K raně středověkému osídlení povodí Bihanky na Jemnicku

Title: K raně středověkému osídlení povodí Bihanky na Jemnicku
Variant title:
  • Frühmittelalterliche Besiedlung am Blhankabach in der Gegend von Jemnice
Source document: Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 55-72
Extent
55-72
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BLÁHA, J., 1968: Vývoj osídlení jihozápadní Moravy do doby husitské (se zvláštním zřetelem k osídleni středověkému), rkp. nepubl. dipl. práce I—III. Brno.

[2] BLÁHA, J., 1977: Výsledky revize některých drobných středověkých opevnění v horním Podyjí, AH — 2, 45—58.

[3] BLÁHA, J.—KONEČNÝ, L., 1985: K nejstarší historii města Telče. In: Uměleckohistorický sborník, 129—160. Brno.

[4] BOHÁČ, Z., 1974: Újezdy a Lhoty. Příspěvek k dějinám osídlení středověkých Čech, HG 12, 3—21.

[5] DEMEK, J., 1987 edit.: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Praha.

[6] HOSÁK, L., 1953: Středověká kolonizace horního poříčí Dyje, ČSPS XI, 80—93.

[7] CHALOUPKA, G., 1963: K nejdávnějšímu osídlení Moravskobudějovicka a Jemnická, Sborník II. Františku Vildomcovi k pětaosmdesátinám, 83—86. Brno.

[8] CHALOUPKA, G., 1973: K sedmdesátinám Ludvíka Meduny, VVM XXV, 53—54.

[9] KOŠTUŘÍK, P.—KOVÁRNÍK, J.—MĚŘÍNSKÝ, Z.—OLIVA, M., 1986: Pravěk Třebíčska. Brno.

[10] KOŠTUŘÍK, P.—KOVÁRNÍK, J., 1986: Soupis pravěkých a slovanských lokalit. In: Pravěk Třebíčska. 173—255. Brno.

[11] KOVÁRNÍK, J., 1980: Terénní průzkum pravěkých lokalit na jihozápadní Moravě, PV 1978, 65—67. Brno.

[12] KOVÁRNÍK, J., 1984: Terénní archeologický průzkum na jižní a jihozápadní Moravě, PV 1982, 94—100. Brno.

[13] KRZEMIŇSKA, B.-TŘEŠTÍK, D., 1965: Přemyslovská hradiště a služebná organizace přemyslovského státu, AR XVIII, 624—644, 649—655.

[14] KUDELKA, Z. a kol., 1981: Výzkum románské architektury na Moravě II, SPFFBU F 25, 55—62.

[15] KUDĚLKA, Z. a kol., 1982—1983: Výzkum románské architektury na Moravě III, SPFFBU F 26—27, 79—87.

[16] MEDUNA, L., 1963: Archeologické nálezy v povodí Želetavky a Bíhanky na západní Moravě, Sborník II. Františku Vildomcovi k pětaosmdesátinám, 79—82. Brno.

[17] MEDUNA, L., rkp.: Rukopisné poznámky k archeologické topografii povodí Bihanky a dolní Želetavky.

[18] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady), AH 6, 147—197.

[19] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1986: Doba slovanská. In: Pravěk Třebíčska, 147—171, Brno.

[20] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1989: K problematice osídlení Znojemska a Bítovska v předvelkomoravském a velkomoravském období, ČMM LXXIV, vědy společenské, 111—120.

[21] MĚŘÍNSKÝ, Z.—PLAČEK, M., 1989: K podobě nejstarší kamenné fáze hradu Bítova (okres Znojmo), Castellologica, Bohemica 1, 229—244. Praha.

[22] NEKUDA, R., 1984: Příspěvek k charakteristice mladohradištní keramiky na Moravě, ČMM LXIX, vědy společenské, 23—47.

[23] NEKUDA, V., 1964: Příspěvek k slovanskému osídlení horního Podyjí, ČMM XLIX; vědy společenské, 61—68.

[24] NEKUDA, V., 1979: Osídleni jihozápadní Moravy ve světle archeologických pramenů, MS 1978, 23—29.

[25] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek—dvůr—předsunutá opevnění. Brno.

[26] NEKUDA, V.-SEJBAL, J., 1960: Keramika ze sídliště 11. století z Rokytné u Mor. Krumlova datovaná mincí, MNZ 7, 23—26.

[27] NOVÁČKOVÁ, E., edit. 1987: Okres Třebíč. Vlastivědná mapa 1 : 100 000. Praha.

[28] NOVOTNÝ, B., 1977: Zaniklá ves z pozdní doby hradištní u Studnice na Telčsku, PV 1975, 65. Brno.

[29] POLÁČEK, L., 1989: Příspěvek k poznání počátků Moravských Budějovic, VVM XLI, 205—221.

[30] QUITT, E., 1984: Klima Jihomoravského kraje. Brno.

[31] STAŇA, Č., 1960: Slovanské obytné objekty na hradišti Staré Zámky u Líšně, PA LI, 240—293.

[32] ŠMILAUER, V., 1960: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha.

[33] VILDOMEC, F. a V., 1951: Z dávných věků Moravskobudějovicka. Věnováno památce Jaroslava Palliardiho (strojopis).

[34] VLČEK, V., 1981 edit.: Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon ČSR. Praha.