Ke středověké podobě barokního kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem

Title: Ke středověké podobě barokního kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem
Variant title:
  • Zur mittelalterlichen Gestalt der St.-Sigmund-Kirche in Stráž pod Ralskem
  • To Medieval form Baroque church of St. Sigismund in Stráž pod Ralskem
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 387-397
Extent
387-397
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Středověké relikty odkryté ve věži kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem (okr. Česká Lípa) přiznávají objektu částečné gotické a goticko-renesanční vzezření. Interpretace těchto reliktů dokládá zachování starších částí gotického vročení v barokní hmotě z druhé poloviny 18. století. Fragmenty prostupující třemi patry věže přiznávají zachování staré gotické hmoty věže oproti dřívějším domněnkám, jež předpokládaly, že z gotické podoby kostela se nic nedochovalo. Na základě kompilace poměrně bohatých informací z písemných pramenů a nalezených hmotných pramenů můžeme s přesností modelovat středověkou podobu kostela sv. Zikmunda (orientovaný kostel s hranolovou věží při západním průčelí jednoduché obdélné lodě s vloženými kruchtami pro věřící). Doplněním těchto informací dochází k posunu v poznání středověké podoby objektu i širšího regionu severních Čech.
Medieval relics revealed in the tower of the Church of St. Sigismund in Stráž pod Ralskem (Česká Lípa district) suggest a building that once had a partial Gothic and Gothic-renaissance appearance. The interpretation of these relics confirms the preservation of older Gothic elements in the baroque building from the second half of the 18th century. Gothic fragments found on three floors of the tower bear witness to the preservation of Gothic masonry, in contrast to previous speculation that assumed that nothing had survived from the Gothic appearance of the church. A compilation of relatively rich information from written records and material finds enables the creation of a precise model of the medieval appearance of the Church of St. Sigismund (church with a prismatic tower by the west frontage of a single rectangular nave, with inserted choirs). The incorporation of this information creates a shift in the knowledge of the medieval appearance of the church, as well as the whole north Bohemian region.
References
[1] AUGUSTIN, J., 2001: Velká encyklopedie měst a obcí ČR. Sokolov.

[2] FEISTNER, W., 1927: Geschichte der Stadt Wartenberg (von 1283–1926). Reichenberg.

[3] GABRIEL, F.–KRACÍKOVÁ, L., 2007: Středověké kostely v sondě severních Čech. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin J. Žemličky. Praha.

[4] KRACÍKOVÁ, L.–BELLING, V., 2003: Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku. Praha.

[5] KRACÍKOVÁ, L.–SMETANA, J., 2000: Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa. Praha.

[6] POCHE, E., 1980: Umělecké památky Čech 3 (P–Š). Praha.

[7] RAVIK, S., 2002: Velká kniha světců. Praha.

[8] RDP – Registra decimarum papalium. Tomek, W. W. (ed.). Praha 1873.

[9] RIEGER, F. L., 1870: Slovník naučný. Díl 8 (S–Szyttler). Praha.

[10] SEDLÁČEK, A., 1992: Hrady, zámky a tvrze království Českého, X. Praha.

[11] SYROVÝ, B., 1974: Architektura – svědectví dob. Praha.

[12] ŠKABRADA, J., 2003: Konstrukce historických staveb. Praha.

[13] VOJTÍŠKOVÁ, M.–VOJTÍŠEK, B., 2002: Stráž pod Ralskem. Obrazy z dějin města. Česká Lípa.