Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci : výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby

Title: Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci : výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby
Variant title:
  • Digitization of phonograph records labels as a tool for effective museum record-keeping : results of a survey of the collection of the National museum – Czech museum of music
Source document: ProInflow. 2019, vol. 11, iss. 2, pp. [40]-60
Extent
[40]-60
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
License: CC BY 3.0 CZ
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Cílem předkládaného odborného článku je ozřejmit přínosy zavedení procesu fotografického snímání etiket gramofonových desek v souvislosti s problematikou evidence sbírek fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby. Digitalizace etiket, v tomto případě standardních šelakových desek, je v textu nahlížena jako nebývale účinný nástroj pro evidenční praxi muzejní práce. Zachycení digitálního obrazu etikety zároveň přináší další výhody týkající se popisu, studia i hodnocení sbírek tohoto typu zvukových nosičů. Design/metodologie/přístup – Na základě průzkumu fyzického stavu sbírky zvukových nosičů a dochovaných evidenčních pomůcek bylo provedeno vlastní zavedení fotografického snímání etiket gramofonových desek. Následné zpracování elektronické evidence ve formě tabulky vytvořilo za pomoci dostupných nástrojů (řazení a filtrace) základ pro odborné zhodnocení sbírky a sestavení statistického přehledu. Výsledky – Zamýšlenými výsledky průzkumu sbírky gramofonových desek jsou 1) evidenční tabulka sbírky s odborně-kriticky vybranými kategoriemi 2) na jejich základě vypracované statistiky, ve kterých jsou vyhodnoceny nejčastější výskyty (např. nejčastější druh poškození, nejčastější výskyt vydavatelských firem atd.). Stěžejním výsledkem je však samotné zavedení fotografické digitalizace etiket nosičů jako účinné pomůcky k jejich evidenci, bez které by výše jmenované výsledky ani nevznikly. Originalita / hodnota – Přínosem celého průzkumu je celá řada výhod digitální podoby evidence, která překonává tradiční zavedené metody v praxi paměťových institucí (zejména v knihovnách a muzeích), a to hned v několika rovinách: v dlouhodobé šetrnosti ke sbírkovým předmětům, v urychlení samotného evidenčního procesu, ve snadnější dostupnosti digitalizovaného obsahu a v potenciálu mnohem komplexnějšího hodnocení jak jednotlivých sbírkových předmětů, tak sbírky jako celku.
Purpose – The purpose of the research study is to explain the process of introducing photographic documentation of gramophone record labels in connection with the issues of record-keeping within the sound archive collections of the National Museum – Czech Museum of Music. The digitization of labels, in this case standard shellac discs, is seen in the text as an unprecedentedly effective tool in the record-keeping practices of the museum. At the same time, the use of the digital image of the label offers additional advantages in describing, studying and evaluating collections of this type of audio media. Design / Methodology / Approach – Based on a survey of the physical state of sound carrier collections and surviving records, an innovative approach of photographic label scanning was implemented. Subsequent processing of electronic evidence into spreadsheet form was performed, using available tools (sorting and filtering), as a basis for expert assessment of the collection and for compiling a statistical overview. Results – The intended results of a survey of record labels are 1) a table populated with professionally-curated, accurate data data 2) the compiled statistical data can be used to evaluate the most frequent occurrences of an attribute of the collection (eg. the most frequent type of damage found, the most prolific publishing companies, etc.). The key result, however, is that it introduces photographic digitisation (ergo, preservation) of labels as an effective aid to their evidence, without which the above-mentioned results would not have come to be. Originality / Value – The benefits of the survey are the many advantages of having a digital representation of the object, one which overcomes the limitations of traditional, established methods in practice as part of memory institutions' processes (especially in libraries and museums). It offers improvements on several levels: in the process of long-term preservation of collection items, in making digitized content available more easily, and in the potential for providing a more comprehensive assessment of both individual collection items and collections as a whole.
References
[1] BENEŠOVÁ, Ludmila a Jana ŠTOROVÁ (2012). Zvukové záznamy bibliografický popis podle RDA. In: Národní knihovna Českého republiky [online]. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/zvukovedokumenty-rda

[2] ČÍŽEK, Bohuslav (1999). Muzeum české hudby, historie a sbírky. Praha: Národní muzeum, Průvodce (Národní muzeum). ISBN 80-703-6055-0.

[3] GÖSSEL, Gabriel (2001). Fonogram: praktický průvodce historií záznamu zvuku. Praha: Radioservis, 229 s. ISBN 808621219X.

[4] GÖSSEL, Gabriel (2006). Fonogram: výlety k počátkům historie záznamu zvuku. Praha: Radioservis, 563 s. ISBN 8086212440.

[5] GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR (2016). Gramatika etiket gramofonových desek: pomůcka pro katalogizaci historických desek z let 1900-1946. Praha: Národní muzeum. ISBN 978-80-7036-517-5.

[6] HOROVÁ, Iva a Lenka HRUBÁ (2018). K otázkám popisu zvukových dokumentů v paměťových institucích. In: http://repozitar.techlib.cz/?ln=cs [online]. Praha: Národní technická knihovna. Dostupné z: http://repozitar.techlib.cz/record/1324/files/idr-1324_1.pdf

[7] MARC. Machine Readable Catalogue (1990-). In: KZK: Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory [online]. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000010225&local_base=KZK

[8] MIŘÁTSKÝ, Josef (1958). Gramofonová deska. Praha: Státní nakladatelství technické literatury. L 26-B2-3-I/5323.

[9] ŠEDA, Jaroslav (1957). Co je na etiketě gramofonové desky. Praha: Gramofonové závody. ISBN X-5715218.

[10] ŠÍR, Filip a Kateřina VOJÍŘOVÁ (2014). Projekt Digitalizace dlouhohrajících desek v Městské knihovně v Praze. Čtenář měsíčník pro knihovníky [online]. Dostupné z: https://svkkl.cz/en/ctenar/clanek/1091

[11] VISK 5 Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR – RETROKON (2014). VISK: Veřejné informační služby knihoven [online]. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: https://visk.nkp.cz/visk-5

[12] VODIČKOVÁ, Hana. Katalogizace (2003-). In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001272&local_base=KTD

[13] ŽALMAN, Jiří, Milada KERVITCEROVÁ a Pavel JIRÁSEK (2002). Příručka muzejníkova. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky. ISBN 80-86611-00-0.