Nad některými aspekty současných středoškolských učebnic, aneb má genologie stále své místo při výuce (národní) literatury?

Title: Nad některými aspekty současných středoškolských učebnic, aneb má genologie stále své místo při výuce (národní) literatury?
Variant title:
  • On certain aspects of contemporary secondary school textbooks
Author: Pavera, Libor
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. [141]-157
Extent
[141]-157
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor se v textu zabývá sugestivní otázkou: zda hledisko žánru (genologie) má své zastoupení při výuce (národní) literatury ve vzdělávacím procesu. Vybral si přitom k šetření některé učebnice pro střední školy, které se nyní využívají ve vyučovacím procesu. Vidí žánrové hledisko jako vhodný prostředník výběru, třídění a korekce informací, které se mají k žákovi či studentovi dostat (key competences). Upozorňuje na některá zjištění své analýzy – alarmující skutečnosti a navrhuje případná řešení. Ta leží v rukou odpovědných státních institucí, které dovolily vznik a šíření některých nekvalitních učebnic. Kvalitu však může zvýšit rovněž plně kompetentní učitel oborového předmětu.
The Author has posed a suggestive question if the aspect of genre (genology) has its place in teaching literature (national literature) within the process of high school education. He selected certain high school course books for his research, used in the present didactic process. He considers the genological aspect a very convenient intermediary for choice, classification and correction of the information which is to reach the student (the key competences). He submits some of his conclusions for attention − alarming ones − and he offers solutions. The main ones rest in the national institutions which made it possible for the unworthy text books to be created and publicized/widespread. Their value is raised by the teacher who meets all subject competences.
References
[1] GALÍK, Josef et al.: Panorama české literatury: (literární dějiny od počátků do současnosti). 1., opr. a dopln. vyd., dotisk [i.e. 2. vyd.]. Olomouc: Rubico, 1994. 549 s.

[2] LEHÁR, Jan – STICH, Alexandr: Česká literatura 1. Praha: Český spisovatel, 1997. 252 s.

[3] LEHÁR, Jan − STICH, Alexandr: Česká literatura. 1, Od počátků do raného obrození (9. století − první třetina 19. století). Vyd. 1. V Praze: Český spisovatel, 1997. 252 s.

[4] LEHÁR, Jan et al.: Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 1078 s. Česká historie; sv. 4.

[5] PAVERA, Libor: Slovník a učebnice jako vyučovací pomůcka? In: Kontexty literární vědy V. Eds. Ivo Pospíšil − Miloš Zelenka. Praha – Brno: Literárněvědná společnost při AV ČR –Tribun, 2015, s. 158–163.

[6] PETRŮ, Eduard (ed.): Olomoucké povídky: Příspěvek ke studiu vývoje staročeské zábavné prózy. 1. vyd. Praha: SPN, 1957. 135, [6] s. Publikace vědecké literatury. Publikace Univ. knihovny v Olomouci; [Roč.] 1957. Čís. 4.

[7] PETRŮ, Eduard: Exaktní metody v literárněvědné práci: Určeno pro posl. filosof. fak. všech oborů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1968. 144 s. Učební texty vys. škol.

[8] PETRŮ, Eduard: Vývoj českého exempla v době předhusitské. 1. vyd. Praha: SPN, 1966. 134, [1] s. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Tomus 41, Philologica; 22.

[9] PETRŮ, Eduard: Vzdálené hlasy: studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996. 443 s. Velká řada / Votobia; sv. 27.

[10] POLÁŠKOVÁ, Taťána − MILOTOVÁ, Dagmar − DVOŘÁKOVÁ, Zuzana: Literatura: přehled středoškolského učiva: [včetně současné literatury]. 2., upr. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, s. 3. – Maturita.

[11] PRŮCHA, Jan: Moderní pedagogika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013. 483 s.

[12] PRŮCHA, Jan: Studijní příručka − teorie, tvorba a hodnocení učebnic: (pro autory a recenzenty učebnic a učebních textů). 2., dopl. vyd. V Praze: Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1989. 118 s. Pomocný učební text.

[13] PRŮCHA, Jan: Učebnice: teorie a analýza edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998. 148 s.

[14] Słownik rodzajów i gatunków literackich. Pod redakcją Grzegorza Gazdy i Słowini Tyneckiej-Makowskiej. Wyd. 1. Kraków: Universitas, 2006.

[15] SOUKAL, Josef a kol.: Literatura pro 1. ročník středních odborných škol. Praha: SPN, 2003.

[16] VAN TIEGHEM, Paul: La synthése en histoire littéraire, Littérature comparée et littérature générale. In: Revue de synthése historique, t. XXXI, 1920, s. 1–27, zejména s. 7.

[17] VAN TIEGHEM, Paul: La Question des generes littéraires. In: Helicon, tome 1, fasc. 1–3, 1938, s. 99–105.