[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 1993
Volume: 18
Issue: [1]
Publication year
1993
Topic
hidden section Front matter
Title Document
Front matter PDF
Title Document
Uznesenie účastníkov XXIV. celoštátnej konferencie archeológov stredověku — Levoča '92 | 5
PDF
A. Vývoj osídlení – Erforschung der Besiedlung
Title Document
K počiatkom stredovekého osídlenia Spiša (do konca 12. stor.) : Venujem pamiatke univ. prof. Vojtecha Budinského-Kričku, nestora slovenských archeológov | 9–18
Lukáč, Gabriel
PDF
Vzťahy Spiša a Malopoľska od príchodu Slovanov po začlenenie Spiša do Uhorského štátu | 19–29
Homza, Martin
PDF
Stará Levoča v archívnych prameňoch zo 16.—18. storočia | 31–35
Žifčák, František
PDF
Charakter etnických premien na území Slovenska v 10.—11. storočí | 37–51
Hanuliak, Milan
PDF
Stredoveké rehoľné komunity na Spiši a ich význam v štruktúre osídlenia | 53–62
Slivka, Michal
PDF
Výsledky geofyzikálnych meraní pri precizovaní základov sakrálnych stavieb na Spiši | 63–68
Tirpák, Ján
PDF
K počiatkom osídlenia Zvolena v stredoveku | 69–74
Mácelová, Marta
PDF
Náčrt etnického vývoja horného Potisia v stredoveku | 75–79
Adam, Ján
PDF
Hustota osídlenia Slovenska v neskorom stredoveku | 81–85
Žudel, Juraj
PDF
Inter-etnické kontakty a obchodné styky Slovenska počas stredoveku so zahraničím | 87–92
Hunka, Ján
PDF
Początki napływu ludności ruskiej na teren Karpat Zachodnich w świetle archeologii | 93–97
Parczewski, Michał
PDF
Otázky kolonizace a interetnických vztahů na středověké Moravě | 99–118
Měřínský, Zdeněk
PDF
Změny struktury osídlení ve 12. až 14. století na jižní Moravě | 119–139
Unger, Josef
PDF
Středověká kolonizace na severovýchodní Moravě a ve Slezsku a její odraz v archeologických pramenech | 141–150
Kouřil, Pavel
PDF
Sociální a hospodářské podmínky středověké kolonizace z hlediska archeologie | 151–157
Nekuda, Rostislav
PDF
B. Opevněná sídla – Befestigte Sitze
Title Document
Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene | 161–166
Hanuliak, Václav
PDF
Drobné středověké fortifikace na Podřevnicku a jejich vztah ke kolonizačnímu procesu na jihovýchodní Moravě | 167–179
Kohoutek, Jiří
PDF
Pustiměřský hrad | 181–197
Staňa, Čeněk
PDF
Untersuchungen der Ausgrabungen in der Burg Bítov (Bez. Znaim) | 199–209
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva
PDF
Hrad Šenkenberk a jeho úloha v kolonizac i Znojemsk a | 211–223
Měřínský, Zdeněk; Plaček, Miroslav
PDF
Projevy přímého působení francouzské stavební huti v české architektuře feudálních sídel 14. století | 225–237
Durdík, Tomáš; Chotěbor, Petr
PDF
Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Staré Boleslavi v letech 1988—1992 | 239–246
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Špaček, Jaroslav
PDF
Záchranný výzkum v Ústí nad Labem | 247–251
Cvrková, Marta
PDF
C. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
Půdorysné změny struktury Starého Města pražského ve fázi gotiky | 255–262
Kašička, František
PDF
Některé otázky vývoje Tepelského domu v Plzni | 263–273
Anderle, Jan
PDF
D. Vesnická sídliště – Dorfsiedlungen
Title Document
Žľaby na stredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska | 277–288
Ruttkay, Matej
PDF
Příspěvek k poznání středověké vesnice na Moravě na příkladu zaniklých Konůvek (okr. Vyškov). | 289–297
Měchurová, Zdeňka
PDF
E. Sakrální stavby – Erforschung der Sakralbauten
Title Document
Stredoveký kostol sv. Petra v Malej Bare | 301–313
Chovanec, Ján
PDF
Archeologický výzkum kaple svaté Kateřiny a areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova | 315–343
Belcredi, Ludvík
PDF
F. Hmotná kultura a řemesla – Die Sachkultur und Handwerke
Title Document
Opracování kamene v různých stavebních hutích působících na Pražském hradě | 347–357
Chotěbor, Petr
PDF
Textilie z hrobu Rudolfa I., českého krále, zv. Kaše : Předběžný průzkum | 359–375
Bažantová, Nina; Bravermanová, Milena; Kobrlová, Jana; Samohýlova, Alena; Wasserbauer, Richard
PDF
Gotické prořezávané kachle z hradu Rabí, okr. Klatovy | 377–390
Hazlbauer, Zdeněk
PDF
Středověká kovárna v Sezimově Ústí-Novém Městě | 391–417
Krajíc, Rudolf
PDF
Experimentální stavba středověké sklářské pece na otop dřevem | 419–424
Černá, Eva
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
[Kibic, Karel. Historické radnice] | 425–426
Nechvátal, Bořivoj
PDF
[Černý, Ervín. Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny] | 426–427
Nekuda, Vladimír
PDF
[Parczewski, Michał. Die Anfänge der frühslawischen Kultur in Polen] | 428
Nekuda, Vladimír
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 430
PDF