K počátkům Norimberské cesty na Tachovsku

Title: K počátkům Norimberské cesty na Tachovsku
Variant title:
  • Zu den Anfängen des Nürbergerweges auf dem Gebiet von Tachov
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 59-[71]
Extent
59-[71]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BAŠTA, J., 1991: Otázka zemských stezek na Domažlicku ve světle archeologických výzkumů, in: Studia Mediaevalia Pragensia 2, 61-73.

[2] BEER, K., 1925: Aus der Geschichte des ehemaligen Tachauer "Kreises", Mitteil. d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 63, 3-40.

[3] BENEŠ, A.-VENCL, S., 1979: Příspěvek k pravěku Tachovska, Sborník Okr. muzea v Tachově 12, 9-16.

[4] BOBKOVÁ, L., 1982: České panství v Horní Falci za vlády Karla IV., Sborník pedagogické fakulty v Ústí n. L., řada historická, 5-32.

[5] BRAUN, P., 1991: Újezd pod Přimdou, hlášení čj. 416/91 v archivu OZAV ZČM Plzeň.

[6] BRAUN, P., 1993: Předstihový archeologický výzkum na trase dálnice D 5, úsek 0512 Benešovice-Rozvadov v roce 1993, rkp. zprávy, ulož. v archivu OZAV ZČM Plzeň.

[7] BRETHOLZ, B. ed., 1923: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica, Nova series II. Berlin.

[8] CONRAD, M., 1997: Ein Altstraßenrest bei Steiningloh, Lkr. Amberg-Sulzbach, Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 1, 334-337.

[9] DENECKE, D., 1969: Metodische Untersuchungen zur historisch-geografischen Wegeforschung im Raum zwischen Solling und Harz, Göttinger geographische Abhandlungen 54. Göttingen.

[10] DITTRICH, T., 1982: Románské stavby z okruhu kladrubského kláštera, Umění 27, 129-139.

[11] DOLLACKER, A., 1935: Ehemalige Landstraße von Amberg über Nabburg nach Böhmen, Naabgau 11/12, 33n.

[12] DUŠKOVÁ, S., 1953: Listiny kladrubské, in: J. Šebánek-S. Dušková: Studie k českému diplomatáři, Sb. prací filos. fakulty BU II, č. 2-4, 285-303.

[13] HARDT, M., 1956: Die Goldene Straße, Oberpfälzer Heimat 1, 42-46.

[14] HONL, I., 1959: Kolbeho hraniční mapy Rozvadovska z roku 1766 a 1768, in: Minulostí Plzně a Plzeňska 2, 99-107.

[15] HRUBÝ, V., 1936: Tři studie k české diplomatice. Brno.

[16] CHOC, P., 1965: Vývoj cest a dopravy v Čechách do 13. století, Sborník Československé společnosti zeměpisné 70, 16-33.

[17] CHYTRÁČEK, M., 1995: Svržno, o. Hostouň, okr. Domažlice, Výzkumy v Čechách 1990-92, 343.

[18] KAIGL, J., 1993: Středověká stavební etapa kostela v Tisové u Tachova, Zprávy pam. péče 53, 352-354.

[19] KEJŘ, J., 1979: Městské zřízení v českém státě ve 13. století, ČSČH 27, 226-252.

[20] KÖPL, C. R., 1863: Die herzogliche Benediktiner - Abtei Kladrau im Pilsner Kreise. Pilsen.

[21] KREMER, V. V., 1982: Kronika kláštera kladrubského. Doba nejstarší a předhusitská II. Rukopis.

[22] KUBU, E., 1979: Pozemková držba kláštera kladrubského v době předhusitské (do roku 1420), Historická geografie 18,

[23] KYNCL, J., 1996: Znalecký posudek č. 6-2/96 na dendrochronologickou dataci. Rukopis v příloze nálezové zprávy čj. 131/96 v archivu OZAV ZČM Plzeň.

[24] LANZENDÖRFER, K., 1941: Die Ortsnamen des ehemaligen Bezirkes Tachau. Sudetendeutsches Ortsnamen-Buch 6. Reichenberg.

[25] LÍBAL, D., 1980: Předrománská a románská architektura v západních Čechách, Minulostí západočeského kraje 16, 264-267.

[26] LÍBAL, D., 1982: Přehled urbanistického a architektonického vývoje města Tachova a okolního kraje, Sborník Okresního muzea v Tachově 16, 7-29.

[27] LÍBAL, D., 1995: Církevní architektura - katalog (Přimda), in: Fajt, J. a kol.: Gotika v západních Čechách (1230-1530) I, 343.

[28] MAUR, E., 1974: Příspěvek k ohlasu německé selské války v západních Čechách, Minulostí západočeského kraje II, 123-136.

[29] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady I. Praha.

[30] MICKO, J., 1931: Wo liegt Mühr(en)stein ?, Mitteilungen d. Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 69, 338-340.

[31] MINÁTOVÁ, H., 1979: Komunikace na území Českého lesa v letech 1500-1848, Sborník Okresního muzea v Tachově 12, 26-35.

[32] MUK, J., 1989: Přimda, kostel sv. Jiří, doplňující SHP. Rkp. SÚRPMO Praha.

[33] NITZ, H.-J., 1991: Mittelalterliche Raumerschließung und Plansiedlung in der westlichen regio Egere als Teil des historischen Nordwaldes, Oberpfälzer Heimat 35, 7-55.

[34] NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E., 1956: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 2. Praha.

[35] NOVÁČEK, K., 1993: Stráž u Tachova, hlášení čj. 364/93 v archivu odd. st. dějin ZČM Plzeň.

[36] NOVÁČEK, K., 1996a: Městská archeologie v Tachově - výsledky a perspektivy, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XIII, 92-110.

[37] NOVÁČEK, K., 1996b: Plánsko. Územní archeologická studie (rukopis). OZAV ZČM Plzeň.

[38] NOVOTNÝ, V., 1932: Začátky kláštera kladrubského a jeho nejstarší listiny. Praha.

[39] NOVÝ, R., 1991: Diplomatické poznámky k donačním listinám českých klášterů a kapitul do konce 12. století, in: Studia Mediaevalia Pragensia 2, 125-146.

[40] PECH, J., 1983: Komplexní geomorfologický výzkum střední části Stříbrské pahorkatiny. Plzeň.

[41] PERTZ, G. H. ed., 1856: Herbordi vita Ottonis episcopi Bambergensis. Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum XII. Hannover.

[42] POBLOTZKI, S., 1972: Steinzeit um Vohenstrauß, Oberpfälzer Heimat 16, 27-40.

[43] PODLAHA, A. ed., 1920-22: Liber ordinationum cleri 1395-1416. Praha.

[44] POCHE, E. a kol., 1978: Umělecké památky Čech. Praha.

[45] PRAŽÁK, J., 1953: Ke kritice českých aktů 12. století, Sborník archivních prací 8, č. 1, 130-153.

[46] PROFOUS, A., 1947: Místní jména v Čechách I. Praha.

[47] PROCHÁZKA, Z.-ÚLOVEC, J., 1988: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 1. Tachov.

[48] PROCHÁZKA, Z.-ÚLOVEC, J., 1990: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 2. Tachov.

[49] ROUBÍK, F., 1933: Stichova mapa celních stanic a zemských stezek v Čechách z roku 1676, Sborník AMV 6,318-341.

[50] SEDLÁČEK, A., 1905: Hrady, zámky a tvrze Království Českého 13. Praha.

[51] SEITZ, R. H., 1972: Hirschau. Eine Stadtgründung Kaiser Karls IV. an der Goldenen Straße?, Oberpfälzer Heimat 16, 69-82.

[52] SENFT, E., 1932: Geschichte der Herrschaft und Stadt Plan in Böhmen I. Plan.

[53] SCHMIDT, G., 1934: Die Einsiedelei St.Katharina hinter dem Pfraumberg, Unser Egerland 38, 29-32.

[54] SCHNABL, J.-LENZ, H., 1974: Heimatatlas des ehem. politischen Bezirkes Tachau-Pfraumberg. Geretsried.

[55] SCHÖNWEIß, W., 1992: Letzte Eiszeitjäger in der Oberpfalz. Pressath.

[56] SCHWARZ, E., 1961: Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle. München.

[57] STARK, F., 1978: Zur Geschichte der Durchgangstraßen im Oberpfälzer Kernraum, Oberpfälzer Heimat 22, 15 n.

[58] STURM, H., 1966: Entstehung des Pflegeamts Bärnau, Oberpfälzer Heimat 10, 60-78.

[59] ŠIROKÝ, R., 1993: "Norimberská cesta" na Tachovsku ve 12. a 13. století, rkp. v archivu OZAV ZČM Plzeň.

[60] TUREK, R., 1968: Kde leželo tachovské hradisko, Sborník Muzea Českého lesa v Tachově 2, 26-28.

[61] VÁVRA, I., 1973: Řezenská a Norimberská cesta, Historická geografie 11, 31-100.

[62] WEIGEL, H., 1953: Straße, Königscentene und Kloster im karolingischen Ostfranken, in: Jahrbuch f. fränk. Landesforsch. 13, 7-54.

[63] WOPPMANN, F., 1977: Straßen nach Böhmen. Weiden.

[64] ŽEMLIČKA, J., 1997: Čechy v době knížecí. Praha.