Možnosti užití díla autorsky chráněných kartografických děl

Title: Možnosti užití díla autorsky chráněných kartografických děl
Variant title:
  • Possibilities of using copyrighted cartographic works
Author: Novotná, Eva
Source document: ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 93-105
Extent
93-105
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V procesu masivní digitalizace byly často vyčerpány možnosti zveřejnění volných děl. Proto je uzavírání licencí žádoucí. Článek nabízí paměťovým institucím možnosti využít licenční smlouvy pro širší zveřejnění sbírek. Jsou definovány základní termíny autorského zákona. Popisují se mimosmluvní instituty užití jako knihovní licence, školní dílo a zaměstnanecké dílo. Jsou popsány principy licenční smlouvy výhradní, nevýhradní a nutné náležitosti těchto smluv. Přestavují se praktické možnosti užití děl pomocí licencí na příkladech databáze GEOBIBLINE a portálu prof. Karla Kuchaře.
The possibilities for publication of public domain works were often exhausted in the process of massive digitization. Therefore, it is desirable to conclude licences. The article offers memory institutions to use licence agreement for wider publication of collections. The basic terms of Copyright Act are defined. Non-contractual institutes of use such as library licence, school work and employee work are described. The principles of exclusive, non-exclusive licence agreement and necessary elements of such contracts are described. It presents practical options for the use of works by using licences by the examples of GEOBIBLINE database and prof. Karel Kuchař portal.
References
[1] Autorský zákon: komentář a předpisy související: podle stavu k ... Česko. Praha: Linde, 2005. 792 s.

[2] Česko. Autorské právo; Průmyslová práva: autorský zákon, užitné a průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy, ochranné známky, označení původu, topografie polovodičových prvků, biotechnologie, odrůdy rostlin, patentoví zástupci, vymáhání práv, vybraná ustanovení souvisejících předpisů, přehled mezinárodního a evropského práva duševního vlastnictví: podle stavu k 19.10.2009. Ostrava: Sagit, 2009. 224 s. ÚZ; č. 752. ISBN 978-80-7208-767-9.

[3] CHALOUPKOVÁ, Helena a Petr HOLÝ. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xii, 477 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-432-2.

[4] Norma ČSN 73 0401. Názvosloví v geodézii a kartografii. Praha: Český normalizační institut, 1989, 111 s.

[5] KŘÍŽ, Jan et al. Autorský zákon a předpisy související: komentář: podle stavu k 1.9.2005. 2. aktualiz. vyd. Praha: LINDE, 2005. 792 s. ISBN 80-7201-546-X.

[6] KUCHAŘ, Karel a Anna DVOŘÁČKOVÁ. Mapová sbírka B.P. Molla v Universitní knihovně v Brně. 1. vyd. Praha: SPN, 1959, 564s.

[7] MALIŠ, Miroslav. Autorské právo a kartografické dielo. Geodetický a kartografický obzor, 1996, 42(10), s. 214-216. ISSN 0016-7096.

[8] Ministerstvo kultury ČR. Autorský zákon úplně znění [on-line]. Praha : MK ČR, 2007 [cit. 12. 5. 2013]. Dostupný z WWW: http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/navrh-novely-autorskeho-zakona-predlozen-vlade-171520/

[9] Ministerstvo kultury ČR. Novela autorského zákona v bodech [on-line]. Praha : MK ČR, 2007 [cit. 12. 5. 2013].Dostupný z WWW: http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/navrh-novely-autorskeho-zakona-predlozen-vlade-171520/

[10] MUCHA, Ludvík. Život a dílo profesora Karla Kuchaře = Professor Karel Kuchař, sein Leben und Werk. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1976, roč. 11, suppl., s. 9-28.

[11] NEUMANN, Jan. Aktuální otázky uplatnění autorského práva v prostředí státních mapových děl. S'96, Příl. 1996, roč. 7, č. 46.

[12] NOVOTNÁ, Eva. Base de datos GEOBIBLINE y su comparación con las bases geográficas existentes en el mundo. El profesional de la información. 2012, roč. 21, č. 3, s. 304-311. ISSN 1386-6710. | DOI 10.3145/epi.2012.may.12

[13] NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie: nový nástroj pro kartografii. Z dějin geodézie a kartografie. Sv. 221, VI. Dokumentace map a geografické literatury. Praha: Národní technické muzeum, 2012, s. 127-131.

[14] NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie ČR on-line: GEOBIBLINE. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2011, 151 s. ISBN 978-80-7080-773-6.

[15] NOVOTNÁ, Eva a Alena VONDRÁKOVÁ. Zpřístupnění a užití digitalizovaných kartografických děl. Geografické rozhledy. 2012, roč. 22, č. 2, s. 1-4.

[16] OLEJÁR, Daniel, Richard OSTERTÁG a Martin STANEK. Informačná bezpečnosť a ochrana autorstva digitálnych dokumentov. Geodetický a kartografický obzor. 1999, roč. 45, 7/8, s. 169-173. ISSN 0016-7096.

[17] RICHTER, Vít a Zdeněk MATUŠÍK. Novela autorského zákona a knihovny [online]. Praha: Národní knihovna, 2013 [cit. 20. 5. 2013]. 49 s. Dostupný z WWW: http://www.svkos.cz/data/soubory/az_2013_brezen_ostrava.pdf

[18] ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. viii, 196 s. Právo pro denní praxi. ISBN 80-251-1090-7.

[19] ŠULC, Petr a Aleš Bartoš. Autorské právo: v otázkách a odpovědích. Praha: Pierot, 2012. 233 s. ISBN 978-80-7353-223-9.

[20] TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007. xviii, 971 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.

[21] VONDRÁKOVÁ, Alena. Autorské právo v kartografii a geoinformatice. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci pro katedru geoinformatiky, 2012, 124 s. ISBN 978-80-244-3206-9.