Konference jako informační zázemí pro setkání s informací

Title: Konference jako informační zázemí pro setkání s informací
Variant title:
  • A conference as an information ground for information encountering
Source document: ProInflow. 2018, vol. 10, iss. 1, pp. [24]-48
Extent
[24]-48
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Předkládaná práce je výzkumnou studií informačních zázemí konference OpenAlt. Konferenci OpenAlt jsme zvolili jako odbornou konferencí zaměřenou na Open Source, Open Science, tedy konferenci s potenciálem k otevřenému sdílení informací. Teorie informačního zázemí popisuje vliv místa na sdílení informací mezi jeho návštěvníky. Teorie je vhodná ke zkoumání nezáměrné, a do jisté míry náhodné interakce člověka s informacemi. Náhodné získání informací je pojmenováno setkání s informací, celý jev pak označujeme jako serendipitu. Výzkum serendipity je složité plánovat. Smyslem příspěvku je prokázat, že na konferenci dochází k náhodnému a neočekávanému získávání informací mezi účastníky konference, a pojetí konference jako informačního zázemí umožňuje v tomto prostředí systematicky jev serendipity zkoumat. Design/metodologie/přístup – Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda informační zázemí konference OpenAlt poskytuje svým návštěvníkům příležitost k náhodnému setkání s informací, jaké typy informací jsou v informačním zázemí sdíleny a jaké hlavní faktory ovlivňují sdílení informací. Stěžejní výzkumnou metodou byl kvantitativní výzkum pomocí dotazníků, doplněný krátkým rozhovorem upřesňujícím odpovědi respondentů. Jako doplňková byla použita metoda pozorování. Během dvou dnů bylo formou krátkého rozhovoru osloveno 170 účastníků konference OpenAlt. Tématem rozhovorů bylo sdílení a získávání informací mimo přednáškové sály. K vyhodnocení výsledků byla použita kvantitativní analýza získaných dat, doplněná obsahovou analýzou rozhovorů. Výsledky – Výsledky našeho výzkumu potvrdily závěry předchozích studií informačních zázemí, které prováděla s kolegy K. Fisherová. Zjistili jsme, že vedle základních faktorů ovlivňujících kvalitu informačních zázemí, tedy atmosféra, vybavení nebo hlučnost, hraje klíčovou roli v informačním zázemí konference čas. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že nejvíce neformálních informací získali návštěvníci v prostředí kavárny a v prostorách prezentačních stánků. Charakter získaných informací se ve většině případů týkal tematiky oboru IT, ale také informací osobního charakteru nebo pracovních příležitostí a kontaktů. Serendipita je jev, jehož výskyt lze na konferenci sledovat. Právě proto jsou konference vhodným prostředím pro hlubší zkoumání serendipity. Originalita/hodnota – Jedinečnost příspěvku spočívá v jeho zaměření na konference jako informační zázemí a prokázání vhodnosti tohoto pojetí pro systematický výzkum serendipity a setkání člověka s informací. Výsledky ukazují směr jejich využití při designování a plánování odborné konference.
Purpose – The paper is a research study of information grounds of the OpenAlt conference. We chose OpenAlt as an example of Open movement conference, therefore a conference with the potential to openly share information. The theory of information grounds is suitable for exploring the unintentional and, to some extent, accidental interaction of a person with information called the information encounter which is characteristic for the phenomenon of serendipity. This type of research is difficult to plan. The purpose of the paper is to show that the conference has a accidental and unexpected acquiring of information between the conference participants and the approaching the conference as an information ground allows systematic exploration of the serendipity phenomenon in this environment. Design/methodology/approach – The main objective of the research was to find out whether information ground of the OpenAlt conference provides its visitors an opportunity to encounter information, what types of information are shared in the information ground and what the main factors affect the sharing of information. The key research method was quantitative research using questionnaire supplemented by a brief interview specifying respondents' answers. As a complementary method, observations was used. Within two days, 170 participants of the OpenAlt conference were approached via a questionnaire and a short interview. The topic of the interviews was the acquiring and sharing of information that took place outside the lecture halls. The quantitative analysis of the collected data was used to evaluate the results, as well as the content analysis of short inteviews. Results – The results of the research confirmed the conclusions of the previous studies of the information grounds carried out by K. Fisher and colleagues. Additionally, besides the key factors influencing the quality of information grounds such as atmosphere, equipment, or noise, we have found that time plays a key role in the information ground of the conference. The results show that the most informal information was gained by visitors in the coffee shop area and in the presentation stands. The topics of the acquired information in most cases concerned the IT field, as well as personal information or job opportunities and contacts. Serendipity is a phenomenon that can be traced to the conference. This is precisely why the conference is a suitable environment for deeper exploration of serendipity. Originality/Value – The uniqueness of the paper lies in its focus on conferences as an informational ground and the demonstrating the suitability of this approach for systematic research into the phenomenon of serendipity and human information encountering. Research results also show that they can be used to design and plan a conference.
References
[1] de VRIES, B., & PIETERS, J. (2007). Knowledge sharing at conferences [Online]. Educational Research And Evaluation, 13(3), 237-247. Dostupný z: https://doi.org/10.1080/13803610701626168 [cit 2018-01-10]. | DOI 10.1080/13803610701626168

[2] ERDELEZ, S. (1997). Information encountering: A Conceptual Framework for Accidental Information Discovery. In P. Vakkari, R. Savolainen, & B. Dervin, Information seeking in context: proceedings of an International Conference on Research in Information Needs, Seeking and Use in Different Contexts, 14-16 August, 1996, Tampere, Finland (pp. 412-421). London: Taylor Graham.

[3] ERDELEZ, S. (2009). Information encountering. In K. E. FISHER, S. ERDELEZ, & L. McKECHNIE, Theories of information behavior (pp. 179-184). Medford: Information Today.

[4] FÁBORSKÝ, J. (2013). Proč lidé jezdí na konference? A co jim na nich vadí? Analytická zpráva v PDF [Online]. In Jindřich Fáborský – Blog. Dostupný z: http://blog.faborsky.cz/proc-lide-jezdi-na-konference-aco-jim-na-nich-vadi-analyticka-zprava-v-pdf/ [cit 2018-02-18].

[5] FIDEL, R. (2012). Human Information Interaction: An Ecological Approach to Information Behavior. Cambridge, Mass.: MIT Press.

[6] FISHER, K. E., DURRANCE, J. C., & HINTON, M. B. (2004). Information grounds and the use of need-based services by immigrants in Queens, New York: A context-based, outcome evaluation approach [Online]. Journal Of The American Society For Information Science And Technology, 55(8), 754-766. Dostupný z: https://doi.org/10.1002/asi.20019 [cit 2017-11-20]. | DOI 10.1002/asi.20019

[7] FISHER, K. E., LANDRY, C. F., & NAUMER, C. (2007). Social spaces, casual interactions, meaningful exchanges: 'information ground' characteristics based on the college student experience [Online]. Information Research, 12(2). Dostupný z: http://www.informationr.net/ir/12-2/paper291.html#lof95 [cit 2017-11-20].

[8] FISHER, K. E., & NAUMER, C. M. (2006). Information Grounds: Theoretical Basis and Empirical Findings on Information Flow in Social Settings [Online]. In New Directions in Human Information Behavior (pp. 93-111). Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag. Dostupný z: https://doi.org/10.1007/1-4020-3670-1_6 [cit 2017-11-20]. | DOI 10.1007/1-4020-3670-1_6

[9] FISHER, K. E., NAUMER, C. M., DURRANCE, J. C., STROMSKI, L. & CHRISTIANSEN, T. (2005). Something old, something new: preliminary findings from an exploratory study about people's information habits and information grounds [Online]. Information Research, 10(2). Dostupný z: http://InformationR.net/ir/10-2/paper223.html [cit 2017-11-20].

[10] GRUMMICH, J. (2013) Analytická zpráva z projektu "Výzkum trhu JsmeMarketing – Účastníci konference Internet Marketing 2013" [Online]. In Jindřich Fáborský – Blog. Dostupný z: http://blog.faborsky.cz/wp-content/uploads/vyzkum-marketingove-konference-im2013.pdf [cit 2018-02-18].

[11] Konference OpenAlt: Dvanáctý ročník konference o otevřeném softwaru a datech, IT bezpečnosti, DIY a IoT. (2017). [Website]. Dostupný z: https://openalt.cz/2017/ [cit 2017-11-20].

[12] LILLEY, S. The Marae as an information ground [Online]. In Project IBEC - Information Behavior in Everyday Contexts. Information School of the University of Washington. Dostupný z: https://ibec.ischool.uw.edu/pubs/maraeInfoGround.pdf [cit 2018-02-18].

[13] LIN, P., EISENBERG, M. B., & MARINO, J. (2010). Second Life as an Information Ground: Implications for Collaborative Information Behavior [Online]. Proceeding Of 2Nd International Workshop On Collaborative Information Seeking, Florida. Dostupný z: https://www.academia.edu/492941/Second_Life_as_an_Information_Ground_Implications_for_Collaborative_Information_Behavior

[14] OLDENBURG, R. (1999). The great good place: cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community. Berkeley: Marlowe & Company.

[15] PETTIGREW, K. E. (1999). Waiting for chiropody: contextual results from an ethnographic study of the information behaviour among attendees at community clinics [Online]. Information Processing & Management, 35(6), 801-817. Dostupný z: https://doi.org/10.1016/S0306-4573(99)00027-8 [cit 2017-11-20]. | DOI 10.1016/S0306-4573(99)00027-8

[16] PRIGODA, E., & McKENZIE, P. J. (2007). Purls of wisdom [Online]. Journal of Documentation, 63(1), 90-114. https://doi.org/10.1108/00220410710723902 [cit 2018-02-18]. | DOI 10.1108/00220410710723902

[17] PURNELL, D., & BREEDE, D. C. (2017). Traveling the Third Place: Conferences as Third Places [Online]. Space And Culture, 1-12. Dostupný z: https://doi.org/10.1177/1206331217741078 [cit 2018-03-20]. | DOI 10.1177/1206331217741078

[18] SCOTT, J. M. (2009). Identifying Indicia: Exploring the FIUTS Wednesday Lunch [Online]. In Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI). New York: ACM. Dostupný z: https://ibec.ischool.uw.edu/scott_indicia.pdf [cit 2018-02-18].

[19] VERBEKE, J., (2015). Designing academic conferences as a learning environment [Online]. Constructivist Foundations, 11(1), 98–105. Dostupný z: http://constructivist.info/11/1/098 [cit 2017-11-20].

[20] WILLIAMS, R. D., & SMITH, C. A. (2016). Constructing the information ground of the campus disability center [Online]. Library & Information Science Research, 38(4), 285-291. Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740818815300268 [cit 2018-02-18]. | DOI 10.1016/j.lisr.2016.11.002