K ikonografii vybraných reprezentantek mariánského kultu na území bývalé Československé republiky s návrhem na jednotnou terminologii

Title: K ikonografii vybraných reprezentantek mariánského kultu na území bývalé Československé republiky s návrhem na jednotnou terminologii
Variant title:
  • Mariendarstellungen in der Ikonographie des Marienkultes auf dem Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakischen Republik mit dem Entwurf einer einheitlichen Terminologie
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 439-457
Extent
439-457
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Je pro mne milou povinností poděkovat ředitelkám a ředitelům i odborným pracovnicím a pracovníkům Národopisného muzea Národního muzea v Praze, Etnografického muzea Moravského zemského muzea v Brně, Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštem, Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Městského muzea a galerie v Poličce, Ústavu lidového umění ve Strážnici, Okresního muzea v Prostějově, Muzea Luhačovického Zálesí v Luhačovicích, Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích a Severočeského muzea v Liberci za umožnění studia v jejich sbírkových fondech.
Předkládám návrh na terminologii, některými historiky umění a etnografy již používanou, ale dosud všeobecně nepřijatou, jejíž důsledné dodržování bude přínosem nejen pro pracovníky muzeí, ale i pro nemuzejní pracovníky všech oborů pomocných věd historických. Bez dalšího upřesňujícího popisu by bylo jasné o jaký typ Bohorodičky se jedná, zda o Pannu Marii, Madonu nebo Pietu.
References
[1] ADÁMEK, J. 1996: Zaniklé gotické malby v píseckém farním kostele. Muzejní a vlastivědná práce 34, č. 4/96, s. 193-200.

[2] AVENARIUS, A. 1998: Byzantský ikonoklazmus 726-843 - Storočie zápasu o ikonu, 148 s.

[3] BALEJKA , J. 1995: Pod ochranou Panny Marie Svatohostýnské. Vizovice - Lípa, 79 s.

[4] BLÁHA, J. 1998: Komunikace, topografie a importy ve středověku a raném novověku (7.-17. století) na území města Olomouce. AH 23, s. 133-159.

[5] BÍLKOVÁ, L.-NEVRLÝ, M.-PALATA, L.-STARÁ, M. 1994: Severočeské muzeum v Liberci. Průvodce českými a moravskými muzei sv. 4. Praha - Nadace kulturního dědictví a W-Servis, 40 s.

[6] BLAŽÍČEK, O. J. 1986: Ferdinand Brokof. 2. doplněné vydání. Praha - Odeon, 328 s.

[7] BOHÁČ, Z. 1995: Poutní místa v Čechách. Praha - Debora, 287 s.

[8] BRYCH, V.-STEHLÍKOVÁ, D.-ŽEGKLITZ, J. 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Praha - Pražský ústav SPPOP, 180 s.

[9] BUGANOVÁ, K. 1995: Panna Maria v Ikonografii, in Světci v lidové tradici. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, s. 91-117.

[10] BUKAČOVÁ, I. a kol. 1996: Bukačová, I.-Fák, J.-Foud, K.-Procházka, Z., Severní Plzeňsko I. Historickoturistický průvodce č. 6, 192 s.

[11] ČUG 1970: Kafka, F.-Pešina, J.-Homolka, J.-Kotrba V.-Stejskal, K.-Drobná, Z.-Poche, E.-Kořán, I., České umění gotické 1350-1420. Praha - Academia 372 s., 108 příloh se 193 černobílými a 14 barevnými vyobrazeními.

[12] DENKSTEIN, V. 1987: K vývoji symbolů a k interpretaci děl středověkého umění. in: Rozpravy Československé akademie věd, řada společenských věd, r. 97, sešit 2, 108 s. + 91 příloh.

[13] DRAGOUN, Z. 1995: Poutní odznak z Kolína nad Rýnem z výzkumu v Rybné ulici na Starém Městě pražském. AH 20, s. 491-495.

[14] DURDÍK, T. 1988: Deset let archeologického výzkumu hradu v Jindřichově Hradci. Zpravodaj oboru památkové péče 1988. České Budějovice.

[15] DVOŘÁKOVÁ, V.-SCHEUFLER, V. 1988: Katalog keramiky ze sbírky Muzea v Kloboukách u Brna. Brno Moravské muzeum, 114 s.

[16] DVOŘÁKOVÁ, V.-KRÁSA, J.-STEJSKAL, K. 1978: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Praha - Odeon, Bratislava - Tatran, 403 s.

[17] EHM, J. 1977: České gotické umění. Praha - Pressfoto, 129 s.

[18] EICHLER, K. 1887: Poutní místa a milostné obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku I. Brno.

[19] EICHLER, K. 1888: Poutní místa a milostné obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku II. Brno.

[20] FLORIAN, M. 1992: Poutní mariánské motivy, 32 s. (nestránkováno. Brno - Hudební nakladatelství SALVE).

[21] FONTANA, D. 1993: Tajemný jazyk symbolů. Litomyšl, Praha - Paseka, 192 s.

[22] GELMI, J. 1994: Papežové. Od svatého Petra po Jana Pavla II. Praha - Mladá fronta, 328 s.

[23] GLATZ, A. C. 1983: Gotické umenie v zbierkách Slovenskej národnej galérie. Fontes 1. Bratislava, 446 s.

[24] GLATZ, A. C. 1994: Gotické umenie. in Umenie Slovenska. Stále expozície Slovenskej národnej galérie. Bratislava - SNG, 10-79.

[25] GLOSOVÁ, M.-HAZLBAUER, Z.-VOLF, P. 1998: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kamen z hradu Lichnice. AH 23, s. 457-470.

[26] GNMvZČ I, 1958: Pěšina, J.-Bartušek, A.-Dvořáková, V.-Friedl, A.-Králová, J.-Merhautová-Livorová, A.-Mixová, V.-Stejskal, K.: Gotická nástěnná malba v zemích českých I, 1300-1350. Praha - SAV, 418 s. + 251 příloh.

[27] GRABOWSKI, J. 1968: Ludowe malarstwo na szkle. Wroclaw-Warszawa-Kraków, Ossodineum, 375 s. s 50 obr., XXII a 200 tab.

[28] GRABOWSKI, J. 1968a: Dawna polska rzezba ludowa. Warszawa - Auriga.

[29] HALL, J., 1991: Slovník námětů a symbolů vc výtvarném umění. Praha - Mladá fronta, 518 s.

[30] HAROKOVÁ, E., 1996: Malovaný nábytek. Ze sbírek Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov p. R., 20 s.

[31] HASALOVÁ, V. 1960: K ikonografii, formě a obsahu slezských lidových skulptur v českých muzejních sbírkách. Radostná země X, s. 33-49.

[32] HAZLBAUER, Z. 1995: Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou, in: Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností sv. 2, 33 s.

[33] HAZLBAUER, Z. 1996: Zobrazení Ježíše v dětské podobě na českých gotických reliéfních kachlích. AH 21, s. 453-463.

[34] HOMOLKA, J.-KRÁSA, J.-PEŠINA, J.-PETRÁN, J. 1985: Pozdně gotické umění v Čechách. Praha - Odeon, 532 s.

[35] CHAMONIKOLASOVÁ, K., 1992: Gotika. Stálá expozice starého umění. Brno - Moravská galerie, nestránkováno.

[36] CHLUMSKÝ, J. 1991: Vzory křesťanského života. Třebíč - Area, JiMpa, 184 s.

[37] CHMELÁR, L. 1996: Slovenská ikonográfia. Patronáty a atribúty v posvetnom umení. Balneologický spravodaj. Balneohistorica Slovaca XXXIV, s. 205-239.

[38] IKONY 1981: Ikony plovdivské oblasti. Katalog výstavy. Brno - Dům pánů z Kunštátu, nestránkováno.

[39] JEŘÁBEK, R. 1961: K otázce vzniku poutních míst a jejich vlivu na život a kulturu venkovského lidu. Český lid 48, s. 145-152.

[40] JEŘÁBEK, J. 1991: Sté výročí narození Antonína Václavka. Národopisná revue, č. 1, s. 24-26.

[41] JORDANSZKY, A. 1836: Kurze Beschreibung der Gnadebild der seligsten Jungfrau Mutter Gottes Maria. Pressburg.

[42] KAFKA, L. 1996: Obrázky na skle v severních a severozápadních Čechách. Český lid 83, č. 4, s. 313-334.

[43] KALINOVÁ, A. 1988: Kolekcje sztuki ludowej w Muzeum moravskim w Brnie. Prace i - materialy muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi. Seria Etnograficzna 2, 1986, Warszawa-Łódź, s. 169-176.

[44] KALINOVÁ, A. 1995: Obraz kultu P. Marie Vranovské v lidovém umění. in Světci v lidové tradici. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, s. 119-128.

[45] KELETI(ová), M., 1983: Neskorá renesancia, manierizmus, bafrok v zbierkach Slovenskéj národnej galérie. Bratislava - SNG, október 1983. in Fontes 2, 435 s.

[46] KLIVAR, M., (po r. 1993): Bedřiška Znojemská. Malířství moderního symbolizmu. Praha.

[47] KOLEKTIV 1967: KLIMÁČKOVÁ, F.-OKALOVÁ, E.-HRAŠKOVÁ, E.-HROMADOVÁ, Ľ.-CIDLINSKÁ, Ľ., Hnuteľné pamiatky Stredoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. SÚPSAOP stredisko v Bratislave. Banská Bystrica.

[48] KOLEKTIV 1990: Šumava - Kašperské Hory a okolí. Plzeň - Stráž.

[49] KOŘÁN, I. 1992: Nobilitace a rustikalizace našich gotických madon. Český lid 79, č. 4, s. 309-322.

[50] KOŠNÁŘ, J. 1903: Poutní místa a památné svatyně v Čechách. Praha - V. Kotrba.

[51] KOUTECKÁ, H. 1992: Stručný místopis mariánské úcty v Čechách a na Moravě. Praha - Portál, 93 s.

[52] KOVAČEVIČOVÁ, S. 1969: Lidové skulptury na Slovensku. Slovenský národopis XVII, s. 205-275.

[53] KOVAČEVIČOVÁ, S. 1974: Knižný drevorez v ľudovej tradicii. Bratislava - Tatran, 218 s.

[54] KOWALSKI, J. W. 1994: Encyklopedie papežství. Praha - Academia, 164 s.

[55] KRAJČA, A. 1941: Mariánská poutní místa v českých zemích. Svatá Hora.

[56] KRÁMSKÁ, B. 1997: Panna Maria ve výtvarném umění. Severočeské muzeum v Liberci 27.11. 1997-25. 1. 1998, 12 s. (nestránkováno).

[57] KRÁMSKÁ, B. 1997a: Scény ze života Panny Marie a Mariiny devocionální obrazy. Severočeské muzeum v Liberci 27. 11. 1997-25. 1. 1998, 12 s. (nestránkováno).

[58] KRATINOVÁ, V. 1992: Baroko. Stálá expozice starého umění. Brno - Moravská galerie, nestránkováno.

[59] KROSNÁŘ, J. 1903: Poutnická místa a památné svatyně v Čechách. Praha.

[60] KUBEČKOVÁ, I.-LENDEROVÁ, Z. 1995: Lidové podmalby. Praha - Nakladatelství W-servis, nestránkováno (k velké škodě publikace, rovněž obrázky nesmyslně malé, výtka náleží nakladatelství).

[61] KYBALOVÁ, J. 1995: Ceramic Colection of Hugo Vavrečka. Praha - Polygrafia.

[62] KYBALOVÁ, L.-HERBENOVÁ, O.-LAMAROVÁ, M., 1973: Obrazová encyklopedie módy. Praha - Artia, 624 s.

[63] LEXIKON...1-4, 1992: Kirschbaum, E.-Bandmann, G.-Braunfels, W.-Kollwitz, J.-Mrazek, W.-Schmid, A. A.-Schnell, H., Lexikon der christlichen Ikonographie. Allgemeine Ikonographie. Rom-Freiburg-Basel-Wien, 720+716+578 a 674 s. Zejména 3, 1992, 154-210, 212-233.

[64] LEXIKON ... 5-8, 1992: Kirschbaum, E.-Braunfels, W., Lexikon der christlichen Ikonographie. Ikonographie der Heiligen. Rom-Freiburg-Basel-Wien, 520+588+628+644 a 21 s.

[65] LUXOVÁ, V. 1970: Príspevok k baroknej plastike na Slovensku. Vlastivedný časopis XIX, s. 59-65.

[66] MÁCELOVÁ, M. 1997: Archeologický výzkum Mestského hradu v Banskej Bystrici. AH 22, s. 181-190.

[67] MARHOULOVÁ, Z. 1989: Lidové malby na skle. Výstava exponátů moravských muzeí z XVIII. a XIX. století. Zlín (Gottwaldov) - Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy (nestránkováno).

[68] MAXOVÁ, I.-NEJEDLÝ, V.-SUCHOMEL, M.-ZAHRADNÍK, P. 1997: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Svitavy. Příloha časopisu Zprávy památkové péče, r. 57, 104 s.

[69] MIGDAL(ová), J. 1987: Bronislaw Bednarz - rzeźba i malarstwo na szkle. Wystawa, czerwiec-sierpień 1987. Warszawa - Państwowe muzeum Etnograficzne.

[70] MRÁZOVÁ, M. 1995: Mariánské téma v zbierkovom fonde ľudového výtvarného umenia Historického múzea SNM - drevené sochy radostného okruhu (Príspevok k historii a ikonografii). Zborník SNM 89, História 35, s. 119-149.

[71] MRÁZOVÁ, M. 1995a: Drevené a kamenné sochy s mariánskou tematikou v zbierkovom fonde Historického múzea SNM v Bratislavě, in Světci v lidové tradici. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, s. 101-117.

[72] MÜLLER, F. 1947: Mariánské poutní místo Provodov.

[73] NEJEDLÝ, V. 1996: Svatá Chýše pražské Lorety. Starožitnosti a užité umění č. 7-8, s. 2-7.

[74] OBRTLÍK, K. 1968: Poutní tradice na Moravě. Studijní skripta Cyrilometodějské fakulty. Olomouc.

[75] ODEHNAL, F. 1995: Poutní místa Moravy a Slezska. Praha - Debora, 153 s.

[76] OLTÁRE 1992: Lenhart, J.-Glatz, A. C.-Hrabusický, A.-Koubová, V.-Karasová, A.: Oltáre v zbierkách múzeí a galérií na Slovensku a v Čechách, katalóg, Bratislava - SNG, 75 s.

[77] PALA, J.-HYHLÍK, V. 1993: Provodov. Poutní kostel Panny Marie Sněžné. Velehrad, 16 s.

[78] PANENKOVÁ, D. 1994: Sklo jihočeské šlechty. Průvodce uměleckohistorickými sbírkami sv. 1. Praha - Nadace kulturního dědictví a W-servis, 24 s. (nestránkováno).

[79] PANHOLZER, J. 1921: Velká dějeprava biblická Starého a Nového zákona pro katolickou mládež škol měšťanských a vyšších tříd škol obecných. Praha - Státní nakladatelství, 236 s.

[80] PARELLO, D. 1993: Marienlexikon. St. Ottilien.

[81] PEŠINA, J.-HOMOLKA, J. 1977: České gotické umění. Praha - Pressfoto, 130 s.

[82] PETRI, H.-BEINERT, W. 1996: Učení o Marii. Olomouc - Matice Cyrilomerodějská, 632 s.

[83] PIŠÚTOVÁ, I. 1969: Ľudové maľby na skle. Martin - Osveta 141 + 120 s. se 244 vyobrazeními.

[84] PIŠÚTOVÁ, I. 1988: Drevené ľudové sošky 20. storočia v zbierkách SNM-HÚ v Bratislave. Zborník Slovenského národného muzea - Etnografia LXXXII, s. 67-100.

[85] PIŠÚTOVÁ, I. 1991: Piety ľudové. in Piety Slovenska. Katalog výstavy. Bratislava-Hrad, marec-máj 1991, s. 7.

[86] POCHE, E. a kol. 1977: Umělecké Památky Čech 1. Praha - Academia.

[87] POCHE, E. a kol. 1978: Umělecké Památky Čech 2. Praha - Academia.

[88] POCHE, E. a kol. 1980: Umělecké Památky Čech 3. Praha - Academia.

[89] POCHE, E. a kol. 1982: Umělecké Památky Čech 4. Praha - Academia.

[90] POKROPEK, M. 1978: Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce. Warszawa - Arkady, 383 s. + mapy.

[91] POKROPEK, M. 1980: Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce. Warszawa - LSW, 280 s.

[92] PRACNÝ, P. 1994: Český kalendář světců. Praha - Ewa, 334 s.

[93] PROCHÁZKA, Z. 1990: Památná místa všerubského průsmyku. Městečko Všeruby, kostelík sv. Václava a kostel sv. Anny. Plzeň - Typos, 88 s.

[94] PRVOSENKY: Prvosenky. Z modlitební knihy pro vzdělané dívky katolické. "Víra, naděje a láska". V Praze. Náklad a majetek A. J. Cellerina a syna na Královských Vinohradech. Tisk F. Neuberta v Slaném, bez roku vydání, 98 s.

[95] RADVÁNI, H. 1991: Panna Maria Trnavská. Trnava - Spolek sv. Vojtěcha, 68 s.

[96] RICHTEROVÁ, J. 1982: Středověké kachle. Praha - Muzeum hlavního města Prahy, 173 s.

[97] RIŠLINK, V.-JOUZA, L. 1998: Gotika na Kolínsku. Společnost a kultura v letech 1250-1530. Katalog výstavy. Regionální muzeum Kolín, 64 s.

[98] ROTH, R.-KREJČA, F. 1992: Hinterglasbilder aus südböhmischen Museen. Bergreichenstein Krumau (Český Krumlov) - Budweis (České Budějovice). Hinterglasmuseums Sandl, 51 s.

[99] ROYT, J. 1992: Křesťanská pouť po barokních Čechách. Český lid 79, s. 323-339.

[100] ROYT, J. 1993: České nebe. Topografie poutních míst barokních Čech. Katalog výstavy v NG a UPM v Praze. Praha - NG, Klášter sv. Jiří 6. dubna-13. června 1993.

[101] ROYT, J. 1993a: Lidová zbožnost na střední Šumavě. Český lid 80, s. 254-257.

[102] ROYT, J.-ŠMÍDOVÁ, L. 1995: Drobná devoční grafika. Rakovník - Rabasova galerie pro Okresní muzeum v Rakovníku, 64 s.

[103] RULÍŠEK, H. 1989: Gotické umění jižních Čech. Sbírky Alšovy jihočeské galerie. Hluboká n. V, 57 s.

[104] RYNEŠ, V. 1969: Atributy světců. Knižnice Oblastního muzea v Roztokách, sv. 1. Roztoky u Prahy, 36 s.

[105] RYNEŠ, V. 1971: Atributy v umění. Světci, jejich patronáty a atributy. Knižnice Oblastního muzea v Roztokách u Prahy, sv. 2. Roztoky u Prahy, 71 s.

[106] SAMEK, B. 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska I. Praha - AV ČR, 656 s.

[107] SAUNDERS, N. J. 1995: Mytická síla zvířat. Praha - Práh, Knižní klub, 184 s.

[108] SCHEYBAL, J.-SCHEYBALOVÁ, J., 1985: Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách. Liberec - Severografia 352 s.

[109] SCHMIDT, L. 1980: Sankt Joseph kocht ein Müselein. Zur Kinderbreiszene in der Weinhachtskunst des Mittelalters, in: Europäische Sachkultur des Mittelalters. Wien - Verlag des Östereichischen Akademie der Wissenschäften, s. 143-166.

[110] SCHULZE(ová), I. 1987: Böhmischer Einfluss in der Plastik des fortgeschrittenen 14. und 15. Jahrhunderts in Barby und Havelberg. in Skulptur des Mittelalters. Funktion und Gestalt. Herman Böhlaus Nachfolger Weimar, s. 255-279.

[111] SKRUŽNÝ, L. 1989: Výstava "Středoevropské malířství 17. a 18. století - mistrovská díla starého umění v Olomouci" v Národní galerii v Praze. Muzejní a vlastivědná práce 27, 232-234.

[112] SKRUŽNÝ, L. 1994: Patroni proti moru na mariánských a trojičních sloupech v českých zemích. Kámen 1, s. 141-148.

[113] SKRUŽNÝ, L. 1996: Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených. Čelákovice - Městské muzeum, 293 s. K problematice zejména s. 116, 133-134, 136, 146-150, 213-227,

[114] SKRUŽNÝ, L. 1997: České, moravské a slezské mariánské, svatotrojiční a morové sloupy z let 1660-1815. Příspěvek k patronům proti moru v českých zemích s přehlednou, chronologicky řazenou tabulkou. Sborník Chebského muzea v Chebu 4, s. 28-49.

[115] SKRUŽNÝ, L. 1997a: Obrazy a plastiky mariánského kultu. Starožitnosti a užité umění, č. 11, s. 8-9.

[116] SKRUŽNÝ, L. 1997b: Zimní slunovrat a narození Páně. Starožitnosti a užité uměni, č. 12, s. 10-12.

[117] SKRUŽNÝ, L. 1997c: Zimní slunovrat a narození Krista. Zpravodaj města Čelákovic, prosinec, s. 2.

[118] SKRUŽNÝ, L. 1998: Výstava "Panna Maria ve výtvarném umění" v Severočeském muzeu v Liberci. V tisku.

[119] SLIVKA, M.: Stredoveký homo viator (Slovensko vo vzťahu k medzinárodným pútnym miestam). AH 23, s. 303-320.

[120] SLOVNÍK 1991: Slovník světového malířství. Praha - Odeon, Artia, 800 s.

[121] SPUNAR, P. 1985: Kultura českého středověku. Praha - Odeon, 557 s.

[122] STAŇKOVÁ, J. 1992: Prácheňský poklad. Praha - ÚEF ČSAV, 124 s.

[123] STEHLÍKOVÁ, D. 1995: Poutě do Staré Boleslavi. Katalog. OM Praha-východ, Brandýs nad Labem, 24 s.

[124] STEHLÍKOVÁ, D. 1997: Z pokladů litoměřické diecéze III. Umělecké řemeslo 13.-19. století. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 159 s.

[125] STEJSKAL, M.-MAREČIN, A. 1991: Labyrint tajemna aneb průvodce po magických místech Československa. Praha - Paseka.

[126] STUDENÝ, J. 1992: Křesťanské symboly. Olomouc, 369 s.

[127] ŠENKYŘÍK, M. 1992: Historie chrámu Panny Marie ve Křtinách. Blansko - Print, 40 s.

[128] ŠITTLER, E.-PODLAHA, A. 1896: Národopisná výstava českoslovanská v Praze roku 1895. III. Sbírka staročeských obrazů a soch Mariánských. Vlast XII, s. 775-782, 876-885, 1001-1011, 1091-1099, 1174-1185.

[129] ŠMÍDOVÁ, L. 1995: Barokní drobná devoční grafika (17.-počátek 19. století) in: Drobná devoční plastika. Okresní muzeum Rakovník, s. 15-62.

[130] ŠOLCOVÁ, L. 1981: Reliéfní zdobené úly. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, nestránkováno s vyobrazeními i detaily úlů.

[131] ŠORM, A.-KRAJČA, A. 1939: Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě. in: Příspěvky ke studiu barokní kultury. Praha - A. Daněk, 302 s.

[132] ŠTIKA, J.-KRAMOLIŠ, O.-BUZEK, L.-PIPEREK, L. 1991: Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm. Červený Kostelec 48 s.

[133] TOKAREV, S. A. a kol. 1980, 1982: Mify narodov mira І а II. Moskva - Sovetskaja enciklopedija, 672 a 720 s.

[134] UČNÍKOVÁ, D. 1989: Sochárstvo 16.-18. storočia na Slovensku zo zbierok Slovenského národného múzea Historického múzea, nestránkováno.

[135] ÜVEG-ÉS 1990: Uveg-és tükörkepek a Kárpat-medencenépeinel, Glass-paintings at the Carpatian Basin. Békéscsaba-Munkácsy mihály Muzeum.

[136] VACULÍK, K. 1977: Umění slovenské gotiky ze sbírek Slovenské národní galerie, katalog. Praha - Belveder, nestránkováno.

[137] VACULÍK, K. 1987: Staré umenie Slovenska. Bratislava - SNG, nestránkováno.

[138] VACULÍK, K. 1985: Prírastky a doteraz nevystavená diela starého európského umenia. Bratislava - SNG, Júl-august 1985, nestránkováno.

[139] VELÍMSKÝ, T. 1998: K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích. AH 23, s. 435-455.

[140] VLČEK, P.-SOMMER, P.-FOLTÝN, D. 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha - Libri, 784 s.

[141] VOŘÍŠKOVÁ, A.-ROTH, R. 1992. Hinterglasbilder aus Böhmen, Mähren und der Slowakei aus dem Volkskundemuseum des Prager Nationalmuseums. Hinterglasmuseum Sandel, 75 s.

[142] VOŘÍŠKOVÁ, А. 1993: Lidové obrázky malované na skle I. Čechy. Starožitnosti a užité umění, č. 3, květen s. 12-14.

[143] VOŘÍŠKOVÁ, А. 1993a: Lidové obrázky malované na skle II. Morava a Slezsko. Starožitnosti a užité umění, č. 6, červen, s. 10-13.

[144] VOŘÍŠKOVÁ, А. 1993b: Lidové obrázky malované na skle III. Slovensko. Starožitnosti a užité umění č. 9, září, s. 10-14.

[145] ŽÁRY, J. 1991: Piety historické - slohové, in Piety Slovenska. Katalog výstavy - Bratislava-Hrad, marec-máj 1991, s. 3-6.