Narativní koherence jako průvodní rys proměn žánru : na příkladu próz s historickou tematikou

Title: Narativní koherence jako průvodní rys proměn žánru : na příkladu próz s historickou tematikou
Variant title:
  • Narrative coherence as an accompanying feature of genre evolution : exemplified by historical fiction
Source document: Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 115-136
Extent
115-136
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The paper results from a project that inquires into narrative modes in Czech 19th century fiction. Drawing on findings in the genre of historical fiction (by F. A. Rokos, P. Chocholoušek and Karel Sabina) it poses the question whether at all, and to what extent narrative coherence may be taken into account in literary communication of the period and whether it may be considered a marker of evolution of the genre. This inquiry is conditioned by a differentiation between narrative and textual coherence, since the former seems to have a broader meaning, while the latter has been conceptualized as a result of analyzing mainly contemporary pragmatic texts. The second precondition is to eliminate the risk of applying the notion of coherence retrospectively. Both categories are put on test in relating them to other medial narratives, and individual historical features of (in)coherence are compared with alternative narrative options of the time.
Note
Příspěvek vznikl v rámci grantu GA ČR 18-04420S, Proměny narativních způsobů v české próze I. Při práci na publikaci byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz), (kód ORJ: 90136).
References
[1] CHOCHOLOUŠEK, Prokop 1900 (1860) Hrad. Dějepisná pověst z třicetileté války (Praha: Bursík a Kohout)

[2] NĚMCOVÁ, Božena 1972 (1858) "Dobrý člověk", in táž. Karla, Divá Bára, Chudí lidé, Dobrý člověk, Pan učitel, ed. Zdeňka Havránková (Praha: Státní pedagogické nakladatelství), s. 147–222

[3] ROKOS, František Alexandr 2005 (1824) "Zasnoubení na bojišti", in KUSÁKOVÁ, Lenka (ed.). Zábavné povídky raného obrození (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 24–54

[4] SABINA, Karel 2013 (1862) "Osudná kniha", in týž. Osudná kniha. Tři prózy z doby reformace. Ed. Petra Hesová a Václav Vaněk (Praha: FF UK), s. 225–276

[5] BREMOND, Henri 2002 (1966) "Logika narativních možností", in KYLOUŠEK, Petr (ed.). Znak, struktura, vyprávění. Výbor prací z francouzského strukturalismu (Brno: Host), s. 118–141

[6] BROŽOVÁ, Věra 1999 "K tvůrčí osobnosti Václava Beneše Třebízského. Historický pramen, fikce a mýtus", Posel z Budče č. 16, s. 52–55

[7] ČECHOVÁ, Marie – KRČMOVÁ, Marie – MINÁŘOVÁ, Eva 2008 Současná stylistika (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[8] HESOVÁ, Petra 2013 "Sabinovo vypravěčství a jeho zdroje", in SABINA, Karel. Osudná kniha. Tři prózy z doby reformace (Praha: UK – FF), s. 345–355

[9] CHARYPAR, Michal 2014 "Česká historizující próza mezi romantismem a realismem. Rekonstrukce historické právní kauzy Henyka z Valdštejna v povídce Karla Sabiny Osudná kniha", Bohemica Litteraria 17, č. 1, s. 87–105

[10] CHATMAN, Seymour 2008 (1978) Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu (Brno: Host)

[11] JEDLIČKOVÁ, Alice 2020 "Řeč Jiráskových postav: povahy, situace, emoce", in Dagmar MOCNÁ – Dalibor TUREČEK (eds.). Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám (Praha: ÚČL AV ČR), s. 116–128

[12] MALURA, Jan 2021 "Očividná minulost. Reprezentace prostoru v bohemikálních dějepisných textech 16. a 17. století", Česká literatura, č. 2, s. 155–196

[13] PIORECKÁ, Kateřina 2020 "K temporalnosti naracije u češkoj povijesnoj prozi 19. stoljeća. Model dramskog dijaloga. Književna smotra: Časopis za svjetsku književnost 52, č. 198 (4), s. 25–35

[14] POKORNÁ, Magdalena 2001 Milován a sledován. Český spisovatel Prokop Chocholoušek 1819–1864 (Praha: Práh/Archiv AV ČR)

[15] SMYČKA, Václav 2021 Objevení dějin. Dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století (Praha: Academia)

[16] TOOLAN, Michael 2013 (2011) "Coherence", in Living Handbook of Narratology, http://www.lhn.uni-hamburg.de/node/69.html; <přístup 20. 9. 2021>

[17] VANĚK, Václav 2013 "Historická beletrie jako repetitorium národních dějin", in SABINA, Karel. Osudná kniha. Tři prózy z doby reformace (Praha: UK – FF), s. 335–344