Ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku v období stredoveku

Title: Ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku v období stredoveku
Variant title:
  • Erzgewinnung und Bearbeitung der Mineralrohstoffe in der Slowakei im Mittelalter
Author: Labuda, Jozef
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 95-107
Extent
95-107
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] AGRICOLA, G.: De re metallica libri XII. Basel 1556. (reprint NTM Praha 1976).

[2] AVENARIUS, A., 1977: Banskobystrický mestský hrad vo vzťahu k mestu. In: Pam. a príroda. č. 6, s. 18-19.

[3] DAHM, C.-LOBBEDEY, U.-WEISGERBER, G., 1998: Der Altenberg. Bergwerk und Siedlung aus dem 13. Jahrhundert im Westfalen, Bd. 34 (2 Bände), Bonn.

[4] BAKÁCS, I., 1971: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest.

[5] BATTA, Š., 1989: Stredoveké baníctvo a hutníctvo na rožňavskej Matercii. In: Zborník Banského múzea XIV, Martin, s. 105-129.

[6] BIALEKOVÁ, D., 1978: Osídlenie oblastí so surovinovými zdrojmi na Slovensku v 9.-11. storočí. In: Archaeol. hist. 3. Brno, s. 11-17.

[7] ĎUĎA, R.-REJL, Ľ., 1978: Výskyt ametystu v Československu. Mineralia slov. 19, 3, s. 203-215.

[8] FÜRYOVÁ, K., 1985: Nález železiarskej taviacej pece v Gemerskom Sade. In: Archaeol. hist. 10, Brno. s. 203-208.

[9] GREGA, V.-VOZÁR, J., 1964: Banská Štiavnica - monografia. Banská Bystrica.

[10] HANULIAK, M., 1995: Príspevok k počiatkom stredovekého mesta Banská Štiavnica. AH 20, s. 275-284.

[11] HOŠŠO, J., 1989: Výsledky historicko-archeologického výskumu mestského hradu v Kremnici. In: Zb. Filozof. fak. Un. Kom., roc. XXXIX-XL, Historica, Bratislava, s. 249-294.

[12] JAVORSKÝ, F., 1982: Súpis nálezov železnej trosky na Spiši. Rkp. v dokumentácii SAS v AÚ SAV Nitra. Spišská Nová Ves.

[13] JUCK, Ľ., 1990: Výsady banských miest na Slovensku v stredoveku. In: Zborník Banské mestá na Slovensku, Martin, s. 82-90.

[14] KNAUZ, N., 1874: Monumenta ecclesiae Strigoniensis. 1. Strigonii.

[15] KUČERA, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy, Bratislava.

[16] LABUDA, J., 1989: Najnovšie výsledky archeologického výskumu SBM v regióne Banskej Štiavnice In: Zborník SBM XVI, Martin, s. 7-22.

[17] LABUDA, J., 1992: Lokalita Staré mesto a jej sídliskové horizonty. In: Rozpravy NTM v Praze. Studie z dějin hornictví 22, Praha b, s. 105-114.

[18] LABUDA, J., 1995: Nemecké etnikum v Banskej Štiavnici. V tlači.

[19] LABUDA, J., 1997: Montánna archeológia na Slovensku (Príspevok k dejinám stredoveku). In: Slovenská archeológia XLV-1, s. 83-156.

[20] LABUDA, J., 1999: Najstarší nález baníckeho fokoša zo Starého mesta v Banskej Štiavnici. V tlači.

[21] LIPTÁKOVÁ, Z., 1973: Predbežné výsledky výskumu zaniknutých baní na lokalite Špania Dolina-Piesky. In: Rozpravy NTM 58, Studie z dějin hornictví 3, Praha, s. 7-19.

[22] MARSINA, R. (ed.), 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I., Bratislavae.

[23] MARSINA, R., 1984: Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku 1918. Martin.

[24] MARSINA A KOL., 1990: Banské mestá na Slovensku. Zborník príspevkov sympózia, Martin.

[25] PITTIONI, R., 1969: Der Holzschuher-Petzalt-Pokal des Jahres 1626. Wien.

[26] PLEINER, R., 1979: Die Technik des Schmiedehandwerks im 13. Jahrhundert im Dorf und in der Stadt. In: Geschichtswiss und Archäplogie, Voträge und Forchengen, Band XXII, Sigmeringen, s. 393-4I0.

[27] RATKOŠ, P., 1974: Vznik a začiatky banských miest na Slovensku. Historické štúdie 19, Bratislava, s. 33-58.

[28] SEDLÁK, V., 1981: Slovenský regestár I., Bratislava.

[29] SLÁVIK, J., 1967: Nerastné suroviny Slovenska, Bratislava.

[30] SLIVKA, M., 1978: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku, I. časť. In: Historica carpatica 9, s. 217-263.

[31] SLOTTA, R., 1994: Meisterwerkebergbaulicher Kunst und Kultur, Metercia. Der Auschnitt 46, Heft 2-4.

[32] SLOTTA, R.-LABUDA, J., 1997: "Bei diesem Schein kehrt Segen ein". Gold, Silber und Kupfer aus dem Slowakischen Erzgebirge, Bochum.

[33] TOČÍK, A.-BUBLOVÁ, H., 1985: Príspevok k výskumu zaniknutej ťažby medi na Slovensku. In: Štúd. Zvesti. Archeol. Úst. Slov. Akad. Vied, 21, Nitra, s. 47-135.

[34] VOZÁR, J., 1987: Dejiny baníctva na Slovensku do roku 1918 v slovenskej historiografii z rokov 1919-1982. In: Zborník SBM XIII, Martin, s. 33-74.

[35] WENZEL, G., 1887: Magyarország bányászatának kritikai története, Budapest.

[36] ZIMMERMANN, U., 1990: Die Ausgrabungen in alten Bergbaurevieren des südlichen Schwarzwaldes. In: Erze, Schlacke und Metalle, Freiburger Universitätsblätter, Heft. 109, Freiburg, s. 115-146.

[37] ŽILÁK, J., 1999: Výskyt a ťažba zlatých rúd na niektorých lokalitách stredného Slovenska v druhej polovici 16. storočia. In: Mineralia Slovaca, s. 421-424.