Městské hradby a formulářová sbírka přemyslovské královské kanceláře

Title: Městské hradby a formulářová sbírka přemyslovské královské kanceláře
Variant title:
  • Stadtmauer und Formellbuch der Königskanzlei der Primisliden
Source document: Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 171-177
Extent
171-177
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II, ed. G. Friedrich, Praha 1912.

[2] СІМ II: Codex iuris municipalis II, ed. J. Čelakovský, Praha 1895.

[3] RBM II: Regesta diplomatica nес non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, ed. J. Emler, Praha 1882.

[4] ed. DELISLE, L., 1883: Le premier registre de Philippe-Auguste, Paris, fol. 92—94.

[5] DRAGOUN, Z., 1987: Stav a perspektivy poznání staroměstského opevnění, Staletá Praha 17, s. 39 n.

[6] DURDÍK, T., 1985: Raně gotická stavební podoba hradu Konopiště, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 26, s. 163 n.

[7] DUŠKOVÁ, S., 1960: Kdo byl notář Jindřich, SPFFBU, C 7.

[8] DUŠKOVÁ, S., 1979: Kancelář jako nástroj politiky Přemysla Otakara II., Folia historica Bohemica 1.

[9] FINÓ, J.—F., 1967: Quelques aspects de l'art militaire sous Philippe Auguste, Gladius, tome VI.

[10] GEBELIN, F., 1962: Les châteaux de France, Paris.

[11] HÉLIOT, P., 1964: Le Château-Gaillard et les forteresses des XIIe et XIIIe siècles en Europe occidentale, Château-Gaillard 1.

[12] KUDRNA, J., 1975: Dějiny Italie V.—XVII. století (skriptum FF UJEP Brno), Brno.

[13] LÍBAL, D., 1984: Dějiny českého výtvarného uměni I/1 (ed. R. Chadraba), Praha (kapitola Gotická architektura).

[14] NECHUTOVÁ, J., 1987: Doba Přemysla Otakara II. a formuláře Jindřicha z Isernie, SPFFBU, E 32, s. 141—147.

[15] NOVOTNÝ, V., 1937: České dějiny I/4, Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara, Praha.

[16] RAZÍM, V., 1988a: Kolín, Čáslav, Nymburk — městská opevnění doby přemyslovské v Čechách, Umění 36, s. 309 n.

[17] RAZÍM, V., v tisku: Přehled městských opevnění doby přemyslovské v Čechách.

[18] RAZÍM, V., 1986: Raně gotická fortifikace města Horažďovic, Památky a příroda 11, s. 261 n.

[19] RAZÍM, V., 1989: Přemyslovské hradby města Domažlic (z fondů muzea Chodska v Domažlicích), ČNM, řada historická, 158, 1—2, s. 1—27.

[20] RAZÍM, V., 1990: K problematice městských opevnění severovýchodních Čech (Nad otázkami funkce tzv. flankovacích systémů doby předhusitské ve střední Evropě, Památky a příroda 15, s. 513—523.

[21] RICHTER, M.—VOKOLEK, V., 1971: První etapa výzkumu v Hradci Králové, Archeologické rozhledy 23, s. 605 n.

[22] RICHTER, M.—VOKOLEK, V., 1975: Hradec Králové na počátku dějin, Hradec Králové.

[23] ROCOLLE, C., 1973: 2000 ans de fortification française I, II, Paris-Limoges.

[24] ŠEBÁNEK, J., 1961: Město Ústi nad Labem v listině z roku 1249, ČsČH 9.

[25] ŠEBÁNEK, J.—DUŠKOVÁ, S., 1971: Česká diplomatika do roku 1848 (skriptum FF UK Praha), Praha (kapitola Česká listina v době přemyslovské).