K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku

Title: K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku
Variant title:
  • Zur Problematik der Architektur und Verzierung der mittelalterlichen St.-Martin-Kirche in Martinček
  • Architecture and decoration of the Medieval church of St. Martin, Martinček
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 267-280
Extent
267-280
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok koriguje doterajšie hodnotenie kostola v Martinčeku vo vývinových súvislostiach stredovekej architektúry regiónu Liptova. Podľa archeologických nálezov (Liptovská Mara, Liptovská Anna, Svätý Štefan) kostol nie je najstarším dokladom typu jednolodia s kvadratickým presbytériom v tejto oblasti. Slohovo súvisí so stavbou kostola v Kláštore pod Znievom, nie s architektúrou Spiša. Náročná maliarska výzdoba kostola vznikla neskôr. Maliar, ktorý ju vytvoril, využil vzorníkové predlohy rozličného pôvodu a slohovej orientácie.
The contribution amends the existing assessment of the Church of St. Martin, Martinček in the context of the medieval architecture of the Liptov region. In the light of other archaeological finds (Liptovská Mara, Liptovská Anna, Svätý Štefan), the church does not appear to be the oldest example of a single-nave building with a quadratic presbytery in the region. Its style relates to the church in Kláštor pod Znievom, not to the architecture of the Spiš area. The spectacular painted decoration of the church was created later, with the artist employing templates of different origins and styles.
References
[1] BIATHOVÁ, K., 1983: Maliarske prejavy stredovekého Liptova. Bratislava.

[2] CLEMEN, P., 1916: Die romanische Monumentalmalerei in den Rheinlanden. Düsseldorf.

[3] CLEMEN, P., 1930: Die gotischen Monumentalmalereien der Rheinlande. Düsseldorf.

[4] CODEX 1981: Codex Manesse, Die Große Heidelberger Liederhandschrift. Kommentar zum Faksimile des Cod. Pal. Germ. 848 der Univeritätsbibliothek Heidelberg. W. Koschorreck, W.–Werner, W. (edd.). Frankfurt–Kassel.

[5] ČAJKA, M., 2003: Počiatky stredovekej sakrálnej architekúry na Liptove. Súčasný stav výskumu, ARS, č. 3, 167–188.

[6] ČAJKA, M., 2004: Gotická sakrálna architektúra na Liptove, Pamiatky a múzeá, č. 2, 14–19.

[7] DIVALD, K., 1925: Felvidéki séták. Budapest.

[8] GYÖRFFY, G., 1999: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajra IV. Budapest.

[9] HANULIAK, V., 1999: Stredoveké osídlenie Liptova na základe archeologických výskumov. In: Vojtech Budinský–Krička a najstaršie dejiny Liptova. Zborník príspevkov z odborného seminára pri príležitosti nedožitého jubilea nestora slovenskej archeológie, 56–64. Nitra.

[10] HOŠŠO, J., 1977–1981: Historicko-archeologický výskum kostola v Liptovskej Mare, ARS, č. 1–4, 93–96.

[11] HOŠŠO, J., 1987: Archeologický výskum sakrálnych stavieb v Liptovskej Mare a v Liptovskej Sielnici, Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 12, 61–90.

[12] HÚŠČAVA, A., 1930: Kolonizácia Liptova do konca XIV. storočia. Bratislava.

[13] HÝROŠ, Š., 1873: Opis starobylých chrámov liptovských, rukopis, Liptovské múzeum, Ružomberok, inv. č. B 489.

[14] KAHOUN, K., 1992: Historické súvislosti výtvarných tradícií Liptova. In: Staré umenie, Stála expozícia Galérie P. M. Bohúňa. Katalóg výstavy, 8–23. Liptovský Mikuláš.

[15] KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, J., 2007: Hudobné motívy na nástennej maľbe v rímskokatolíckom kostole sv. Martina v Martinčeku. In: Hudobno-historický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia, 53–69. Bratislava.

[16] KÜRTHY, L., 1998: Príspevok ku štýlovej charakteristike rastlinnej ornamentiky v architektúre tretej štvrtiny XIII. storočia. Explikácia na dekore kláštorného kostola znievskych premonštrátov, ARS, č. 1–3, 95–104

[17] MAROSI, E., 1995: Kép és hasonmás. Művészet és valóság a 14–15. századi Magyarországon. Budapest.

[18] MENCL, V., 1965: Vzťahy východného Slovenska ku gotike sliezsko-poľskej vetvy. In: Zo starších výtvarných dejín Slovenska, 25–51. Bratislava.

[19] MENCL, V., 1968: Gotická stavebná kultúra Spiša, Vlastivedný časopis 17, 3–14.

[20] MENCL, V., 1969: Gotická architektúra horného a stredného Považia, Vlastivedný časopis 18, 97–112.

[21] MYSKOVSZKY, V., 1877: Liptómegye középkori épitészeti műemlékei, Archaeologiai Közlemények XI, 10–65.

[22] NOVOTNÁ, M., 2001: Nástenné maľby presbytéria, Kostol sv. Martina v Martinčeku. In: Reštaurátorská tvorba 1995–2000 Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. Katalóg výstavy, 11–14, Levoča.

[23] NOVOTNÁ, M.–MATÁK, J., 2001: A Szent Márton-templom és benne a legutóbb feltárt középkori falfestmények Szentmártonban, Műemlékvédelem XLV, 139–146.

[24] NOVOTNÁ, M.–MATÁK, J., 2001a: Stredoveké nástenné maľby v Kostole sv. Martina v Martinčeku, Pamiatky a múzeá, č. 3, 42–47.

[25] POMFYOVÁ, B., 2003: Kláštor pod Znievom (okr. Martin). Premonštrátsky kostol Nanebovzatia Panny Márie. In: Buran, D., (ed.), Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika, 619-620, Bratislava.

[26] PUŠKÁROVÁ, B., 1987: Výskum kostola Panny Márie v Liptovskej Mare, Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 12, 91–138.

[27] RADOCSAY, D., 1954: A középkori Magyarország falképei. Budapest.

[28] SCHMIDT, G., 1962: Die Malerschule von St. Florian. Beiträge zur süddeutschen Malerei zu Ende des 13. und im 14. Jahrhundert. Graz–Köln.

[29] SMOLÁKOVÁ, M.–ORIŠKO, Š., 1996: Príspevok k omietkovým a maliarskym iluzívnym prejavom v sakrálnej architektúre 13. storočia, AH 21, 233–240.

[30] SÚPIS PAMIATOK, 1968: Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok druhý (K–P). Bratislava.

[31] TOGNER, M., 1988: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Súčasný stav poznania. Addenda et corrigenda. Bratislava.

[32] TOGNER, M., 2003: Nástenné maľby v Martinčeku. In: Buran, D., (ed.), Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika, 671, Bratislava.

[33] TÓTHOVÁ, Š., 1987: Výsledky archeologických výskumov v Parížovciach a v Liptovskej Anne, Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 12, 171–219.

[34] ULIČNÝ, F., 1983: Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia. In: Liptov 7, 39–90 (1. časť).

[35] ULIČNÝ, F., 1985: Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia. In: Liptov 8, 133–208 (2.časť).

[36] ULIČNÝ, F., 1987: Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia. In: Liptov 9, 61–149 (3. časť).

[37] ZOLNAY, L., 1937: Donch mester és Balassák ősei, Turul 51, 22–39