury. Jiří Fukač – Jiří Vysloužil – Petr Macek (eds.). Praha 1997, s. 428–432.

[9] IMSLP/Petrucci Music Library [online]. [cit. 2017-01-15]. Received from: http://imslp.org/.

[10] JAN, Libor – PROCHÁZKA, Rudolf – SAMEK, Bohumil. Sedm set let brněnské kapituly: jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. Vyd. 1. Prameny k dějinám a kultuře Moravy. Brno: Biskupství brněnské, 1996.

[11] MALÝ, Tomáš – MAŇAS, Vladimír – ORLITA, Zdeněk. Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna. Brno v minulosti a dnes, Supplementum 10. Brno: Archiv města Brna, 2010.

[12] KROUPA, Jiří. Dějiny Brna 7: Uměleckohistorické památky. Historické jádro. První. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015.

[13] RACEK, Jan. Hudební inventáře a jejich význam pro hudebněhistorické bádání. Časopis Moravského musea – Vědy společenské, 1962, roč. 47, s. 135–162.

[14] Répertoire International des Sources Musicales [online]. [cit. 2017-01-15]. Received from: http://www.rism.info/.

[15] SEHNAL, Jiří. Pavel Vejvanovský and the Kroměříž Music Collection: Perspectives on Seventeenth-century Music in Moravia. Olomouc: Palacký University in Olomouc, 2008.

[16] STRAKOVÁ, Theodora. Hudba na Petrově v 17. až 18. století. Časopis Moravského muzea v Brně – Vědy společenské. Brno, 1984, s. 101–116.

[17] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Inventáře hudební. In Československý hudební slovník osob a institucí., sv. 1., A-L. Gracian Černušák – Bohumír Štědroň – Zdenko Nováček. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963, s. 550–551.

[18] TENORA, Jan. Kathedrální kostel sv. Petra a Pavla v Brně: Příspěvek k dějinám stavby a vnitřní úpravy. Brno, 1930.

[19] VEČEREK, Marek. Liturgická praxe v olomoucké katedrále v XVII. a XVIII. století. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Tomáš Parma. Olomouc, 2014.

[20] VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Bibliotheca Strahoviensis. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006.