Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi

Title: Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi
Variant title:
  • Ergebnisse der Rettungsgrabung im Areal und in der Umgebung der Basilika St. Wenzeslaus in Stará Boleslav
Source document: Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 307-[322]
Extent
307-[322]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BOHÁČOVÁ, I., 1993: Nové prameny k přemyslovskému hradišti ve Staré Boleslavi. Předběžná informace. In: Lokalne osrodki wladzy panstwowej w XI-XII wieku w Europie Úrodkowo-Wschodniej, 201-218. Wroclaw.

[2] BOHÁČOVÁ, I., 1997: Sonda do života a vývoje přemyslovského hradiště ve Staré Boleslavi. In: Život v archeologii středověku, 41-52. Praha.

[3] BOHÁČOVÁ, I.-FROLÍK, J.-ŠPAČEK, J., 1993: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Staré Boleslavi v letech 1988-1992. Archaeologia historica 18, 239-248.

[4] BOHÁČOVÁ, I.-FROLÍK, J.-ŠPAČEK, J., 1994a: Výzkum opevnění hradiště ve Staré Boleslavi - předběžné sdělení. Archaeologia historica 19, 27-35.

[5] BOHÁČOVÁ, I.-FROLÍK, J.-ŠPAČEK, J., 1994b: Stará Boleslav, archeologický výzkum 1988-1994. Čelákovice.

[6] BOHÁČOVÁ, I.-ŠPAČEK, J., 1997: Stará Boleslav, obraz dějin v historických a archeologických pramenech. Čelákovice.

[7] BOHÁČOVÁ, I.-ŠPAČEK, J., 1999: Podlahové dlaždice z archeologických výzkumů v okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Archeologie ve středních Čechách 3/2, 487-510.

[8] BRYCH, V.-STEHLÍKOVÁ, D.-ŽEGKLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Praha.

[9] BZO 1992: Stará Boleslav, okr. Praha východ, Výzkumy v Čechách 1988/89, 145-148. Praha.

[10] BZO 1995: Stará Boleslav, okr. Praha východ. Výzkumy v Čechách 1990/92, 330-331. Praha.

[11] BZO 1997: Stará Boleslav, okr. Praha východ, Výzkumy v Čechách 1993/95, 281-284. Praha.

[12] BZO 1998: Stará Boleslav, okr. Praha východ, Výzkumy v Čechách 1996/97, 212-213. Praha.

[13] DRAGOUN, Z., 1993: Středověké dlaždice z břevnovského kláštera. Zprávy památkové péče LIII, 170—176.

[14] GUTH, K., 1934: Praha, Budeč a Boleslav. Doplněný zvláštní otisk ze Svatováclavského sborníku I. Praha.

[15] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[16] NUSKA, B., 1999: Knižní vazba. In: Od Velké Moravy po dobu gotickou, 176-193. Praha.

[17] PODLAHA, A.-ŠITTLER, E., 1901: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Karlínském. Praha.

[18] PRÁŠEK, J. V., 1908: Brandejs nad Labem - město, panství i okres, I. Brandejs nad Labem.

[19] PRÁŠEK, J. V., 1913: Brandejs nad Labem-město, panství i okres, III. Brandejs nad Labem.

[20] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[21] SMETÁNKA, Z., 1982: K problému nejstarších plasticky zdobených kachlů v Čechách. Práce Krajského muzea v Hradci Králové. Ser. B, 2, 107-114.

[22] SMETÁNKA, Z., 1983: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách, Archaeologia historica 8, 145-154.

[23] SKRUŽNÝ, L.—ŠPAČEK, J., 1997: Patrocinia kostelů a patronáty světců ve zvoleném mikroregionu východně od Prahy. SVS, Muzeum a současnost 15, 105-154.

[24] SOMMER, J., 1998: Ke studiu středověkých kostelů v okolí Čelákovic. SVS, Muzeum a současnost 16, 171-173.

[25] SOMMER, P, 1977: Archeologický výzkum Staroboleslavského hradiště. AR XXIX, 394-405.

[26] ŠPAČEK, J., 1997: Stará Boleslav - kostel sv. Klimenta. ARÚ AV ČR čj. 2326/97.

[27] ŠPAČEK, J., 1998: Několik doplňků k příspěvku "Patrocinia kostelů a patronáty světců" otištěném ve SVS 1997. SVS, Muzeum a současnost 16, 175-176.

[28] ŠPAČEK, J., v tisku: Zjišťovací výzkum ve staroboleslavském kostele sv. Klimenta v letech 1996-1998.

[29] ŠPAČEK, J., 1999: Z výsledků záchranného archeologického výzkumu provedeného v okolí chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v letech 1996-1998. Archaeologia historica 24, 303-311.

[30] ŠPAČEK, J., 2000: Nálezy středověkého skla na Staré Boleslavi - 1. Historické sklo. 2, 101-107.

[31] TOBOLKA, Z., 1949: Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor. Praha.

[32] ZUMAN, F., 1949: Staroboleslavské památky - jejich život. ČSPSČ, LVI.