K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích

Title: K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích
Variant title:
  • Zu den Funden der mittelalterlichen Pilgerzeichen aus den böhmischen Ländern
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 435-455
Extent
435-455
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BEUNINGEN, VAN H. J. E.-KOLDEWEIJ, A. M., 1993: Heilig en Profaan, 1000 Laatmiddeleeuwse Insignes uit de collectie H. J. E. van Beuningen, Rotterdam Papers 8, A contribution to medieval archaeology. Rotterdam.

[2] BLÁHA, J., 1984: Časněslovanská osada v Olomouci a počátky řemeslnicko-kupeckého podhradí, Archaeologia historica 9, 133-146.

[3] BLÁHA, J., 1991: Nález poutního odznaku sv. Mikuláše v Olomouci, in: Václavu Burianovi k 17. 7. 1991, Olomouc, 1-8, obr. 1-2.

[4] BLÁHA, J., 1995: Olomouc - příspěvek ke kulturní historii pozdněstředověkých měst, in: Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Miasto, Wroclaw, 29-39.

[5] BLÁHOVÁ, M., 1997: Možnosti a formy cestování ve středověkých Čechách a jejich odraz v soudobé historiografii, in: Cesty a cestování v životě společnosti, Acta Universitatis Purkynianae, Philosophica et historica III, Studia historica II, Ústí nad Labem, 39-53.

[6] BOHÁČ, Z., 1996: Die Zisterzienserklöster in der Lausitz und ihre Beziehung zu den böhmischen Ländern, Citeaux, commentarii cistercienses, Révue d'histoire cistercienne 47, 105-114.

[7] Böhmisch Kamnitzer Stadtbuch: Das älteste Böhmisch Kamnitzer Stadtbuch, ed. A. Horcicka, Prag 1915.

[8] BRUNA, D., 1991: Les enseignes de pélerinage et les coquilles Saint-Jaques dans les sépultures du Moyen Age en Europe occidentale, Bulletin de la Societé nationale des Antiquaries de France, 178-190.

[9] BRUNA, D., 1996: Enseignes de pélerinage et enseignes profanes. Catalogue d'exposition, Musée national du Moyen Age - Thermes de Cluny. Paris.

[10] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, T. I, ed. G. Friedrich, Pragae 1907.

[11] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, T. IV. 1, ed. J. Šebánek J.-Dušková, S., 1962, Pragae.

[12] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, T.V. 1, ed. J. Šebánek-S. Dušková, Pragae 1974.

[13] DRAGOUN, M., 1996: Církevní kalendář přemyslovských Čech a některé aspekty jeho vlivu na život soudobé společnosti, in: Historie 1995. Celostátní studentská vědecká konference Ostrava 27.-29. 11. 1995, Ostrava, 27-43.

[14] DRAGOUN, Z., 1995: Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém Městě pražském, Archaeologia historica 20, 491-495.

[15] DURDÍK, T., 1988: Deset let archeologického výzkumu hradu v Jindřichově Hradci. Zpravodaj oboru památkové péče 1988/B1, České Budějovice.

[16] FORGEAIS, A., 1862-1866: Collection de plombs historiés trouvés dans la Seine I-V. Paris.

[17] HAASIS-BERNER, A., 1994: Hörner aus Keramik-Wallfahrtsdevotionalien oder Signalhörner?, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 22, 15-38.

[18] HAASIS-BERNER, A., 1997: St. Jodokus in Konstanz. Zu einem neugefundenen Pilgerzeichen, in: Archäologie im Internet, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Freiburg, 7 str. textu, 3 obr.

[19] HOMOLKA, J., 1974: Studie k počátkům krásného slohu v Čechách. Praha.

[20] HRUBÝ, V.-SIGL, J., 1996: Poutní odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové, Archaeologia historica 21, 7-15.

[21] CHARVÁT, P., 1996: Pouti ke svatým místům ve středověké Evropě, Dějiny a současnost 18, č. 4/96, 5-8.

[22] CHARVÁT, P., 1996a: Kolínsko, Čechy a Francie v době románské (10.-12. století), in: Práce muzea v Kolíně společenskovědní řada 6, Kolín, 207-216.

[23] JARITZ, G.-SCHUH, B. ed., 1992: Wallfahrt und Alltag in Mittelalter und früher Neuzeit, Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit 14, Wien.

[24] JÖCKLE, C., 1997: Slavná poutní místa. Praha-Kostelní Vydři.

[25] KAŹMIERCZYK, J., 1966: Wroclaw lewobrzeźny we wezesnym średniowieczu I. Wroclaw-Warszawa-Kraków.

[26] KLÁPŠTĚ, J., 1992: La coquille de pélerin de Most, in: Frolík, J.-Klápště, J.-Smetánka, Z.-Žegklitz J., L'archéologie et la culture spirituelle du Moyen Age, Památky archeologické 83, 154-159, 170-173.

[27] KLÁPŠTĚ, J.-VELÍMSKÝ, T., 1979: Most, in: Archeologie a uhlí, 25 let expozitury Archeologického ústavu ČSAV v Mostě, Most, 21-23.

[28] KLÁPŠTĚ, J. et al., 1983: Studie o středověké studně z Mostu, Památky archeologické 74, 443-526.

[29] KOENIGSMARKOVÁ, H., 1980: Středověké poutní odznaky ze sbírek UPM, in: Sborník statí na počest 60. výročí narození PhDr. Dagmar Hejdové, CSc., Acta Uměleckoprůmyslového muzea Praha 15, Commentationes 2, Praha, 54-71.

[30] Kosmova kronika: Kosmova kronika česká, ed. M. Bláhová-Z. Fiala, Praha 1975.

[31] KÖSTER, K., 1972: Mittelalterliche Pilgerzeichen und Wallfahrtsdevotionalien, in: Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, Köln, 146-160.

[32] KÖSTER, K., 1983: Pilgerzeichen und Pilgermuscheln von mittelalterlichen Santiagostraßen. Ausgrabungen in Scheswig - Berichte und Studien 2. Neumünster.

[33] KÖSTER, K., 1984: Mittelalterliche Pilgerzeichen, in: Wallfahrt kennt keine Grenzen, München-Zürich, 203-218.

[34] KUTAL, A., 1972: České gotické umění. Praha.

[35] KUTAL, A., 1984: /Gotické sochařství, in: Dějiny českého výtvarného umění I. 1, Praha, 216-283.

[36] LASSUS, J., 1971: Raně křesťanské a byzantské umění. Praha.

[37] LE GOFF, J., 1991: Kultura středověké Evropy. Praha.

[38] LEHÁR, J., 1990: Česká středověká lyrika. Praha.

[39] LE ROY LADURIE, E., 1975: Montaillou, village occitan de 1294 á 1324. Paris.

[40] MAGIRIUS, H.-SEIFERT, S., 1982: Kloster St. Marienstern. Leipzig.

[41] MAJKOWSKI, J., 1932: Plaketa z XIII.století, ražená ke cti sv. Stanislava, krakovského biskupa a mučedníka. Příspěvek ke studiu kultu sv. Stanislava ve středověku, Numismatický časopis československý 8, 87-103, tab. VII.

[42] MÅRTENSSON, A. et al., 1980: St. Stefan in Lund. Ett monument ur tiden, in: Gamla Lund Förening för bevarende av Stadens minnen. Årskrift 62, Lund.

[43] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1990: Znalezisko olowianej plakiety ze św. Stanisławem w Černéj Horze, in: Czechanowskie studia muzealne 2, Ciechanów, 139-141.

[44] MEYER-WURMBACH, E., 1964: Kölner "Zeichen" und "Pfennige" zu Ehren der heiligen drei Könige, Kölner Domblatt 23-24, 205-292

[45] MISCHKE, W., 1985: Wizualne świadectwo zjednoczeniowej roli kultu św.Stanislawa i jego hipotetyczne źródla, Sprawozdania Poznańskiego towarzystwa przyjaciól nauk, wydz. nauk o sztuce 103, 16-18.

[46] MISCHKE, W., 1990: Pierwotny schemat ikonograficzny przedstawienia św.Stanislawa ze Sczepanowa. Krakowski odznak pielgrzymi z Czech i Moraw, in: Ciechanowskie studia muzealne 2, Ciechanów, 37-68.

[47] MITCHINER, M., 1986: Medieval Pilgrims and Secular Badges. London.

[48] MLYNARSKA-KALETYNOWA, M., 1992: Najdawniejszy Wroclaw. Wroclaw-Warszawa-Kraków.

[49] NOVOTNÝ, V., 1928: České dějiny I. 3. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253). Praha.

[50] NOVOTNÝ, V., 1937: České dějiny I. 4. Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara (1253-1271). Praha.

[51] OHLER, N., 1986: Reisen im Mittelalter. München-Zürich.

[52] PĚŠINA, J., 1984: Desková malba, in: Dějiny českého výtvarného umění I. 1//, Praha, 354-97.

[53] PĚŠINA, J., 1987: Mistr Vyšehradského cyklu. Praha.

[54] PĚŠINA, J. et al., 1970: České umění gotické 1350-1420. Praha.

[55] PETRÁŇ, J. et al., 1985: Dějiny hmotné kultury I. 1-2. Praha.

[56] Pokračovatelé Kosmovi: Pokračovatelé Kosmovi, ed. M. Bláhová-Z. Fiala, Praha 1974.

[57] PROCHÁZKA, R.-ŠTROF, A., 1983: Příspěvek k osídlení Bořitova a Černé Hory na Blanensku, Vlastivědný věstník moravský 35, 55-56.

[58] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria regni Bohemiae et Moraviae, T. II, ed. J. Emler, Pragae 1882.

[59] RITTERSHOFER, K.-F., 1996: Fernreisen im späten Mittelalter. Zu einigen neuentdeckten Pilgerzeichen aus süddeutschen Befunden, nepubl. text přednášky, 2. Deutscher Archäologen-Kongress, Leipzig 30. 9.-4. 10. 1996.

[60] ROCACHER, J., 1979: Rocamadour et son pélérinage I-II. Paris.

[61] RYDBECK, M., 1955: Grav 301 vid dominikanerklostret i Hälsingborg, in: Kring Kärnan 6. Hälsingborgs museum Publikation, Hälsingborg, 79-93.

[62] SEIBT, F., 1987: Glanz und Elend des Mittelalters. München.

[63] SEIBT, F., 1997: Cesty svatého Vojtěcha, in: Cesty a cestování v životě společnosti, Acta Universitatis Purkynianae, Philosophica et historica III, Studia historica II, Ústí nad Labem, 25-38.

[64] SIGL, J.-VOKOLEK, V., 1994: Výzkum středověkého sídliště na stavbě budovy České národní banky v Hradci Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 20, 86-95.

[65] SOUCHOPOVÁ, V.-NOVOTNÝ, B., 1974: Záchranný výzkum středověké služebné osady u Černé Hory (okr. Blansko), Přehled výzkumů AÚ Brno 1973, 82-84.

[66] SOUCHOPOVÁ, V.-NOVOTNÝ, B., 1975: Záchranný výzkum středověké osady u Černé Hory, Sborník Okresního vlastivědného muzea v Blansku 6-7, 73-74.

[67] SPENCER, B., 1990: Pilgrim Souvenirs and Secular Badges. Salisbury Museum Medieval Catalogue, Part 2. Salisbury.

[68] SPUNAR, P., 1987: Kultura českého středověku. Praha.

[69] SPUNAR, P. et al., 1995: Kultura středověku. Praha.

[70] Stadtbuch von Dux: Der Stadtbuch von Dux 1389, ed. K. Kochmann, Prag 1941.

[71] STARÁ, D., 1988: K českým středověkým poutním odznakům, Časopis Národního muzea - řada historická 157/3-4, 140-148.

[72] STEJSKAL, K., 1984: Počátky gotického malířství, in: Dějiny českého výtvarného umění I. 1//, Praha, 284-310.

[73] VELÍMSKÝ, T., 1991: Město na louce. Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984-1989. Děčín.

[74] VELÍMSKÝ, T., 1992: Ke vzniku mašťovského územního a majetkového celku, Muzejní a vlastivědná práce 30 - Časopis společnosti přátel starožitností 100, 156-169.

[75] VELÍMSKÝ, T., 1992a: Zur Problematik der Stadtgründung des 13. Jahrhunderts in Kynšperk nad Ohří (Königsberg), Památky archeologické 83, 105-148.

[76] VELÍMSKÝ, T., 1996: Entstehung des Besitzes in Mašťov (Nordwestböhmen) und die Umstände seiner Schenkung an das Zisterzienserkloster in Waldsassen, Citeaux, Commentarii cistercienses. Révue d'histoire cistercienne 47, 205-215.

[77] VELÍMSKÝ, T., 1997: Archeologický příspěvek ke studiu duchovní kultury v českých městech vrcholného středověku, in: Život v archeologii středověku, sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 650-653.

[78] VIDMANOVÁ, A., 1995: Středověká latinská literatura, in: Sounar, P. et al., Kultura středověku, Praha, 115-133.