Kvalita života psychiatrických pacientů

Title: Kvalita života psychiatrických pacientů
Variant title:
  • The quality of life of psychiatric patients
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, vol. 48, iss. P4, pp. [65]-77
Extent
[65]-77
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem výzkumu bylo pomocí české verze dotazníku SQUALA zjistit úroveň kvality života pacientů Psychiatrické léčebny v Brně. Bylo provedeno srovnání výsledků zkoumaného vzorku padesáti klientů léčebny s psychiatricky neléčenou populací a srovnání výsledků vzhledem k psychiatrické diagnóze klientů. Získané výsledky dokládají sníženou úroveň kvality života psychiatrických pacientů oproti tzv. duševně zdravé populaci, s výjimkou sféry víry a odpočinku. Jako nejvíce zasažené duševní nemocí byly identifikovány oblasti týkající se celkového psychosomatického zdraví, interpersonálních vztahů, práce a svobody. Analýza dopadu jednotlivých typů psychického onemocnění na kvalitu života duševně nemocných dokládá celkově vyšší životní spokojenost schizofrenních pacientů ve srovnání s pacienty s afektivními poruchami. Ti naproti tomu pociťují větší spokojenost i celkovou úroveň kvality života v oblasti související s dětmi.
The purpose of our study was to gauge, using the Czech version of the SQUALA questionnaire, the quality of life of patients in Brno's Psychiatrie Hospital. The comparison was made between the results of explored sample of 50 psychiatric clients and psychiatricly non-cured population and in relation to clients psychiatric diagnosis. The results indicate a lower quality of life among psychiatric patients than among the nominally mentally healthy population, with the exception of two areas of life - faith and leisure. The areas identified as most affected by mental illness were overall psychosomatic health, interpersonal relations, work and freedom. An analysis of the impact of separate types of psychiatric illness on the quality of life of the mentally ill indicate a generally higher sense of happiness among schizophrenic patients than among patients suffering from affective disorders. Set against this though, the latter have a greater sense of happiness and a better quality of life in areas of life related to children.