Středověké osídlení a studium hospodářských dějin

Title: Středověké osídlení a studium hospodářských dějin
Variant title:
  • Mittelalterliche Besiedlung und Studium der Wirtschaftsgeschichte
Source document: Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 37-43
Extent
37-43
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BERANOVÁ, M., 1975: Zemědělská výroba v 11./14. století na území Československa. Praha.

[2] BOLINA, P., 1986: K problematice kolonizace a počátků hradů na severovýchodní Moravě ve 13. století, Československý časopis historický 34, 565—584.

[3] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae.

[4] CIM: Codex juris municipalis regni Bohemiae.

[5] DOBIÁŠ, J., 1927: Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí, I. Doba předhusitská. Pelhřimov.

[6] DRC: Decem registra censuum Bohemica compilata aetate bellum husiticum praecedente. Ed. J. Emler. Praha 1881.

[7] DURDÍK, J.—KLÁPŠTĚ, J.—SOMMER, P., 1986: Archeologie a architektura, Archaeologia historka 11, 11—24.

[8] GABRIEL, F., 1986: České Švýcarsko očima archeologa. Děčín.

[9] GABRIEL, F., 1989: K problematice opevněných sídel na pískovci, Castellologica bohemica 1, 1989, 125—138.

[10] IS HRADECKO: Indikační skici stabilního katastru. Hradecký kraj (rok 1840).

[11] KEJŘ, J., 1984: Die verfassungsrechtliche Stellung der Städte und des Bürgertums im böhmischen Staat der Přemysliden, Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 8, 224—248.

[12] KEJŘ, J., 1987: Trhy a trhové vsi v Čechách a na Moravě, Právně historické studie 28, 9-44.

[13] KLÁPŠTĚ, J., 1988a: K některým problémům středověké kolonizace, Studia mediaevalia Pragensia 1, 93—111.

[14] KLÁPŠTĚ, J., 1988b: Topographie der frühmittelalterlichen Besiedlung in der Gegend von Most (Nordwestböhmen), Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 32, 35—79.

[15] KLÁPŠTĚ, J., 1989: Česká archeologie a studium problematiky 13. století, Archaeologia historica 14, 9—17.

[16] KLÁPŠTĚ, J.—SMETÁNKA, Z., 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971—1981, Archaeologia historica 7, 11—31.

[17] KLÁPŠTĚ, J.—ŽEMLIČKA, J., 1979: Studium dějin osídlení v Čechách a jeho další perspektivy. Československý časopis historický 27, 884—906.

[18] LÁZNIČKA, Z., 1956: Typy venkovského osídlení v ČSR, Lidé a země 5, 147—155.

[19] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1989: Století posledních Přemyslovců na Moravě a ve Slezsku ve světle archeologických výzkumů a nálezů, Archaeologia historica 14, 19—42.

[20] NEKUDA, V., 1982: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů, Archaeologia historica 7, 33—66.

[21] NEKUDA, V., 1985: Zemědělská výroba v období feudalismu na Moravě ve světle archeologických výzkumů, Archaeologia historica 10, 33—66.

[22] NOVÝ, L. a kol., 1974: Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století). Praha.

[23] PLAČEK, M., 1985: Hrady na Oslavě a ekonomické podmínky jejich vzniku a existence, Archaeologia historica 10, 261—271.

[24] PLAČEK, M., 1986: Hrady v horním povodí Svratky, Archaeologia historica 11, 189—200.

[25] PLAČEK, M., 1988: K vývoji hradů v povodí Svitavy, Archeologia historica 13, 307—320.

[26] PŘEHLED 1980: Přehled dějin Československa I. 1 (do r. 1526). Hlavní redakce J. Purš a M. Kropilák, Praha.

[27] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae.

[28] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle — městečko ostrovského kláštera. Praha.

[29] SMETANA, J., 1989: K problému translací českých měst ve 13. a 14. století, Archaeologia historica 14, 95—107.

[30] SMETANA, J., 1990: Počátky města Kravaře v severních Čechách, Folia Historica Bohemica 13, 43—85.

[31] ŠIMÁK, J. V., 1936: Počátky Broumova a Broumovska, Český časopis historický 42, 575—582.

[32] ŠIMÁK, J. V., 1938: České dějiny I. 5. Středověká kolonisace v zemích českých. Praha.

[33] ŠMELHAUS, V., 1975: Prameny k dějinám osídlení Broumovska, Vědecké práce Zemědělského muzea 15, Praha.

[34] ŠTĚPÁNEK, M., 1967: Plužina jako pramen dějin osídlení 1 — 2, Československý časopis historický 15, 725—746.

[35] ŠTĚPÁNEK, M., 1968: Plužina jako pramen dějin osídlení 1 — 2, Československý časopis historický 16, 247—274.

[36] ŠTĚPÁNEK, M., 1969: Strukturální změny středověkého osídlení I—II, Československý časopis historický 17, 457—488, 649—680.

[37] TOMAS, J., 1979: Města v severozápadních Čechách ve 13. století, Hospodářské dějiny 4, 69 až 132.

[38] TOMAS, J., 1983: Řemeslníci 11.—13. století v českých zemích v písemných pramenech, Archaeologia historica 8, 73—84.

[39] TOMEK, W. W., 1881: Příběhy kláštera a města Police nad Medhují. Praha.

[40] VACEK, F., 1919: Emfyteuse v Čechách ve XIII. a XIV. století, Agrární archiv 6, 67—78.

[41] VELÍMSKÝ, T., 1989: K problematice počátků českých měst — prostorový vývoj a nejstarší zástavba, Archaeologia historica 14, 67—93.

[42] ZIENTARA, B., 1975: Henryk Brodaty i jego czasy. Warszawa.

[43] ŽEMLIČKA, J., 1978: Formation of the Town Network in Bohemia: The Lower Ohře River Area under Culminating Feudalism (13th—14th Century), Hospodářské dějiny 2, 193—224.

[44] ŽEMLIČKA, J., 1980a: K nerovnoměrnosti hospodářského vývoje v období vrcholného feudalismu, Folia Historica Bohemica 2, 175—187.

[45] ŽEMLIČKA, J., 1980b: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha.

[46] ŽEMLIČKA, J., 1990: Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného feudalismu. Praha.