Fenomén kamenných srpových nástrojů starší doby bronzové na Moravě

Title: Fenomén kamenných srpových nástrojů starší doby bronzové na Moravě
Variant title:
  • The phenomenon of Early Bronze Age stone sickles in Moravia
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. [69]-112
Extent
[69]-112
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá kamennými srpovými nástroji starší doby bronzové na Moravě nejen z hlediska morfologie, ale především z hlediska analýzy volby druhu a kvality suroviny, funkčních charakteristik ostří a boku, výsledků experimentální žatvy a distribuce srpových nástrojů v oikumeně osídlení Moravy ve starší době bronzové. Zamýšlí se i nad sociálními, příp. symbolickými konotacemi s ohledem na zjištěné nálezové okolnosti.
Stone sickles of the Early Bronze Age in Moravia are analysed and interpreted not only from the morphological point of view, but also with respect to raw material type and quality, the functional characteristics of the edge and back, the results of experimental crop growing, and distribution patterns. Social and assumed symbolic connotations are revisited with regards to the archaeological context and general symbolic culture of Early Bronze Age societies in Central Europe.
References
[1] Anderson-Gerfaud, P. 1988: Using Prehistoric Stone Tools to Harvest Cultivated Wild Cereals: Preliminary Observations of Traces and Impact. In: Beyries, S. (ed.), Industries Lithiques, Tracéologie et Technologie. Vol I: Aspects archéologiques. British Archaeological Reports, International Series 411/1. Oxford, 175–195.

[2] Apel, J. 2001: Daggers Knowledge and Power. The Social Aspects of Flint-Dagger Technology in Scandinavia 2350–1500 cal BC. Uppsala.

[3] Benkovsky-Pivovarová, Z. 2012: Zur Problematik der Věteřov-Kultur, Pravěk NŘ 20, 39–59.

[4] Cabanilles, J. J. 1985: La hoz de la Edad del Bronce del "Mas de Menente" (Alcoi, Alacant). Aproximación a su tecnología y contexto cultural, Lucentum IV, 37–53.

[5] Coles, J. 1973: Archaeology by Experiment. London.

[6] Debénath, A. – Dibble, H. L. 1994: Handbook of Paleolithic Typology. Volume one: Lower and Middle Paleolithic of Europe. Philadelphia.

[7] Díaz, M. – García, A. 1987: La edad del Bronce en la Provincia de Cuenca. Madrid.

[8] Dreslerová, D. 2010: Klima v holocénu a možnosti jeho poznání, Živá archeologie – REA 11, 18–21.

[9] Dreslerová, D. 2012: Human Response to Potential Robust Climate Change around 5500 cal BP in the Territory of Bohemia (the Czech Republic), Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA) III/1, 43–55.

[10] Dreslerová, D. – Kočár, P. 2013: Trends in cereal cultivation in the Czech Republic from the Neolithic to the Migration period (5500 B.C.–A.D. 580), Vegetation History and Archaeobotany 22, 257–268.

[11] Dvořák, P. 1993: Lid se zvoncovitými poháry. In: Podborský, V. (ed.), Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská. Země a lid NŘ, sv. 3. Brno, 218–230.

[12] Furestier, R. 2007: Les industries lithiques campaniformes du sud-est de la France. British Archaeological Reports, International Series 1684. Oxford.

[13] Gijn, A. van 1988: The Use of Bronze Age Flint Sickles in the Netherlands: a preliminary report. In: Beyries, S. (ed.), Industries Lithiques, Tracéologie et Technologie. Vol I: Aspects archéologiques. British Archaeological Reports, International Series 411/1. Oxford, 197–218.

[14] Gijn, A. L. van 1989: The Wear and Tear of Flint. Principles of Functional Analysis Applied to Dutch Neolithic Assemblages. Analecta Praehistorica Leidensia 22. Leiden.

[15] Gijn, A. van 2010: Flint in Focus. Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age. Leiden.

[16] Gurova, M. 2008: Typology, function, use-wear and context: where is the common vision? In: Longo, L. – Skakun, N. N. (eds.), Prehistoric technology 40 years later: Functional studies and the Russian Legacy. Proccedings of the International Congress Verona (Italy), 20–23 April 2005. British Archaeological Reports, International Series 1783. Oxford, 539–543.

[17] Hajnalová, M. – Šabatová, K. 2013: Tumulus Culture and economical change. In: Socio-Environmental Dynamics over the Last 12.000 Years: The Creation of Landscapes III. Programme and Abstract Volume. Kiel, 80.

[18] Högberg, A. 2009: Lithics in the Scandinavian Late Bronze Age. Sociotechnical change and persistence. British Archaeological Reports, International Series 1932. Oxford.

[19] Juel-Jensen, H. 1994: Flint Tools and Plant Working. Hidden Traces of Stone Age Technology: a Use Wear Study of Some Danish Mesolithic and TRB Implements. Aarhus.

[20] Kalousek, F. 1956: Lid se zvoncovitými poháry na Bučovsku (Morava), Časopis Moravského muzea XLI, 53–100.

[21] Kaňáková, L. 2012: Nový pohled na neolitickou antropomorfní plastiku, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 17, 59–86.

[22] Kaňáková, L. 2013: Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 15. Brno.

[23] Keeley, L. 1980: Experimental Determination of Stone Tool Uses. Chicago – London.

[24] Kerényi, K. 1993: Koré. In: Kerényi, K. – Jung, C. G., Věda o mytologii. Brno, 105–153 (překlad Science of mythology, Solothurn 1941).

[25] Kočár, P. – Dreslerová, D. 2010: Archeobotanické nálezy pěstovaných rostlin v pravěku České republiky (Archeobotanical finds of cultivated plants in the prehistory of th Czech Republic), Památky archeologické CI, 203–242.

[26] Kopacz, J. – Matějka, F. – Matějková, J. – Přichystal, A. – Škrdla, P. – Šebela, L. 2006: Chipped stone industry of the Moravian Early Bronze Age – Typological considerations, Acta Archaeologica Opaviensia 2, 95–117.

[27] Kopacz, J. – Přichystal, A. – Šebela, L. 2009: Lithic Chipped Industry of the Bell Beaker Culture in Moravia. Kraków – Brno.

[28] Kopacz, J. – Šebela, L. 2006: Kultura unieticka i grupa wieterzowska na Morawach na podstawie materialów krzemieniarskich. Kraków.

[29] Kopacz, J. – Šebela, L. 2010: Lithic Chipped Stone Industry of the Jevišovice Culture in Moravia. An Introductory Study, Přehled výzkumů 51, 69–96.

[30] Kovářová, T. 2005: Štípaná industrie kultury se šňůrovou keramikou. In: Neustupný, E. – John, J. (eds.), Příspěvky k archeologii 2. Plzeň, 21–68.

[31] Libera, J. 2001: Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza). Lublin.

[32] Loison, G. 2003: L'Age du Bronze ancien en Auvergne. Toulouse.

[33] Lomborg, E. 1973: Die Flintdolche Dänemarks. Studien über Chronologie und Kulturbeziehungen der südskandinavischen Spätneolithikums. København.

[34] Matějíčková, A. 2009: Lithic chipped industry from the cemetery of the Bell Beaker Culture in Hoštice – Heroltice, Vyškov district. In: Kopacz, J. – Přichystal, A. – Šebela, L., Lithic Chipped Industry of the Bell Beaker Culture in Moravia. Annex C. Kraków – Brno, 274–298.

[35] Mathieu, J. R. 2002: Introduction – Experimental Archaeology: Replicating past objects, behaviors, and processes. In: Mathieu, J. R. (ed.), Experimental Archaeology: Replicating past objects, behaviors, and processes. British Archaeological Reports, International Series 1035. Oxford, 1–10.

[36] Mithen, S. – Jenkins, E. – Jamjoum, K. – Nuimat, S. – Nortcliff, S. – Finlayson, B. 2008: Experimental crop growing in Jordan to develop methodology for the identification of ancient crop irrigation, World Archaeology 40 (1), 7–25. | DOI 10.1080/00438240701843561

[37] Neustupný, E. 2008: Kultura se šňůrovou keramikou. In: Neustupný, E. (ed.), Archeologie pravěkých Čech 4. Eneolit. Praha, 124–147.

[38] Obuchowski, W. 2003: Zabytki krzemienne i kamienne od paleolitu do wczesnej epoki żelaza z terenów Bialorusi. Warszawa.

[39] Oliva, M. 2003: O nezanedbatelnosti neočekávaného: štípané industrie starší doby bronzové na Moravě, Archeologické rozhledy LV, 10–46.

[40] Oliva, M. 2010: Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. Anthropos. Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology 32, N.S. 24. Brno.

[41] Olivík, J. 2009: Studies on Bell Beaker lithic industry in Moravia. Arrowheads. In: Kopacz, J. – Přichystal, A. – Šebela, L., Lithic Chipped Industry of the Bell Beaker Culture in Moravia. Annex A. Kraków – Brno, 257–268.

[42] Outram, A. K. 2008: Introduction to experimental archaeology, World Archaeology 40 (1), 1–6. | DOI 10.1080/00438240801889456

[43] Popelka, M. 1992: Chipped Stone Industry of the Bohemian Corded-Ware Culture, Praehistorica 19, 89–94.

[44] Přichystal, A. 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno.

[45] Reynolds, P. J. 1999: The Nature of Experiment in Archaeology. In: Harding, A. F. (ed.), Experiment and Design: Archaeological Studies in Honour of John Coles. Oxford, 156–162.

[46] Salaš, M. 1985: Výzkum výšinného sídliště z doby bronzové u Blučiny (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 1983, 27–29.

[47] Salaš, M. 1986: Výzkum fortifikace věteřovského výšinného sídliště u Blučiny, Archeologické rozhledy XXXVIII, 504–514.

[48] Salaš, M. 1990: Únětická sídlištní jáma s lidskými kosterními pozůstatky na Cezavách u Blučiny, Památky archeologické LXXXI, 275–307.

[49] Salaš, M. 1997: Blučina (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 1993–1994, 141–143.

[50] Salaš, M. 2007: Lidské oběti jako projev agresivity v době bronzové, Živá archeologie – REA 8, 27–34.

[51] Salaš, M. – Dočkalová, M. – Horáčková, L. – Jarošová, I. – Nedbalová, J. – Nývltová Fišáková, M. – Petřík, J. – Roblíčková, M. – Vargová, L. 2012: Mladobronzová kumulace lidských skeletů na Cezavách u Blučiny (okr. Brno-venkov) a její environmentální kontext, Památky archeologické CIII, 173–231.

[52] Staňa, Č. 1986: Výšinné únětické sídliště na Zelené hoře u Vyškova na Moravě, Archeologické rozhledy XXXVIII, 46–61.

[53] Stuchlíková, J. 1989: Výšinné sídliště věteřovské skupiny; velatická fáze kultury středodunajských popelnicových polí, r. 1987 (nálezová zpráva, Archeologický ústav AV ČR Brno, č. j. 107/89).

[54] Stuchlíková, J. – Stuchlík, S. 1983: Hodonice, okres Znojmo, sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou, věteřovské a halštatské kultury, výzkum v letech 1977 a 1978 (nálezová zpráva, Archeologický ústav AV ČR Brno, č. j. 465/83).

[55] Stuchlík, S. – Stuchlíková, J. 1999: Šumice, okr. Znojmo. In: Podborský, V. (ed.), Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Brno, 95–114.

[56] Přichystal, A. – Šebela, L. – Škrdla, P. 2007a: Kamenná štípaná industrie. In: Šebela, L. a kol., Hlinsko. Výšinná osada lidu bádenské kultury. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 32. Brno, 241–253.

[57] Přichystal, A. – Šebela, L. – Škrdla, P. 2007b: Soupis kamenné štípané industrie. In: Šebela, L. a kol., Hlinsko. Výšinná osada lidu bádenské kultury. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 32. Brno, 335–450.

[58] Škrdla, P. – Šebela, L. 1997: Pozdně eneolitické složené dýky na Moravě, Přehled výzkumů 1993–1994, 77–86.

[59] Šmíd, M. 1976: Hradčany – Špitálky Nad lomem, hliník (nálezová zpráva, Archeologický ústav AV ČR Brno, č. j. 496/74).

[60] Tihelka, K. 1951: Marefy – staveniště Kučerova domu (o. Vyškov) (nálezová zpráva, Archeologický ústav AV ČR Brno, č. j. 1049/51).

[61] Unger-Hamilton, R. 1989: The Epi-Paleolithic Southern Levant and the Origins of Cultivation, Current Anthropology 30 (1), 88–103. | DOI 10.1086/203718

[62] Valoch, K. – Šebela, L. 1995: Eneolitické výšinné sídliště v Brně-Maloměřicích, Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales LXXX, 45–77.

[63] Zápotocká, M. 2007: Archeologie pravěkých Čech 3. Neolit. Praha.