Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin

Title: Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin
Variant title:
  • Beitrag der Ausgrabungen in der Wüstung Mstěnice zur Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters
Source document: Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 45-53
Extent
45-53
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BELCREDI, L., 1983: Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých středověkých osadách. AH 8, 1983, 411—422.

[2] BERANOVÁ, M., 1975: Zemědělská výroba v 11./14. století na území Československa. Studie AÚ ČSAV v Brně, 3, Brno 1975.

[3] ČECHURA, J., 1985: Klášterní velkostatek v předhusitských Čechách. Základní tendence hospodářského vývoje a metodologická východiska dalšího studia. AH 10, 1985, 395—407.

[4] ČERNÝ, E., 1982: K lokalizaci zaniklých středověkých osad a jejich plužin v lesních a polních prostorách Drahanské vrchoviny, AH 7, 1982, 253—264.

[5] DOSTÁL, B.: Zemědělská výroba na území ČSSR v 6.—10. století, AH 1, 1976, 9—26.

[6] FROLEC, V., 1982: K interpretaci geneze trojdílného komorového domu (ve světle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravě) AH 7, 1982, 67—77.

[7] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku, Bratislava 1985.

[8] HUML, V., 1984: K otázkám rekonstrukce stavební podoby a experimentu životního prostředí středověké vesnice na počátku 13. století, AH 9, 1984, 111—118.

[9] JANSSEN, W., 1977: Dorf und Dorfformen des 7. bis 12. Jahrhunderts im Lichteneuer Ausgrabungen in Mittel- und Nordeuropa. Das Dorf der Eisenzeit und des Frühen Mittelalters.. Gattingen 1977.

[10] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1983: K problematice archeologického výzkumu řemeslné výroby 10. až první poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku. AH 8, 1983, 41—71.

[11] NEKUDA, V., 1976: Příspěvek k charakteristice středověké zemědělské usedlosti na Moravě, AH 1, 1976, 33—48.

[12] NEKUDA, V., 1978: K vývoji zemědělských sídlišť v 10.—13. století na Moravě ve světle pramenů hmotných, AH 3, 1978, 171—182.

[13] NEKUDA, V., 1982: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad, AH 7, 1982, 33—66.

[14] NEKUDA, V., 1984: Vesnický středověký dům na Moravě, AH 9, 1984, 21—37.

[15] NEKUDA, V., 1985: Zemědělská výroba v období feudalismu na Moravě ve světle archeologických výzkumů, AH 10, 1985, 33—46.

[16] NEKUDA, V., 1986: Obilní jámy v zaniklých Mstěnicích. ČMM LXXI, 1986, 59—129.

[17] PROCHÁZKA, R., 1983: Zemědělské zázemí a potravinářská řemesla v Uherském Hradišti ve 13. a 14. století. AH 8, 1983, 109—118.

[18] RYBNÍČKOVÁ, Е.-RYBNÍČEK, К.: Zemědělství mladšího středověku v pylových analýzách, AH 1, 1976, 145—149.

[19] SMETÁNKA, Z., 1966: Ekonomika dvou středověkých sídlišť v Bylanech u Kutné Hory. Z českých dějin. Sborník prací in memoriam prof. dr. V. Husy, 13—22.

[20] SMETÁNKA, Z., 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svidna. Praha 1988.

[21] SNÁŠIL, R., 1976: Životní prostředí vesnických sídlišť 10.—15. století v ČSR, AH 1, 1976, 139—144.

[22] ŠКАВRADA, J., 1978: Sýpky domů v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu v jihočeské oblasti ("Šíje vesnických sýpek a středověkých zemnic"), AH 3, 1978, 355—369.

[23] TŘEŠTÍK, D., 1979: Proměny české společnosti ve 13. století, Folia historka bohemica 1, 131 až 154, Praha.