Správa o archeologickom výskume Kostola sv. Mikuláša v Kovarciach (okres Topoľčany) v rokoch 2016–2019

Title: Správa o archeologickom výskume Kostola sv. Mikuláša v Kovarciach (okres Topoľčany) v rokoch 2016–2019
Variant title:
  • A report on the archaeological research into the Church of St. Nicholas in Kovarce, Topoľčany district, in 2016–2019
  • Bericht über die in den Jahren 2016–2019 durchgeführte archäologische Grabung an der St. Nikolauskirche in Kovarce (Bezirk Topoľčany)
Author: Bielich, Mário
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 233-252
Extent
233-252
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok prináša prvé informácie o archeologickom výskume barokového Kostola sv. Mikuláša v Kovarciach, okr. Topoľčany. Výskum sa uskutočnil v rokoch 2016–2019 a bol vyvolaný stavebnými aktivitami v blízkosti kostola. Počas archeologického výskumu bolo odkrytých a zdokumentovaných niekoľko nových stavebných objektov: menšia miestnosť v severozápadnom rohu kostola, krypta pod severnou sakristiou, východná časť zaniknutého polygonálneho presbytéria staršieho gotického kostola a ohradový múr kostolného cintorína. Podarilo sa zdokumentovať aj tri stredoveké hroby. Južne od kostola sme preskúmali aj niekoľko sídliskových objektov z neskorého stredoveku a novoveku. V krypte pod sakristiou sme zdokumentovali pozostatky A. Welsa z konca 19. storočia (pradedo britskej herečky A. Hepburn). Materiálna kultúra získaná počas výskumu dokumentuje život v obci v 13.–20. storočí a hrobovú výbavu druhej polovice 19. storočia.
This contribution brings the first information about the archaeological research into the baroque Church of St. Nicholas in Kovarce, Topoľčany district. The research took place in the years 2016–2019 and was triggered by construction activities in close proximity of the church. The archaeological research uncovered and documented several new features: a small room in the north-west corner of the church, a crypt underneath the north sacristy, the east section of a former polygonal presbytery of an older, Gothic church and a wall encircling the churchyard. The research also involved three medieval graves. South of the church several settlement features from the late Middle Ages and the modern age were investigated. In the crypt under the sacristy the archaeologists identified the remains of A. Wels (great-grandfather of the British actress A. Hepburn) from the late 19th century. Material culture acquired in the course of the research documents life in the town in the 13th – 20th centuries, as well as grave goods from the second half of the 19th century.
Note
Príspevok vznikol v rámci projektu APPV-16-0449 "Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch".
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Forschungsprogramms APPV-16-0449 Das mittelalterliche Neutra im materiellen Quellen.
References
[1] BIELICH, M. a kol., v tlači: Bielich, M.–Bodoriková, S.–Dörnhöferová, M.–Rajnic, T.–Piecková, E.–Dubcová, V., Výsledky výskumu Kostola sv. Mikuláša v Kovarciach v rokoch 2016–2019, ŠZ AÚ SAV.

[2] BÓNA, M.–REPKA, D.–SATER, P., 2017: Oponický hrad. Dejiny, výskum a obnova pamiatky. Nitra.

[3] BORZOVÁ, Z.–ČURNÝ, M.–PAŽINOVÁ, N., 2010: Nové poznatky o stredovekom a novovekom osídlení Horných Lefantoviec a Kostolian pod Tríbečom, ŠZ AÚ SAV 47, 5–24.

[4] BŘEZINOVÁ, G., 1979: Kovarce, poloha: dom pána Pecháča. Nálezová správa č. 9055/79, ulož. v Archíve AÚ SAV v Nitre.

[5] ČURNÝ, M., 2006: Poznatky o výrobe a značkovaní tehiel na území mesta Nitra a na jeho okolí v období novoveku, Archeologia technica 17, 52–65.

[6] HUDÁKOVÁ, M.–HUDÁK, M., 2018: Keramické artefakty z výskumu zaniknutej sklárskej huty Richwald vo Veľkej Lesnej, Spiš 9, 18–28.

[7] JANČIOVÁ, B.–REPKA, D.–SATER, P.–STYK, M., 2019: Kachlice z Oponického hradu. Nitra.

[8] KALESNÝ, F., 1981: Habáni na Slovensku. Bratislava.

[9] KATKINOVÁ, J.–KATKIN, S., 2002: Prieskum na hradisku Veľký Tríbeč, AVANS 2001, 83–84.

[10] KLČO, M.–ILLÁŠOVÁ, Ľ., 1993: História Kovariec. Nitra.

[11] KOVÁČ, J., 1978: Z dejín hrnčiarstva a kachliarstva na hornom Ponitrí, Horná Nitra 8, 111–151.

[12] MITÁŠ, V.–ŽÁČIK, M., 2011: Archeologické nálezy z Kovariec, AVANS 2008, 195–196.

[13] MAZÚR, E.–LUKNIŠ, J., 1986: Geomorfologické členenie. Atlas SSR. Bratislava.

[14] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[15] PIŠÚTOVÁ, I., 1981: Fajansa. Bratislava.

[16] POLLA, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[17] ROD, M., 1954: Kovarce, poloha: Humnište. Nálezová správa č. 193/54, ulož. v Archíve AÚ SAV v Nitre.

[18] ROD, M., 1954a: Kovarce, poloha: Dielec. Nálezová správa č. 194/54, ulož. v Archíve AÚ SAV v Nitre.

[19] RUTTKAY, A., 1973: Kovarce, poloha: Mlyn. Nálezová správa č. 5916/72, ulož. v Archíve AÚ SAV v Nitre.

[20] RUTTKAY, A., 1978: Kovarce, poloha: Kostol sv. Mikuláša. Nálezová správa č. 5916/78, ulož. v Archíve AÚ SAV v Nitre.

[21] SLIVKA, M., 1981: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku. 3. časť, Historica Carpatica 12, 211–276.

[22] SLIVKA, M., 2004: Hranica v mentálnom chápaní stredovekého človeka – Grenze in der Mentalwahrnehmung des mittelalterlichen Menschen, AH 29, 9–36.

[23] TIRPÁK, J., 2017: Kovarce, poloha: Kostol sv. Mikuláša. Odborný posudok nedeštruktívneho archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, ulož. v Archíve UKF v Nitre.

[24] UNGER, J., 2006: Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. Brno.

[25] VALLAŠEK, A., 2003: Neznáma rotunda pod Bratislavským hradom, Zborník FF UK 24, 111–122.

[26] VELIAČIK, L.–ROMSAUER, P., 1994: Vývoj a vzťah osídlenia lužických a stredodunajských popolnicových polí na západnom Slovensku. Katalóg. Nitra.

[27] VLASTIVEDNÝ SLOVNÍK OBCÍ 1977: Vlastivedný slovník obcí. 2. časť. Bratislava.

[28] WIEDERMANN, E., 1985: Archeologické pamiatky topoľčianskeho múzea. Nitra.

[29] WIEDERMANN, E., 1987: Kovarce, poloha Vinohrad. Nálezová správa č. 11847/87, ulož. v Archíve AÚ SAV v Nitre.