Pavel Materna a třísložková teorie jazyka

Title: Pavel Materna a třísložková teorie jazyka
Variant title:
  • Pavel Materna and the Ordered-Triple Theory
Source document: Studia philosophica. 2015, vol. 62, iss. 2, pp. [114]-119
Extent
[114]-119
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V příspěvku připomínáme originální spolupráci s prof. P. Maternou, která začala v 60. letech minulého století a vedla ke vzniku třísložkové teorie jazyka, jejímiž autory jsou spolu s Pavlem Maternou Karel Pala a Aleš Svoboda. Články o třísložkové teorii byly publikovány v r. 1976 a 1979, ovšem jméno P. Materny se v titulcích článků nesmělo objevit, byl tak komunistickým režimem trestán za vyloučení z KSČ v r. 1969. Třísložková teorie jazyka, jak název naznačuje, pokrývá tři základní komponenty systému jazyka, tedy syntax, sémantiku a pragmatiku, a je plně srovnatelná s podobnými pokusy u nás i v zahraničí. Stala se východiskem pro další propojení logiky, lingvistiky a informatiky díky působení K. Paly a P. Materny na Fakultě informatiky od roku 1995. Do této spolupráce se zapojili studenti Fakulty informatiky, zejména Aleš Horák, jehož zásadním příspěvkem je počítačová implementace systému transparentní intenzionální logiky (TILu) ve vztahu ke zpracování přirozeného jazyka (češtiny).
In our contribution we remind the original cooperation with Prof. P. Materna which started in sixties of last century and led to the creation of the Ordered-Triple Theory of Language whose authors are P. Materna, K. Pala and A. Svoboda. The papers on this theory were published in 1976 and 1979, however, Materna's name could not appear in the paper's titles - the communist regime in this way punished him for being expelled from the Communist Party. Ordered-Triple Theory, as the title suggests captures thre fundamental components of a languge system, i. e. syntax, semantics and pragmatics, and is fully comparable with similar enterprises abroad. It become a starting point for further interconnection of logic, linguistics and informatics thanks to the intensive mutual cooperation of K. Pala and P. Materna at the newly established Faculty of Informatics from 1995. This cooperation attracted students of the Faculty, among them especially Aleš Horák, whose essential contribution is the computer implementation of the transparent intensional logic (TIL) in relation to the natural language processing (primarily Czech).