Prievidzský hrad, jeho lokalizácia, súčasný stav bádania a perspektívy ďalšieho výskumu

Title: Prievidzský hrad, jeho lokalizácia, súčasný stav bádania a perspektívy ďalšieho výskumu
Variant title:
  • Die Burg Prievidza (Priwitz), ihre Lage, derzeitiger Forschungsstand und Perspektive weiterer Grabungen
  • Prievidza Castle, its Localisation, Current State of Research and Perspectives for Further Research
Author: Miňo, Martin
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 309-318
Extent
309-318
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Štúdia o lokalizácii hradu v Prievidzi má za cieľ v prvom rad znovu interpretovať nálezové okolnosti zo staršieho výskumu na Mariánskom Vŕšku v Prievidzi vo svetle historických prameňov ako aj zhromaždiť doterajšie poznatky o hrade v Prievidzi. Tieto poznatky sú v práci spájané do kontextu s tendenciami v hradnej architektúre najmä v slovenskej časti vtedajšieho Uhorska ako aj v Českých zemiach. Na záver je tu pokus o hypotetickú, typovú rekonštrukciu vychádzajúcu ako z nálezových okolností, tak z výsledkov výskumov iných autorov na hradoch a menších fortifikáciách podobného typu.
The primary objective of the study of the localisation of Prievidza Castle is to re-interpret the circumstances in which finds were made in the course of previous research at the Mariánský Vŕšok hill in Prievidza in the light of historical sources, and to bring together existing information on Prievidza Castle. This information is then compared with trends in castle architecture, particularly in the Slovak region of the former Hungarian lands, as well as in the Czech lands. The article also attempts a hypothetical type-reconstruction of the castle, based on find circumstances and on the results of research carried out by other experts at castles and minor fortifications of similar types.
References
[1] BÁLEK, M.–UNGER, J., 1994: Motte z počátku 15. stol. v zaniklé vsi Bořanovice u Přibíc, okr. Břeclav, AH 19, 191–197.

[2] BIALEKOVÁ, D., 1992: Bojnice, Podhradie, Prievidza. In: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia, zv. II, 113–115. Nitra.

[3] BLÁHA, J., 1976: Výsledky revize některých drobných středověkých opevnění v horním Podyjí, AH 2, 45–58.

[4] DURDÍK, T., 1976: K chronologii obytných věží českého středověkého hradu, AH 2, 105–116.

[5] GOŠ, V., 1976: Archeologický výzkum na Jesenicku, AH 2, 33–36.

[6] CHOTĚBOR, P., 1982: K situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel, AH 7, 357–366.

[7] CHOTĚBOR, P., 1992: Tvrze v ikonografických pramenech, AH 17, 177–187.

[8] JUCK, Ľ., 1983: Stredoveká Prievidza, Péli: Prievidza, 31–44. Martin.

[9] KAŠIČKA, F.–NECHVÁTAL, B., 1981: K vývoji stavební podoby české středověké tvrze (Ervěnice na Mostecku v Čechách), AH 6, 139–146.

[10] KLUSÁČKOVÁ, V., 1981: K problému opevnění v Krušných Horách, AH 6, 63–70.

[11] KOLEKTÍV, 1998: Prievidza nepoznaná. Prievidza.

[12] KOUŘIL, P., 1992: Sídelní komplex Štandl – Lipina u Frýdku-Místku, AH 17, 233–243.

[13] KOUŘIL, P.–MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M., 1994: Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsku (vznik, současný stav a perspektivy dalšího výskumu), AH 19, 121–151.

[14] KRIŽANOVÁ, E., 1976: O stredovekej kúrii v Parížovciach, AH 2, 203–208.

[15] KUČERA, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava.

[16] KUNZE, H., 1975: Geschichte der Buchillustration in Deutschland, das 15. Jahrhundert. Leipzig.

[17] Le GOFF, J.–SCHMITT, J.-C., 2002: Encyklopedie středověku. Praha.

[18] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady 1. Praha.

[19] MENCLOVÁ, D., 1972a: České hrady 2. Praha.

[20] MIŠÍK, M., 1971: Prievidza. Banská Bystrica.

[21] OŽĎÁNI, O.–NEVIZÁNSKY, G., 2002: Geodetické zameranie hradného kopca v Gemeri, AVANS 2001, 152–154. Nitra.

[22] PETRÁŇ, J. A KOL., 1985: Dějiny hmotné kultury I/1. Praha.

[23] PETRÁŇ, J. A KOL., 1985: Dějiny hmotné kultury I/2. Praha.

[24] PIETA, K., 1996: Liptovská Mara. Bratislava.

[25] PLAČEK, M., 1999: Formy feudálního sídla moravského venkova, AH 24, 291–300.

[26] POLLA, B.–SLIVKA, M.–VALLAŠEK, A., 1981: K problematike výskumu hrádkov a hradov na Slovensku, AH 6, 361–405.

[27] REMIÁŠOVÁ, M., 1986: Z činnosti archeologického oddelenia múzea v Bojniciach, Horná Nitra 12, 57–109. Banská Bystrica.

[28] RUTTKAY, A., 1965: Nové nálezy z horného Ponitria, Študijné zvesti AÚ SAV 15, 189–214.

[29] RUTTKAY, A., 1969: Nálezová správa č. 2/69, uložená v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Rukopis.

[30] RUTTKAY, A., 1989: Feudálne sídla a fortifikačné zariadenia na Slovensku spred 13. storočia, Zborník SNM LXXXIII – História 29, 57–107. Bratislava.

[31] RUTTKAY, A.–RUTTKAY, M., 1990: Záverečná etapa výskumu tzv. vodného hradu v Partizánskom-Šimonovanoch, AVANS 1988, 156–147. Nitra.

[32] RUTTKAY, M., 1992: Príspevok k poznaniu malých opevnení na juhozápadnom Slovensku, AH 17, 253–262.

[33] RUTTKAY, M.–CHEBEN, I.–RUTTKAYOVÁ, J., 1994: Výskum stredovekého opevneného sídliska v Branči- Veľkej Vsi, AH 19, 229–241.

[34] SMETÁNKA, Z., 2004: Legenda o Ostojovi. Archeologie všedního života. Praha.

[35] SLIVKA, M., 1977: Archeologický výskum zaniknutej šľachtickej kúrie vo Vajkovciach, okres Košice-vidiek, AH 3, 303–321.

[36] WOLF, V., 1976: K problematice středověkých horských hrádků ve východním podhůří Krkonoš, AH 2, 105–116.