Komunikace, topografie a importy ve středověku a raném novověku (7.-17. století) na území města Olomouce

Title: Komunikace, topografie a importy ve středověku a raném novověku (7.-17. století) na území města Olomouce
Variant title:
  • Die Kommunikationen, Topographic und Importe im Mittelalter und in der Frühneuzeit (7.-17. Jh.) auf dem Gebiet der Stadt Olmütz
Author: Bláha, Josef
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 133-159
Extent
133-159
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ADAMOWSKI, J. e. a. (red.), 1996: Słownik stereotypów i symboli ludowych 1. Kosmos. Lublin.

[2] ANDRAE, R., 1975: Mosaikaugenperlen. Untersuchung zur Verbreitung und Datierung karolingerzeitlicher Millefioriglaßperlen in Europa. Acta Praehistorica et Archaeologica 4 1973, 101-198. Berlin.

[3] BARTOŠKOVÁ, A., 1986: Slovanské depoty železných předmětů v Československu. Studie AÚ ČSAV v Brně XIII/2. Praha.

[4] BLÁHA, J., 1977: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při OSSPPOP za léta 1974 až 1976. In: Okresní archiv v Olomouci 1976, 63-65.

[5] BLÁHA, J., 1979: Úvod do problematiky slovanského osídlení Olomouce. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis facultas philosophica. Philosophica-Aesthetica 5, 85-94. Praha.

[6] BLÁHA, J., 1980a: K počátkům slovanského osídlení Olomouckého kopce. In: Dostál B., Vignatiová J. (red.), Slované 6.-10. století, 27-40. Brno.

[7] BLÁHA, J., 1980b: Otázka kontinuity slovanského osídlení Olomouckého kopce a několik poznámek k hmotné kultuře olomouckých Slovanů. VVM XXXII, 301-311.

[8] BLÁHA, J., 1984: Časněslovanská osada v Olomouci a počátky řemeslnicko-kupeckého podhradí. AH 9, 133-146.

[9] BLÁHA, J., 1985: Několik poznámek ke genezi a významu raně středověké Olomouce. AH 10, 143-152.

[10] BLÁHA, J., 1988: Předběžná zpráva o objevu předvelkomoravského ústředí v Olomouci. AH 13, 155-170.

[11] BLÁHA, J., 1990: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při KÚ SPPOP Sm kraje v Olomouci za rok 1979. In: Okresní archiv v Olomouci 1989, 170-171.

[12] BLÁHA, J., 1992a: Přehled důležitějších záchranných akcí archeologického útvaru při Památkovém ústavu v Olomouci za r. 1991. In: Okresní archiv v Olomouci 1991, 240-244.

[13] BLÁHA, J., 1992b: Nálezy denárových ražeb v Pekařské ulici a otázka charakteru slovanského trhu v Olomouci 10.-11. století. In: Památkový ústav v Olomouci 1991. Výroční zpráva, 41-45.

[14] BLÁHA, J., 1993: Archeologický doklad modlitební šňůry ze 14. století v Olomouci - příspěvek ke genezi růžence. In: Památkový ústav v Olomouci 1992. Výroční zpráva, 43-48.

[15] BLÁHA, J., 1994: Nález importovaného kameninového poháru tzv. "Falkeho skupiny" v Olomouci. In: Památkový ústav v Olomouci 1993. Výroční zpráva, 90-95.

[16] BLÁHA, J., 1995a: Ke genezi Horního náměstí. In: Zatloukal P. (ed.), Horní náměstí v Olomouci, 7-14. Olomouc.

[17] BLÁHA, J., 1995b: Olomouc - příspěvek ke kulturní historii pozdněstředověkých měst. In: Wachovski K. (ed.), Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Miasto, 29-39. Wrocław.

[18] BLÁHA, J., 1995c: Několik archeologických úvah k počátkům kláštera Hradisko. In: Historická Olomouc X, 83-92.

[19] BLÁHA, J., 1996: Církevní a laická společnost v Olomouci v některých projevech středověké hmotné kultury. AH 21, 169-181.

[20] BLÁHA, J., 1997: Důležitější archeologické průzkumy: Olomouc-Biskupské nám. č. 1. In: Památkový ústav v Olomouci 1996. Výroční zpráva, 58-59.

[21] BLÁHA, J., v tisku: Archeologický příspěvek k poznání poutnického života ve středověké Olomouci. Sborník katedry dějin umění FF UP v Olomouci.

[22] BLÁHA, J., DROBNÝ, T., 1995: Dva pozoruhodné keramické nálezy z Mahlerovy ulice v Olomouci č. 6. In: Památkový ústav v Olomouci 1994. Výroční zpráva, 57-59.

[23] BLÁHA, J.-KONEČNÝ, L., 1985: K nejstarší historii města Telče. In: Sedlář J. (ed.), Uměleckohistorický sborník, 129-160. Brno.

[24] BÖHME, A., 1972: Die Fibeln der Kastelle Saalburg und Zugmantel. Saalburg-Jahrbuch. Bericht des Saalburg Museums 29. Berlin-New York.

[25] BRENTEJS, B.: 1973: Die Erfindung des Haustieres. Leipzig-Jena-Berlin.

[26] BUBENÍK, J., 1980: K otázce funkce železné misky tzv. slezského typu. In: Dostál B., Vignatiová J. (red.), Slované 6.-10. století, 49-54. Brno.

[27] ČERNÁ, E., (red.), 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české. Most.

[28] ČERNÁ, E., 1996: Islamisches Glas in mittelalterlichen Böhmen. In: Charvát P., Prosecký J. (ed.), Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A. D., 103-106. Praha.

[29] ČIŽMÁŘ, Z.-KOHOUTEK, J., 1997: Důležitější archeologické průzkumy: Olomouc-Klašterní Hradisko, první nádvoří bývalého kláštera. In: Památkový ústav v Olomouci 1996. Výroční zpráva, 56-58.

[30] DIECK, A., 1980: Dendrophori, Dendrobatai und geschmückte Bäume im Kult und Brauch seit der frühen Bronzezeit bis heute. Fundberichte aus Hessen 19./20. Jg. 1979/80, 849-916. Wisbaden.

[31] DITTRICH, Z. R., 1961: Zur religiösen Ur- und Frühgeschichte der Slawen. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas N. F. 9, 481-510.

[32] DOHNAL, V., 1985: Raněstředověké osídlení a počátky hradu v Olomouci. Časopis Slezského muzea, série B, 34, 97-113.

[33] DOHNAL, V., 1988a: Od slovanských počátků k centru feudální moci. In: Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci. Průvodce, 7-13. Olomouc.

[34] DOHNAL, V., 1988b: Katalogová hesla č. 2-22. In: Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci. Katalog expozice, 9-18. Olomouc.

[35] DOHNAL, V., 1994: Ústřední část olomouckého hradu. Časopis Slezského muzea, série B, 43, 211-226.

[36] DOHNAL, V., 1997: Raně středověká Olomouc a její dálkové kontakty. Střední Morava - kulturně historická revue č. 4, 23-44. Olomouc.

[37] DOLEŽEL, J., v tisku: Dvě moravské keramické imitace (odraz dálkových kontaktů v místní materiální kultuře). AH.

[38] DOWIAT, J. (red.), 1985: Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w. Warszawa.

[39] DRAHOTOVÁ, O., 1985: Evropské sklo. Praha.

[40] DUBSKÝ, B., 1949: Pravěk jižních Čech. Blatná.

[41] ELIADE, M., 1996: Traktat o historii religii. Warszawa.

[42] ELIADE, M., 1997: Mefisto a androgyn. Praha.

[43] GREBE, K., 1973: Die Ergebnisse der Grabung Brandenburg. In: Berichte über den 11. Internationalen Kongress für Slawische Archäologie, Bd. 3, 269-278. Berlin.

[44] GROTE, K., 1976: Bengerode, ein spätmittelalterlicher Töpfereiort bei Fredelsoh im südlichen Niedersachsen. Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, Bd.45, 245-304. Hildesheim.

[45] HENNING, J., 1996: Handel, Verkehrswege und Beförderungsmittel im Merowingerreich. In: Die Franken- Wegbereiter Europas. Teil 2: Alltagskultur im Frankenreich, 789-801. Mannheim.

[46] HERRMANN, J., 1976: Archäologische Forschungen zur frühen Stadtentwicklung. Ausgrabungen und Funde 21, 168-177.

[47] HERRMANN, J., 1982: Slawen und Wikinger in der Frühgeschichte der Ostseevölker. In: Herrmann J. e. a. (red.), Wikinger und Slawen. Zur Frühgeschichte der Ostseevölker, 10-148. Berlin.

[48] HERZOG, E., 1964: Die ottonische Stadt. Die Anfänge der mittelallerlichen Stadtbaukunst in Deutschland. Berlin.

[49] HETTEŠ, K. (red.), 1973: Benátské sklo v československých sbírkách. Praha (UPM).

[50] HRUBÝ, V., 1955: Staré Město. Velkomoravské pohřebiště "Na Valách". Praha.

[51] KOCH, U., 1968: Die Grabfunde der Merowingerzeit aus dem Donautal um Regensburg. Text. Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit, Serie A, Band X. Berlin.

[52] KONEČNÝ, L. 1986-1987: Glosy k problematice románské Olomouce. SPFFBU F 30-31, 17-32.

[53] KÖSTER, K., 1961: Gottsbüren, das "hessische Wilsnack". Geschichte und Kultgeschichte einer mittelalterlichen Heiligblut - Wallfahrt im Spiegel ihrer Pilgerzeichen. In: Kaufmann E. (Hrsg.), Festgabe für Paul Kirn zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern, 198-222. Berlin.

[54] KÖSTER, K., 1984: Mittelalterliche Pilgerzeichen. In: Kriss-Rettenbeck L., Möhler G. (Hrsg.), Wallfahrt kennt keine Grenzen, 203-223. München-Zürich.

[55] KRATOCHVÍL, Z., 1990: Kostní materiál z Olomouce-Zikovy ul. Strojopisná zpráva v archivu PÚ v Olomouci. Brno.

[56] LÁŠEK, J. 1997: Počátky křesťanství u východních Slovanů. Praha.

[57] LETTENBAUER, W, 1981: Der Baumkult bei den Slawen. Selecta Slavica Bd. VI. München.

[58] LÍBAL, D., 1983: Architektura. In: Poche E. e. a. (red), Praha středověká (Čtvero knih o Praze), 53-127, Praha.

[59] ŁOWMIAŃSKI, H., 1979: Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII). Warszawa.

[60] MALECZYŃSKI, K., MORELOWSKI, M., PTASZYCKA, A., 1956: Wrocław. Rozwój urbanistyczny. Warszawa.

[61] MAREK, L., 1996: Dějiny křesťanství na Rusi I. Kyjevská Rus. Hostinné.

[62] MICHNA, P., 1982: K utváření raně středověké Moravy. ČsČH 30, 716-742.

[63] MICHNA, P., 1988: Pozdně středověký závěs na klíče z Olomouce. AH 13, 605-612.

[64] MICHNA, P., POJSL, M., 1988: Románský palác na olomouckém hradě. Archeologie a památková obnova. Brno.

[65] MIRKOVIČ, L., 1994: Pravoslávna liturgika I. Prešov.

[66] MŁYNARSKA-KALETYNOWA, M., 1986: Wrocław w XII—XIII wieku. Przemiany społeczne i osadnicze. Warszawa-Wrocłav-Kraków-Gdańsk-Łodź.

[67] MŁYNARSKA-KALETYNOWA, M., 1992: Najdawniejszy Wrocław. Warszawa-Wrocław-Kraków.

[68] MRÁZEK, I., 1991: Petroarcheologické studium kamenných korálů z mladohradištního osídlení Olomouce. Strojopis v archivu PÚ v Olomouci. Brno.

[69] PERCHAVKO, V. B., 1985: Zapadnoslavjanskije ukraščenija iz Děgtjanskogo klada. Slovenská archeológia XXXIII-2, 311-326.

[70] PERCHAVKO, V. B., 1987: Svjazi drevněj Rusi so slavjanskimi stranami. Istorija 4. Moskva.

[71] PLEINER, R., e. a., 1978: Pravěké dějiny Čech. Praha.

[72] PODBORSKÝ, V., e. a., 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno.

[73] PROFANTOVÁ, N., 1991: Přínos archeologie k poznání českých dějin devátého století. Studia mediaevalia II, 29-60.

[74] PROFANTOVÁ, N., 1992: Awarische Funde aus den Gebieten nördlich der awarischen Siedlungsgrenzen. In: Daim F. (Hrsg.), Awaren-Forschungen, 605-801. Wien.

[75] PROFANTOVÁ, N., v tisku: Blatnicko-mikulčický horizont v Čechách - současný stav a problémy. Przegląd Archeologiczny.

[76] RADWAŃSKI K. 1975: Kraków przedlokacyjny. Rozwój przestrzenny. Kraków.

[77] RIHA, E., 1979: Die römische Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Äugst.

[78] RICHTER, V., 1959: Raněstředověká Olomouc. Praha-Brno.

[79] RUTTKAY, A., 1982: The Organisation of Troops, Warfare and Arms in the Period of the Great Moravian State. Slovenská archeológia XXX, 165-198.

[80] RYBAKOV B., A., 1981: Jazyčestvo drevnich Slavjan. Moskva.

[81] SASSE, B., THEUNE, C., 1996: Perlen als Leittypen der Merowingerzeit. Germania 74, 107-231.

[82] SCHWARZ, K., 1975: Der frühmittelalterliche Landesausbau in Nordost-Bayern archäologisch gesehen. In: Ausgrabungen in Deutschland. Teil 2. Römisch-germanisches Zentralmuseum zu Mainz, Monographien 1, 2, 338-409. Mainz.

[83] SCHWARZ, K., 1984: Frühmittelalterlicher Landesausbau im östlichen Franken zwischen Steigerwald und Oberpfälzer Wald. Mainz.

[84] SLÁMA, J., 1995: Slavníkovci - významná či okrajová záležitost českých dějin 10. století? AR XLVII, 182-224.

[85] SMETANA, J., Gabriel, F., 1984: Poznámky k problematice počátků města Litoměřic. In: Urbes medii aevi, 65-85. Praha.

[86] SNÁŠIL, R., 1970: Průzkum zaniklých středověkých sídlišť na jihovýchodní Moravě v letech 1964-1968. AH XXII, 339-344.

[87] STAŇA, Č., 1991: Ekspansja Polski na Morawy za panowania Bolesława Chrobrego i problematyka archeologiczna tego okresu. In: Studia lednickie II, 53-75. Poznań-Lednica.

[88] SUCHODOLSKI, S., 1971: Początki mennictwa w Europie środkowej, wschodniej i północnej. Wrocław.

[89] SZAMEIT, E., 1987: Karolingerzeitliche Waffenfunde aus Österreich. Teil II: Die Saxe und Lanzenspitzen. Archaeologia Austriaca 71, 155-172.

[90] ŠOLLE, M., 1981: Slovanská pohřebiště pod Budčí. PA LXXII, 174-216.

[91] TATIŠČEV, V. T., 1953: Istorija rossijskaja. Tom 2. Moskva-Leningrad.

[92] TAVORNIK, V., 1985: Die frühmittelalterlichen Gräberfelder von Gusen und Auhof bei Perg in Oberösterreich. Archaeologia Austriaca 69, 165-250.

[93] TŘEŠTÍK, D., 1992: Cesta Ibrahima ibn Jakuba do Prahy v r. 966. Dějiny a současnost 14, č. 2, 9-13.

[94] TŘEŠTÍK, D., 1997a: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). Praha.

[95] TŘEŠTÍK, D., 1997b: Biskup Vojtěch a vznik střední Evropy. Dějiny a současnost 19, č. 3, 5-12.

[96] VANĚČEK, I., 1988: Chemická expertíza archeologických nálezů (Olomouc). Laboratoř chemie restaurování uměleckých děl VŠCHT Praha. Strojopis v archivu PÚ v Olomouci. Praha.

[97] VELÍMSKÝ, T., v tisku: K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích. AH.

[98] WACHOWSKI, K., 1992: Kultura karolińska a Słowiańszcyzna zachodnia. Studie archeologiczne XXIII. Wrocław.

[99] WEISS, G. R., 1966: Ullstein Gläserbuch. Eine Kultur- und Technikgeschichte des Glases. Berlin-Frankfurt/M.-Wien.

[100] WELLER, E., 1954: Ein mittelalterliches Tongefäs aus Zwickau-Bockwa (Cainsdorf). Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsische Bodendenkmalpflege 4, 433-438. Leipzig.

[101] ZATOČIL, L., 1960: Sága o Volsunzích. Opera Universitatis Brunensis, Facultas Philosophica 64. Praha.

[102] ZÜRN, H., SCHIEK, S., 1969: Die Sammlung Edelmann im Britischen Museum zu London. Urkunden zur Vor- und Frühgeschichte aus Südwürttemberg-Hohenzollern, H. 3. Stuttgart.

[103] ŽEMLIČKA, J., 1980: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha.

[104] ŽAK, J., MACKOWIAK-KOTKOWSKA, L., 1988: Studia nad uzbrojeniem środkowoeuropejskim VI-X wieku. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria Archeologiczna nr. 31. Poznań.