Špecifiká archeologického výskumu banského mesta

Title: Špecifiká archeologického výskumu banského mesta
Variant title:
  • Spezifika der archäologischen Erforschung von Bergbaustädten
  • Particularities of archaeological research of a mining town
Author: Labuda, Jozef
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 103-112
Extent
103-112
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Za posledné štvrťstoročie sa uskutočnili archeologické výskumy v známych banských regiónoch strednej Európy (Schwarzwald, Sasko, predtým Siegerland, Jihlava, B. Štiavnica). Medzi špecifiká výskumu banského mesta možno zaradiť vývoj v osídlení a jeho zmeny, fortifikácii, technických objektoch, osobitosťami materiálnej kultúry, napr. importy.
In the course of the last twenty-five years, archaeological research has been carried out in leading mining regions of Central Europe (Schwarzwald, Saxony; before that in Siegerland, Jihlava, B. Štiavnica). Specific features of research of a mining town include the development in settlements and their changes, fortifications, technical constructions, and particularities of material culture (imports etc.).
References
[1] DAHM, C.–LOBBEDEY, U.–WEISGERBER, G., 1998: Der Altenberg. Bergwerk und Siedlung aus dem 13. Jahr. im Siegerland, Bd. 1–2, Bonn.

[2] HRUBÝ, P., 2004: Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. In: Stříbrná Jihlava, 5–21.

[3] HRUBÝ, P.–MALÝ, K.–HEJHAL, P.–ROUS, P.–VOKÁČ, M.–ZIMOLA, D., 2005: Dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině. In: Montánna archeológia na Slovensku, zborník prednášok, 49–66. Banská Štiavnica.

[4] HUNKA, J., 1996: Počítacie žetóny objavené počas archeologických výskumov na Slovensku, Štud. zvesti AÚ SAV 32, 191–210.

[5] JANKOVIČ, V., 1995: Stredoveká sakrálna architektúra v Banskej Štiavnici, Pamiatky a múzeá 1, 22–25.

[6] KLAPPAUF, L., 2001: Drei Jahrtausende Harzer Montanwirtschaft, Archäologie in Deutschland, Heft 1/2001, 28–32.

[7] KŘESADLO, K., 1990: Královské horní město Jihlava v přemyslovském období. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě, 28–32. Jihlava.

[8] LABUDA, J., 1990: Stav archeologického výskumu na Starom meste v Banskej Štiavnici. In: Banské mestá na Slovensku, 67–72. Martin.

[9] LABUDA, J., 1992: Lokalita Staré mesto a jej sídliskové horizonty. In: Rozpravy NTM v Praze, Studie z dějin hornictví 22, 105–114. Praha.

[10] LABUDA, J., 2003: O niektorých importoch 12.–16. stor. v Banskej Štiavnici, AH 28, 621–628.

[11] MARSINA A KOL., 1990: Banské mestá na Slovensku. Zborník príspevkov sympózia. Martin.

[12] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1977: Několik poznámek k počátkům města Jihlavy. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 122–128. Praha.

[13] POLLA, B., 1958: K problematike vzniku Starého mesta a Banskej Štiavnice, SlArch VI, 453–477.

[14] SCHWABENICKY, W., 1993: Die frühen Bergstädte des 13. Jahrhunderts. In: Alter Bergbau in Deutschland, 92–98. Stuttgart.

[15] SCHWABENICKY, W., 1994: Hochmittalteterliches Montanwesen im sächsischen Erzgebirge und seinem Vorland. In: Der Anschnitt 4–5, 46 Jhg., 114–121.

[16] SCHWABENICKY, W., 2003: Der hochmittelalterliche Bergbau in und um Freiberg. In: Denkmale in Sachsen, Stadt Freiberg, Band II, 433–444. Freiberg.

[17] SPIONG, S., 1995: Zum Absschluss der Ausgrabungen in der Bergbausiedlung Sulzburg, Kreis Breisgau–Hochschwarzwald. In: Archäologische Ausgrab. in Bad.-Württenberg, 332–338.

[18] STARÝ, J.–ŠANDEROVÁ, J.–TOMÁŠEK, M., 2004: Kulturní krajina – středověké a raně novověké Čáslavsko. Evidence lokalit s pozůstatky montánní činnosti. In: Mediaevalia archaeologica 6, 11–42. Praha–Brno–Plzeň.

[19] TÓTHOVÁ, Š., 1990: Výsledky archeologického výskumu v Banskej Štiavnici. In: Banské mestá na Slovensku, 50–65. Martin.

[20] VOZÁR, J., 1973: Banské mestá ako osobitný typ miest na Slovensku, HČ 21, 387–396.

[21] ZIMMERMANN, U., 1990: Die Ausgrabungen in alten Bergbaurevieren des südlichen Schwarzwaldes. In: Erze, Schlacke und Metalle, Freiburger Universitätsblätter, Heft 109, 115–146. Freiburg.