Žľaby na stredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska

Title: Žľaby na stredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska
Variant title:
  • Die Rigolen in den mittelalterlichen Siedlungen in der Südwestslowakei
Author: Ruttkay, Matej
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 277-288
Extent
277-288
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ČAPLOVIČ, D., 1987: New facts about the development of medieval rural house in east Slovakia. Slovenská archeológia XXXV-1, s. 7—26.

[2] ČAPLOVIČ, D.-CHEBEN, I.-RUTTKAY, M., 1988: Rozsiahly záchranný výskum pravekého a stredovekého osídlenia v Bajči. In: AVANS v r. 1987, s. 41—42.

[3] DOSTÁL, B., 1975: Břeclav-Pohansko, veľkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[4] DUŠEK, M., 1961: K otázkám pravekého vývoja juhozápadného Slovenska. Študijné zvesti AÚ SAV v Nitre 6, s. 59-82.

[5] HABOVŠTIAK, A., 1961: Príspevok k poznaniu našej nížinnej dediny v XI.-XIII. stor. Slovenská archeologia, IX, s. 451 — 482.

[6] HABOVŠTIAK, A., 1964: Výskum v Milanovciach. Archeologické rozhledy 16, s. 413-426.

[7] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[8] HANULIAK, M., 1980: Výskum a prieskum v úseku Šamorín — Gabčíkovo. In: AVANS v r. 1979, Nitra, s. 82-86.

[9] HANULIAK, M., 1989: Praveké, včasnodejinné a stredoveké osídlenie v Chľabe. Slovenská archeológia XXXVII, s. 151-212.

[10] HROMADA, J.-VARSÍK, V.: Záchranný výskum v Čalove. In: AVANS v r. 1990, Nitra, 1992, s. 48.

[11] CHEBEN, I., 1987: Výsledky záchranného výskumu v Patinciach. Študijné zvesti AÚ SAV v Nitre, s. 307-329.

[12] CHEBEN, I.-RUTTKAY, M., 1991: Neolitická a stredoveká osada v Bajči. In: AVANS v r. 1990, Nitra, 1992, s. 49-50.

[13] CHEBEN, I.-RUTTKAYOVÁ, J.-RUTTKAY, M., 1992: Záchranný výskum na trase výstavby ropovodu. In: AVANS v r. 1991, Nitra, v tlači.

[14] KLÁPŠTĚ, J., 1991: Studies of structural change in medieval settlement in Bohemia. Antiquity 65, s. 396-405. | DOI 10.1017/S0003598X00079904

[15] KOVALOVSZKI, J., 1975: Elözetes jelentés a Dobozi Árpádkori laluásatásról 1962-1974. Arch. Ért. 102, s. 204-223.

[16] KOVALOVSZKI, J., 1980: Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon. Budapest.

[17] LASZLOVSZKY, J., 1982: Karámok Árpád-kori falvainkban (Pferche in unseren Árpádenzeit). Arch. Ért. 109, s. 281-285.

[18] LASZLOVSZKY, J., 1986: Einzelhofsiedlungen in der Árpádenzeit (Arpadenzeitliche Siedlung auf der Mark von Kengyel). Acta Arch. Hung. XXXVIII, s. 227-255.

[19] LISZKA, J., 1990: Výskum zaniknutej stredovekej osady v Nových Zámkoch. Castrum Novum 4, s. 3—15.

[20] MÉRI, I., 1962: Az árok szerep Árpád-kori falvainkban. Arch. Ért. 89, s. 211 — 219.

[21] MESTERHÁZY, K., 1983: Településásatás Veresegyház-Ivacson. Com. Arch. Hung., s. 133-162.

[22] PAULÍK, J.-REJHOLEC, E., 1958: Stredoveké chaty v Chotíne. Slovenská archeologia VI, s. 213-235.

[23] PIEPERS, W., 1981: Ein mittelalterlicher Viehpferch bei Bergheim-Wiedenfeld. Bonner Jahrbuch 181, s. 451-458.

[24] RUTTKAY, M., 1987: Záchranný výskum v Sľažanoch. In: AVANS v r. 1986, Nitra, s. 95-96.

[25] RUTTKAY, M., 1989: Výskum stredovekého osídlenia v Bajči. Arch. hist. 14, s. 299-310.

[26] RUTTKAY, M.-CHEBEN, I., 1992: Včasnostredoveké sídlisko a pohrebisko v Bíni. Slovenská archeológia, XL, s. v tlači.

[27] TOČIK, A., 1980: Pokračovanie záchranného výskumu v polohe Kňazova jama v Komjaticiach. In: AVANS v r. 1979, Nitra, s. 215-229.

[28] TUČRAN, V., 1985: Ďalšia etapa záchranného výskumu v Moste pri Bratislave. In: AVANS v r. 1984, Nitra, s. 242.

[29] ZÁBOJNÍK, J., 1984: Tretia sezóna výskumu pohrebiska a sídliska z obdobia avarskej říše v Štúrove-Obide. In: AVANS v r. 1983, Nitra, s. 225-227.

[30] ZÁBOJNÍK, J., 1985: Výskum pohrebiska a sídliska z obdobia avarského kaganátu v Štúrove-Obide. In: AVANS v r. 1984, Nitra, s. 257-261.

[31] DOSTÁL, B. 1987: Stavební kultura 6.-9. stol. na území ČSSR. Arch. hist. 12, s. 9-32.

[32] HANULIAK, M. 1989a: Nitra. In: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5.—13. storočia, I. časť, s. 216—217.

[33] TRUGLY, A. 1988: Pokračovanie výzkumu pri lodeniciach v Komárne. In: AVANS v r. 1987, Nitra, s. 136.