Kostel sv. Václava v Žabonosech (okres Kolín) a jeho počátky

Title: Kostel sv. Václava v Žabonosech (okres Kolín) a jeho počátky
Variant title:
  • The Church of St. Wenceslas in Žabonosy (Kolín District) and its Origins
  • Die St. Wenzelkirche in Žabonosy (Bezirk Kolín) und ihre Anfänge
Source document: Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 229-240
Extent
229-240
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek shrnuje poznatky ze záchranného archeologického výzkumu v letech 2009 až 2010, který zjistil předrománskou jednolodní stavbu, přestavěnou posléze v trojlodní baziliku. Následovala novostavba jednolodního románského kostela s dodatečně vloženou tribunou a přistavěnou věží. Prozkoumáno bylo celkem 91 hrobů, z nichž nejméně tři náleží předrománské stavební fázi a nejméně 28 k románské stavební etapě.
This paper sums up information from rescue archaeological research in 2009–2010 that disclosed a single-nave pre-Romanesque construction later converted into a triple-nave basilica. It was followed by the construction of a single-nave Romanesque church with a gallery added later and a tower. 91 graves were investigated, at least three of which belong in the pre-Romanesque building phase and at least 28 in the Romanesque building phase.
Note
Článek vznikl jako součást projektu 14-36938G "Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech" podporovaného Grantovou agenturou ČR.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des von der Förderagentur der Tschechischen Republik geförderten Projekts 14-36938G "Die Population des Mittelalters im Zentrum und auf dem Land. Archäologie, Bioarchäologie und Genetik auf den Gräberfeldern der Prager Burg und in Mittel- und Ostböhmen".
References
[1] BUDAVÁRY, V., 1939: Žabonosy, obec Plaňany, okr. Kolín. Výzkum 1938. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 896/39.

[2] BUDAVÁRY, V., 1939a: Žabonosy. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 897/39.

[3] DVOŘÁK, F., 1936: Pravěk Kolínska a Kouřimska. Soupis archeologických památek. Kolín.

[4] DVOŘÁK, F., 1937: Žabonosy, obec Plaňany, okr. Kolín. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 2428/37.

[5] FROLÍK, J., 2009: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Žabonosy (okr. Kolín) – akce: Celková rekonstrukce a zpřístupnění kostela sv. Václava (smlouva 790089), ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 11842/09.

[6] FROLÍK, J., 2010: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Žabonosy (okr. Kolín) – akce: Celková rekonstrukce a zpřístupnění kostela sv. Václava (smlouva 790115), ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 6930/10.

[7] FROLÍK, J., 2010a: Záchranné archeologické výzkumy u kostelů v Tismicích a v Žabonosech (okr. Kolín) – Archäologische Rettungsgrabungen bei den Kirchen zu Tismice und Žabonosy (Bez. Kolín). In: Archeologické výzkumy v Čechách 2009. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 78, 41–42. Praha.

[8] KUDRNÁČ, J., 1963: Vývoj slovanského osídlení mezi pražským Povltavím, Labem, Sázavou a Výrovkou – Die Entwicklung der slawischen Besiedlung zwischen dem Prager Moldaugebiet, der Elbe, Sázava und Výrovka, PA LIV, 173–223.

[9] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha. NZ Žabonosy 1950: Žabonosy, okr. Kolín. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 757/50.

[10] MERHAUTOVÁ, A., 1950a: Žabonosy, okr. Kolín. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 868/50.

[11] MERHAUTOVÁ, A., 1950b: Žabonosy, okr. Kolín. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 1841/50.

[12] MERHAUTOVÁ, A., 1950c: Žabonosy, okr. Kolín. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 1963/50.

[13] MERHAUTOVÁ, A., 1950d: Žabonosy, okr. Kolín. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 2369/50.

[14] MERHAUTOVÁ, A., 1950e: Žabonosy, okr. Kolín. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 3059/50.

[15] MERHAUTOVÁ, A., 1950f: Žabonosy, okr. Kolín. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 3299/50.

[16] MERHAUTOVÁ, A., 1950g: Žabonosy, okr. Kolín. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 3539/50.

[17] PÍČ, J. L., 1893: Archaeologický výzkum ve středních Čechách, Památky archaeologické a místopisné XVI, 418–438.

[18] PÍČ, J. L., 1896: Hřbitov z první doby křesťanské v Žabonosech, PA XVI, 437–438.

[19] PÍČ, J. L., 1909: Starožitnosti země České III/1. Čechy za doby knížecí. Praha.

[20] POCHE, E. a kol., 1982: Umělecké památky Čech 4 (T–Ž). Praha.

[21] PRINC, M.–HEJNA, A.–RICHTER, M.–SMETÁNKA, Z., 1965: Žabonosy, okr. Kolín, poloha "U kostela". Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 3659/65.

[22] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl IV (S–Ž). Praha.

[23] SEDLÁČEK, A., 1998: Místopisný slovník historický království českého. Praha.

[24] SEDLÁČEK, Z., 1994: Hlášení o archeologickém dozoru negativním. Žabonosy. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 6728/94.

[25] SEDLÁČEK, Z.–VENCL, S., 1974: Žabonosy, č. o. Plaňany, okr. Kolín. ZSO, opevněný kostel. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 8105/74.

[26] SEDLÁČEK, Z.–VENCL, S., 1975: Zpráva o leteckém snímkování na Kolínsku – Bericht über die Luftbildaufnahmen in der Gebiet von Kolín, AR XXVII, 151–158.

[27] SOMMER, J., 1993: K románské podobě kostela v Žabonosech, ZPP 53, 233–234.

[28] SOMMER, P.–VANĚK, V., 2007: Existe-t-il une architecture Slavníkienne. In: Slavníkovci v českých dějinách. Antiqua Cuthna 2, 20–34. Praha.

[29] TŮMA, J., 1915: Kolínsko a Kouřimsko: obraz poměrů přírodních, života obyvatelstva i paměti časů minulých. Díl třetí. Paměti osad na Kouřimsku. Kolín.

[30] TUREK, R., 1963: Čechy na úsvitě dějin. Praha.

[31] TUREK, R., 1982: Slavníkovci a jejich panství. Hradec Králové.

[32] TVRDÍK, R., 2005: Žabonosy. Zpráva o archeologické akci. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 3810/05.

[33] TVRDÍK, R., 2005a: Žabonosy. Zpráva o archeologické akci. Nálezová zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 3811/05.

[34] VARHANÍK, J., 1997: Ještě k románské podobě kostela v Žabonosech, ZPP 57, 265–266