Věda jako jednání: Pražský lingvistický kroužek, kulturní aktivismus a myšlení o divadle

Title: Věda jako jednání: Pražský lingvistický kroužek, kulturní aktivismus a myšlení o divadle
Variant title:
  • Scholarship as praxis: Prague linguistic circle, cultural activism and thought on theatre
Source document: Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 9-36
Extent
9-36
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Structural approach to theatre was developed in the late 1930s and during the WW2 in frame of Prague Circle ("PLC") as a result of an activist approach to scholarship and close collaboration between theatremakers and scholars. Although the connection between avant-garde aesthetic of 1930s and structuralist writing on theatre has been already described, there are more important relations beyond that generally acknowledged frame. Seminal structuralist essays on theatre were often written as polemics that were addressed, besides regular readers, to the opponents of PLC members. They were also written in the already changed cultural context, where the previous avant-garde model was the object of reflection and overcoming. Furthermore, this approach was driven by the need to explain Avant-Garde theatre to general public by terminology of modern scholarship. The so called Prague theatre structuralism could be therefore seen as a paradigm of scholarship that formulates its theories with respect to science popularisation as well as an attack against other "actors" in the field of theatre studies. The author focuses on the practical and organisational aspect of the PLC. Different modes of collective action in the public space as well as material conditions of existence and financial support are described. Attention is also paid to national and political (leftist) affiliation of the members of the Circle. From this perspective the PLC approach to theatre is analyzed as set of action rather than set of text and ideas.
Note
Studie vznikla v rámci řešení projektu "Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál" (GAČR P409/11/1082).
References
[1] ADÁMEK, Vladimír. 1947. Praha–Moskva [Prague–Moscow]. Divadelní zápisník 3 (1. 10. 1947): 7: 353–357.

[2] Acta linguistica. Prager Presse 18 (25. 10. 1938): 264: 7.

[3] BĚLOŠEVSKÁ, Ljubov (ed.). 2000. Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice: Chronika kul'turnoj, naučnoj i obščestvennoj žizni russkoj emigracii v Čechoslovackoj respublike [Chronicle of the Cultural, Scholarly and Social Life of Russian Emigrants in the Czechoslovakia]. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2000.

[4] BERGMANOVÁ, Marie. 1937a. Jarní festival 1937 [Spring Festival od 1937]. Program D 38 (24. 9. 1937): 1: 39–41.

[5] mb [BERGMANOVÁ, Marie]. 1937b. Živý tanec [Living Dance]. Program D 38 (25. 11. 1938): 5: 127.

[6] BOGATYREV, Petr. 1937a. Lidové divadlo [Folk Theatre]. Program D 37 (31. 3. 1937): 8: 188–195.

[7] BOGATYREV, Petr. 1937b. Puškin a lidové divadlo [Pushkin and Folk Theatre]. Program D 37 (26. 1. 1937): 6: 150–152.

[8] BROKLOVÁ, Eva. 2003. Emanuel Rádl mezi Čechy a Němci [Emanuel Rádl Between the Czechs and Germans]. In Emanuel Rádl. O německé revoluci; K politické ideologii sudetských Němců [The German Revolution: To the Political Ideology of Sudeten Germans]. Eva Broklová (ed.). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003: 7–24.

[9] BRUŠÁK, Karel. 1939. Čínské divadlo [Chinese Theatre]. Program D 39 (23. 2 1939): 97–104.

[10] BUBENÍKOVÁ, Miluša a Lenka VACHALOVSKÁ (edd.). 1995. Alfréd Ljudvigovič Bém (1886–1945?): Bibliografie [Alfréd Ljudvigovič Bém (1886–1945?): A Bibliography]. Praha: Národní knihovna České republiky, 1995.

[11] BUNDÁLEK, Karel. 1948. Skladba dramatického prostoru [Construction of the Dramatic Space]. Program Státního divadla v Brně 3 (10. 4. 1948): 11: 325–327; 4 (1. 11. 1948): 3: 36–38.

[12] BURIAN, Emil František. 1939. Příspěvek k problému jevištní češtiny [To the Issue of the Czech Spoken From the Stage]. Slovo a slovesnost 5 (1939): 1: 24–32.

[13] BYDŽOVSKÁ, Lenka a kol. 1996. Chronologie [A Chronology]. In Lenka Bydžovská a Karel Srp (edd.). Český surrealismus 1929–1953 [Czech Surrealism (1929–1953)]. Praha: Argo a Galerie hlavního města Prahy, 1996.

[14] ČERMÁK, Petr, Claudio POETA a Jan ČERMÁK. 2012. Pražský lingvistický kroužek v dokumentech [The Prague Linguistic Circle in Documents]. Praha: Academia, 2012.

[15] ČERNÝ, František. 1952. Mukařovský a české divadlo [Mukařovský and the Czech Theatre]. In Bohuslav Havránek a František Černý (edd.). Janu Mukařovskému k šedesátce [To Jan Mukařovský's 60th Birthday]. Praha: Československý spisovatel, 1952: 74–79.

[16] Der 'Pražský linguistický kroužek'. 1932. Prager Presse 12 (1. 11. 1932): 298: 8.

[17] DVOŘÁK, Antonín. 1965. Divadelníci na nedivadelní frontě [Theatre People Outside Theatre]. In František Černý (ed.). Theater – Divadlo [Theater – Theatre]. Praha: Orbis, 1965: 152–158.

[18] DVOŘÁK, Antonín a kol. 1944. Kdo vytváří divadlo? O autorství na jevišti [Who Creates Theatre? The Authorship on the Stage]. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944.

[19] DVOŘÁK, Antonín. 1946. Dialektické rozpory v divadle [Dialectic Divergencies in Theatre]. Praha: Otto Girgal, 1946.

[20] DVOŘÁK, Antonín. 1947. Divadelní a dramatický prostor [Theatrical and Dramatic Space]. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1947.

[21] D 37. 1937. Výstava československé avantgardy [Exhibition of the Czech Avant-Garde]. Praha: Československý kompas, 1937.

[22] EFFENBERGER, Vratislav. 1974. Osvobozené divadlo [The Liberated Theatre]. Rukopis [Manuscript]. Praha: Divadelní ústav, 1974.

[23] EHLERS, Klaas-Hinrich. 1997. Die Slavische Rundschau 1929–1940. Brucken: Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 5 (1997): 149–204.

[24] EHLERS, Klaas-Hinrich. 2001. Die Gründung der Germanoslavica. Germanoslavica: Zeitschrift für germano-slawische Studien. Praha: Slovanský ústav 8 (13) (2001): 1: 83–103.

[25] EHLERS, Klaas-Hinrich. 2003. Prager Deutsche im Prager Zirkel. Ein überblick. In Marek Nekula (ed.). Prager strukturalismus: Methodologische Grundlagen. Heidelberg: Winter, 2003: 49–77.

[26] EHLERS, Klaas-Hinrich. 2005. Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft: die Rezeption der Prager Schule zwischen 1926–1946. Berlin: de Gruyter, 2005.

[27] Ein "Ethnographischer Zirkel". Slavische Rundschau 2 (Januar 1930): 1: 71.

[28] P. E. [EISNER, Paul]. 1936. Blut und Leben. Prager Presse 16 (20. 6. 1936): 169: 8.

[29] FREJKA, Jiří. 1937. Verše "Borise Godunova" na jevišti (K jeho inscenaci na Národním divadle) ["Boris Godunov" on the Stage: To the National Theatre Production]. Slovo a slovesnost 3 (1937): 1: 50–53.

[30] FREJKA, Jiří. 1945. Železná doba divadla [The Iron Age of Theatre]. Praha: Melantrich, 1945.

[31] GESEMANN, Gerhard. 1933. Ein bulgarischer Espensänger im Tonfilm. Slavische Rundschau 5 (20. 4. 1933): 3: 143–155.

[32] GONĚC, Vladimír. 1993. Ruská filosofická emigrace v Československu [Russian Philosophical Emigration in the Czechoslovakia]. Slovanský přehled 79 (1993): 1: 38–44.

[33] HÁJEK, Jiří. 1946. Generace na rozhraní [Generation in Between]. Praha: Mladá fronta, 1946.

[34] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2010. Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle [Sign systems of Asian theatre forms in context with Czech thinking on theatre]. Theatralia 13 (2010): 2: 24–39.

[35] HAVRÁNEK, Bohuslav a Jan MUKAŘOVSKÝ (edd.). 1942. Čtení o jazyce a poesii [Language and Poetry Reader]. Praha: Družstevní práce, 1942.

[36] HAVRÁNKOVÁ, Marie. 1990. Život a činnost v datech [Life and Activities in Facts and Figures]. Slavica Pragensia XXIV. Acta universitatis carolinae: Pilologica (1990): 1–3: 299–307.

[37] HAVRÁNKOVÁ, Marie a Vladimír PETKEVIČ. 2015. Pražská škola v korespondenci [The Prague School in Letters]. Praha: Karolinum. 2105.

[38] HERRMANN, Konrad. 2015. Leopold Silberstein: Slawist und Philosoph. Berlin: be.bra wissenschaftliche Verlag, 2015.

[39] HONZL, Jindřich. 1936. Reakční názory o mluvicím filmu [Reactionist Opinions About Sound Film]. Slovo a slovesnost 2 (1936): 1: 56–61.

[40] HONZL, Jindřich. 1940a. Nad Diderotovým paradoxem o herci [On Diderot's Paradox of the Actor]. Program D 40 (8. 2. 1940): 4: 81–84.

[41] HONZL, Jindřich. 1940b. Pohyb divadelního znaku [The Mobility of the Theatrical Sign]. Slovo a slovesnost 6 (1940): 4: 177–188.

[42] HONZL, Jindřich. 1940c. Pujmanovo pojetí staročeského dramatu církevního [Metoda Pujmanova výkladu…] [Pujman's Concept of the Old Czech Liturgical Drama (The method of Pujman's explanation…)]. Slovo a slovesnost 6 (1940): 4: 230–231.

[43] HORA, Josef. 1997. Dopis Josef Hory Romanu Jakobsonovi 19. 8. 1937 [A Letter From Josef Hora to Roman Jakobson, Aug 19, 1937]. Alena Morávková (ed.). Praha–Litomyšl: Paseka, 1997.

[44] HOSKOVEC, Tomáš. 2010. Klub a Kroužek: Úvahy o dynamice české filologie [The Club and the Circle: Thoughts on the Dynamics of Czech Philology]. In XXIII. ročenka Kruhu moderních filologů. Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí [XXIIIrd Anthology of the Circle of Modern Philologists. Modern Philology on the Threshold of the Thirt Millenium]. Pelhřimov: Kruh moderních filologů, 2010: 26–40. Citováno z upravené verze poskytnuté autorem [Quoted according to a new version provided by the author].

[45] HOSKOVEC, Tomáš. 2012. Jiří Veltruský (1919–1994). A journey through life with semiotics. In Jiří Veltruský. An approach to the semiotics of theatre. Brno: Ústav divadelních studií FF MU & Pražský lingvistický kroužek, 2012: 206–229. Travaux du Cercle linguistique de Prague 6.

[46] CHALUPECKÝ, Jindřich. 1940. Svět v němž žijeme [The World We Live In]. Program D 40 (8. 2. 1940): 4: 88–89.

[47] CHALUPECKÝ, Jindřich. 1946. Konec moderní doby [The End of the Modern Age]. Listy pro umění a filosofii 1 (15. 4. 1946): 1: 7–23.

[48] CHVATÍK, Květoslav. 1968. Avantgarda a strukturalismus [The Avant-Garde and Structuralism]. In Viera Rybárová (ed.). Problémy literárnej avantgardy [Problems of Literary Avant-Garde]. Bratislava: Vydavaťelsto SAV, 1968: 85–94.

[49] ILLING, Frank. 2001. Jan Mukařovský und die Avantgarde: Die strukturalistische Ästhetik im Kontext von Poetismus und Surrealismus, Bielefeld: Aisthesis, 2001.

[50] JAKOBSON, Roman. 1929. Romantické všeslovanství – nová slavistika [The Romantic Panslavism – New Slavic Studies]. Čin 1 (31. 10. 1929): 1: 10–12.

[51] JAKOBSON, Roman. 1933. Ukázky z chystané monografie o šlágrech V & W [Extracts From the Planned Monograph on the Hits by Voskovec and Werich]. In Tucet melodií z Osvobozeného divadla [Dozen Melodies From the Liberated Theatre]. Praha: Hudební matice Umělecké Besedy, 1933.

[52] JAKOBSON. Roman. 1937a. Dopis Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi o noetice a semantice švandy [An Open Letter to Jiří Voskovec and Jan Werich About the Epistomology and Seman29tics of Fun]. In Josef Träger (ed.). Deset let Osvobozeného divadla 1927–1937 [Ten Years of the Liberated Theatre (1927–1937)]. Praha: Fr. Borový, 1937: 27–34.

[53] JAKOBSON, Roman. 1937b. Puškin v realistickém světle [Pushkin in the Light of Realism]. Program D 37 (26. 1. 1937): 133–136.

[54] JAKOBSON, Roman. 1997. Z korespondence [Letters]. Alena Morávková (ed.). Praha–Litomyšl, 1997.

[55] Jiří Veltruský. 2010. In Československé dokumentační středisko [The Czechoslovak Documentation centre] [online]. 2010. Praha: Československé dokumentační středisko, o. p. s. Dostupné z: http://csds.cz/cs/g6/1501-DS.html.

[56] JIRÁT, Vojtěch, 1939. Klicpera aneb o divadelníkovi [Klicpera or About a Theatre Person]. Program D 40 (24. 10. 1939): 1: 30–32.

[57] JIRÁT, Vojtěch. 1940. Hra a skutečnost: Vývoj a hlubší smysl jednoho motivu [Play and Reality: The Development and Inner Meaning of A Motif]. Program D 41 (1. 11. 1940): 4: 117–120.

[58] KARVAŠ, Peter. 1948. Úvod do základných problémov divadla [An Introduction to the Basic Theatre Issues]. Turčianský Svätý Martin: Ústredie slovenských ochotníckých divadiel, 1948.

[59] KONRÁD, Ota. 2011. Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918–1945 [History, German Studies, and Slavic Studies at the Prague German University Between 1918 and 1945]. Praha: Karolinum, 2011.

[60] Krs. 1945. Činnost Sdružení pro divadelní tvorbu v Umělecké besedě [Actvities of the Theatre Club of the Art Association 'Umělecká beseda']. Divadelní zápisník 1 (1945): 1–2: 60–62.

[61] Kruh přátel D 40 [Friends of the Theatre D 40]. Program D 40 (7. 3. 1940): 5: 120.

[62] KUDLÁČKOVÁ, Helena. 2001. Čapkova přijatá korespondence – další svědectví o pátečnících [Čapek's Received Letters: Another Testimony About the 'Pátečníci' Group]. In Pavel Janáček (ed.). Pátečníci a Karel Poláček [The 'Pátečníci' Group and Karel Poláček]. Boskovice: František Šalé – ALBERT, 2001: 48–51.

[63] LUŽA, Radomír. 2001. Československá sociální demokracie: Kapitoly z let exilu 1948–1989 [The Czech Social Democratic Party: Chapters From the Exile Years 1948–1989]. Praha – Brno: Československé dokumentační středisko a nakladatelství Doplněk, 2001.

[64] Mgr. [MÁGR, Antonín Stanislav]. 1932. Dichterische Sprache und Schriftsprache. Prager Presse 12 (11. 2. 1932): 42: 8.

[65] Mgr. [MÁGR, Antonín Stanislav]. 1935. Die Erscheinung Hálek's in zwei Aspekten. Prager Presse 15 (10. 4. 1935): 99: 6.

[66] MACHEK, Václav. 2011. Korespondence [Letters]. Vít Boček a Petr Malčík (edd.). Svazek I. [Vol. 1]. Praha: Lidové noviny, 2011.

[67] MACH, Jaromír. 2012. Ruští intelektuálové v emigraci a jejich institucionální základna v Praze (na modelu Ruské svobodné univerzity a přidružených institucí, 1923–1945) [Russian Emigrant Intellectuals and Their Institutional Background in Prague Explained on the Example of the Free Russian University and the Associated Institutions (1923–1945)]. Disertace, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita [Dissertation, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno], 2012. Dostupné z http://is.muni.cz/th/18830/ff_d/disertace_J._Mach.pdf.

[68] Masaryk a řeč [Masaryk and Language]. 1931. Praha: Pražský linguistický kroužek, 1931.

[69] MATHESIUS, Vilém. 1925. Kulturní aktivismus: anglické paralely k českému životu [Cultural Activism: English Parallels to the Czech Way of Life]. Praha: Gust. Voleský, 1925.

[70] MATHESIUS, Vilém. 1940. Výslovnost jako faktor sociální a funkční [Pronunciation as a Social and Functional Factor]. Program D 41 (1. 10. 1940): 3: 71–74.

[71] MATHESIUS, Vilém. 1945. Možnosti, které čekají: epištoly o tvořivém životě [Awaiting Possibilities: Epistles About a Creative Life]. Praha: Jan Leichter, 1945.

[72] MED, Jaroslav. 2010. Literární život ve stínu Mnichova (1938–1939) [Literature in the Shadow of the Munich Pact (1938–1939)]. Praha: Academia, 2010.

[73] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1935a. Dialektické rozpory v moderním umění [Dialectic Divergencies in Modern Art]. Praha: vlastní náklad [self financed], 1935.

[74] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1935b. Vztah mezi sovětskou a československou literární vědou [The Relation Between Soviet and Czech Literary Studies]. Země sovětů 4 (březen 1935): 1: 10–15.

[75] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1937a. O jevištním dialogu [On the Stage Dialogue]. Program D 37 (31. 3. 1937): 8: 232–234.

[76] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1937b. Stav naší dnešní estetiky [The Current Situation of the Cech Aesthetics]. Čin 9 (22. 4. 1937): 8: 70–71.

[77] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1937c. Šaldova dramatičnost [Šalda Dramatic(al)]. Listy pro umění a kritiku 5 (27. 5. 1937): 9–10: 193–196.

[78] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1938. K noetice surrealismu v malířství [To the Noetics of Surrealism in Painting]. Slovenské smery umelecké a kritické 5 (červen 1938): 6–8: 226–230.

[79] MUKAŘOVSKÝ, Jan (ed.). 1938. Torso a tajemství Máchova díla [Fragmentariness and Mystery of Mácha's Works]. Praha: Fr. Borový, 1938.

[80] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1941. K dnešnímu stavu teorie divadla [On the Current State of Theory of Theatre]. Program D 41 (28. 1. 1941): 7: 229–242.

[81] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1946a. Jindřich Štýrský. In 364. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes 4. – 25. dubna 1946 [364th Exhibition of the Association of Visual Artists 'Mánes', Apr 4–25, 1946]. Praha: SVU Mánes, 1946: 4–8.

[82] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1946b. Toyen za války [Toyen During the War]. Doba 1 (1946): 2: 46–48.

[83] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2008a. Dopis Bohuslavu Havránkovi 29. 11. 1938 [A Letter to Bohuslav Havránek, Nov 29, 1938]. In Marie Havránková (ed.). Pražský lingvistický kroužek v korespondenci [The Prague Linguistic Circle in Correspondance]. Praha: Academia, 2008.

[84] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2008b. Dopis Bohuslavu Havránkovi 10. 5. 1939 [A Letter to Bohuslav Havránek, May 10, 1939]. In Marie Havránková (ed.). Pražský lingvistický kroužek v korespondenci [The Prague Linguistic Circle in Correspondance]. Praha: Academia, 2008.

[85] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2008c. Dopis Mukařovského Havránkovi 22. 5. 1940 [A Letter From Mukařovský to Havránek, May 22, 1940]. In Marie Havránková (ed.). Pražský lingvistický kroužek v korespondenci [The Prague Linguistic Circle in Correspondance]. Praha: Academia, 2008.

[86] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2008d. Dopis Bohuslavu Havránkovi 13. 1. 1942 [A Letter to Bohuslav Havránek, Jan 13, 1942]. In Marie Havránková (ed.). Pražský lingvistický kroužek v korespondenci [The Prague Linguistic Circle in Correspondance]. Praha: Academia, 2008.

[87] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2008e. Dopis Bohuslavu Havránkovi 22. 3. 1944 [A Letter to Bohuslav Havránek, Mar 22, 1944]. In Marie Havránková (ed.). Pražský lingvistický kroužek v korespondenci [The Prague Linguistic Circle in Correspondance]. Praha: Academia, 2008.

[88] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2008f. Dopis Bohuslavu Havránkovi 10. 4. 1945 [A Letter to Bohuslav Havránek, Apr 10, 1945]. In Marie Havránková (ed.). Pražský lingvistický kroužek v korespondenci [The Prague Linguistic Circle in Correspondance]. Praha: Academia, 2008.

[89] NEZVAL, Vítězslav (ed.). 1935. Ani labuť ani Lůna [Neither the Swan Nor the Moon]. Praha: Concordia, 1935.

[90] (nn.). Zur Orthoepie des Tschechischen. Prager Presse 15 (16. 5. 1935): 132: 8.

[91] NOVÁK, Bohumil. 1940. Kruh přátel D 40 [Friends of the Theatre D 40]. Program D 40 (9. 1. 1940): 3: 80.

[92] NOVÁK, Bohumil. 1965. Kruh přátel divadla E. F. Buriana [Friends of the E. F. Burian's Theatre]. In František Černý (ed.). Theater – Divadlo [Theater – Theatre]. Praha: Orbis, 1965: 43–51.

[93] "O Pražském linguistickém kroužku. Píše Bohumil Trnka" [On the Prague Linguistic Circle by Bhumil Trnka]. [1940]. Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky. Fond Pražský Lingvistický kroužek [the Prague Linguistic Circle collection], sg. 16.

[94] QUINN, Michael. 1995. Satellite drama: Imperialism, Slovakia and the Case of Peter Karvaš. In J. Ellen Gainor (ed.). Imperialism and Theatre. London, New York: Routledge, 1995: 214–229.

[95] PATELKA, Josef. 1972. The Prague School and Studies in the Language of Comerce. In V. Fried (ed.). The Prague School of Linguistics and Language Theaching. London: Oxford University Press, 1972: 211–223.

[96] PETŘÍČEK, Miroslav. 1996. Štýrský v pohledu Mukařovského: Marginální poznámky ke strukturalismu a surrealismu [Štýrský Viewed by Mukařovský: Marginal Notes to Structuralism and Surrealism]. In Lenka Bydžovská, Karel Srp (edd.). Český surrealismus 1929–1953 [Czech Surrealism (1929–1953)]. Praha: Argo a Galerie hlavního města Prahy, 1996: 366–369.

[97] PIORECKÁ, Kateřina a Karel PIORECKÝ. 2014. Praha avantgardní: literární průvodce metropolí v letech 1918–1938 [Avant-Garde Prague: A Literary Guide Through the Metropolis Between 1918 and 1939]. Praha: Academia, 2014.

[98] Plakát Máj [Poster for 'Máj']. 1936. Divadelní oddělení Moravského zemského muzea, fond Lola Skrbková, složka Máj [Theatre Department of the Moravian Museum, Lola Skrbková collection, Máj folder].

[99] POJAR, Miloš. 2001. Židovští účastníci Čapkových pátků a jejich osudy [Jewish members of the 'Pátečníci' Group and Their Life Stories]. In Pavel Janáček (ed.). Pátečníci a Karel Poláček [The 'Pátečníci' Group and Karel Poláček]. Boskovice: František Šalé – ALBERT, 2001: 59–65.

[100] POKORNÝ, Jaroslav. 1946. Složky divadelního výrazu [The Components of Theatre]. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946.

[101] Praha–Moskva 1 (1936): 1.

[102] Praha–Moskva 2 (1937): 3.

[103] Projev spisovatelů [Manifest of Literary Authors]. 1934. Lidové noviny 42 (28. 11. 1934): 599: 5.

[104] RÁDL, Emanuel. 1935. Zur politischen Ideologie der Sudetendeutschen. Wien: K. Prager, 1935.

[105] RŮT, Václav. 1964. Divadlo a rozhlas: Problémy rozhlasové hry [Theatre and Radio: The Issues of Radio Play]. Praha: Československý rozhlas: 1964. Disertace [dissertation] z roku 1936.

[106] SAYER, Derek. 2013. Prague, Capital of the Twentieth Century: A surrealist History. Princeton: Princeton University Press, 2013.

[107] SEIDLOVÁ-SLOTTYOVÁ, Ingeborg. 1936. Vliv národního socialismu na německý jazyk [Influence of the National Socialism on German Language]. Slovo a slovesnost 2 (1936): 1: 56–58.

[108] SEIFERT, Jaroslav. 1982. Všechny krásy světa [All the Beauties of the World]. Praha: Československý spisovatel, 1982.

[109] L. S. [SILBERSTEIN, Leopold]. 1935a. Linguistik und Phänomenologie. Prager Presse 15 (22. 11. 1935): 316: 8.

[110] (L) [SILBERSTEIN, Leopold?, nebo LYER, Stanislav?]. 1935b. Die tschechische philosophische Terminologie der Gegenwart. Prager Presse 15 (5. 12. 1935): 329: 6.

[111] (L. S.) [SILBERSTEIN, Leopold]. 1935c. Über reistische Sprachbetrachtung in ihrem Verhältnisse zur Logistik und Phänomenologie… Prager Presse 15 (19. 12. 1935): 343: 10.

[112] SILBERSTEIN, Leopold. 1936. Vývoj rasových teorií [Development of Race Theories]. Praha: Orbis, 1936.

[113] SLÁDEK, Ondřej. 2014. Jan Mukařovský and Theatre. Theatralia 17 (2014): 2: 122–136.

[114] Slavistische Arbeitsgemeinschaft in Berlin. Prager Presse 12 (5. 5. 1932): 124: 8.

[115] SRBOVÁ, Olga. 1941. Na přelomu slohů [At the Turn of Styles]. Život 17 (duben 1941): 2: 120–121.

[116] Südslavischer Zirkel der Slavisten an der Deutschen Universität in Prag. 1931. Slavische Rundschau 3 (Januar 1931): 1: 63–64.

[117] ŠMEJKALOVÁ, Martina. 2013. Havránek the didactician. In Bohumil Vykypěl (ed.). Bohuslav Havránek: Contribution to his life and work. Travaux linguistiques de Brno 10. München: LINCOM Europa, 2013: 74–105.

[118] THIROUIN-DÉVERCHÈRE, Marie-Odile. 2002. Rudolf Pannwitz / Otokar Fischer / Pavel Eisner: Korespondence [Letters]. Praha: Památník národního písemnictví v Praze a Schiller-Nationalmuseum Deutsches Literaturarchiv v Marbachu, 2002.

[119] TOMAN, Jindřich. 2011. Příběh jednoho moderního projektu: Pražský lingvistický kroužek 1926–1948 [The Magic of Common Language]. Praha: Karolinum, 2011.

[120] TRÄGER, Josef. 1945. Dvě přednášky z války o divadle [Two Lectures on the War and Theatre]. Praha: Umělecká beseda, 1945.

[121] TRÁVNÍČEK, František. 1940. Divadelní mluva [Theatre Speech]. Program D 40 (9. 1. 1940): 3: 68–69.

[122] VACHEK Josef. 1964. A Prague School Reader in Linguistics. Bloomington: Indiana University Press, 1964.

[123] VACHEK, Josef. 1999. Prolegomena k dějinám pražské školy jazykovědné [Prolegomena to the History of the Prague Linguistic School]. Praha: H&H, 1999.

[124] VELTRUSKÝ, Jiří. 1945. Studio a divadelní seminář Karlovy university [Studio and Theatre Seminar at the Charles University]. In Jindřich Honzl (ed.). Studio Národního divadla [Studio of the National Theatre]. Praha: Otto Girgal, 1945: 16–18.

[125] Vier Vorträge über die zeitgenössische Kunst. 1935. Prager Presse 15 (12. 1. 1935): 11: 8.

[126] VÉVODA, Rudolf. 1996. Muž, který byl nepohodlný aneb od agenta III. Internacionály k agentovi FBI [The Inconvenient Man or From the Agent of the Third International to the FBI Agent]. Střední Evropa 64 (12) (listopad 1996): 9: 65–75 a 65 (12) (prosinec 1996): 10: 88–100.

[127] VYKYPĚL, Bohumil. 2009. Empirical Functionalism and the Prague School. München: LINCOM, 2009.

[128] VYKYPĚL, Bohumil. 2012. Vilém Mathesius – einige Bemerkungen zu seinem Leben und Werk. In Bohumil Vykypěl (ed.). Vilém Mathesius: Contributions to his life and work. München: LINCOM, 2012: 67–76.

[129] VYKYPĚL, Bohumil, 2013. Skizzen zur linguistischen Historiographie. München: LINCOM, 2013.

[130] VYKYPĚLOVÁ, Taťána. 2005. Bratislavský lingvistický krúžok (Pressburger Linguistenkreis): die Grunddaten. Linguistica Brunensia 54 (2005): A53: 181–196. Dostupné z https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/101727.

[131] Vyučování ruštině do středních škol! [Let Us Teach Russian at the Secondary Schools!] 1937. Praha–Moskva 2 (květen 1937): 3: 75–76.

[132] WANIEKOVÁ, Štěpánka. 2014. Výstava Poesie 1932 [Exhibition 'Poetry', 1932]. Bakalářská práce, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita [Bachelor thesis, Faculty of Arts, Masaryk University]. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Dostupné z http://is.muni.cz/th/384222/ff_b/Vystava_Poesie_1932_g3hse.pdf.

[133] WEINGART, Miloš. 1935. Zvukový film a řeč: čtyři základní kapitoly [Sound Film and Speech. Four Basic Chapters]. In Abeceda filmového scenaristy a herce. Soubor přednášek scenaristického kursu Filmového studia [The Basics of a Film Script Writer and Actor. Collection of Lectures Given in the Script Writing Course of the Film Studio]. Praha: Časopis Kino-Revue, 1935: 39–72.

[134] WINNER, Thomas. 2015. The Czech Avant-Garde Literary Movement Between the Two World Wars. Ondřej Sládek, Michael Heim (edd.). New York: Peter Lang, 2015.

[135] Zpráva o činnosti Pražského linguistického kroužku za desítiletí jeho trvání 1926–1936 [Report of the Activities of PLC in the decade Between 1926 and 1936]. 1936. Praha: Pražský linguistický kroužek, 1936.