Italský slavista Arturo Cronia v meziválečném Československu

Title: Italský slavista Arturo Cronia v meziválečném Československu
Variant title:
  • Italian slavist Arturo Cronia in interwar Czechoslovakia
Author: Zelenka, Miloš
Source document: Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 33-47
Extent
33-47
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie mapuje působení Artura Cronii (1896–1967) v meziválečném Československu v letech 1929–1936, kdy badatel jako smluvní profesor italské řeči a literatury přednášel na univerzitách v Bratislavě, Brně a zejména v Praze. Zároveň se pokouší na základě nezpracované archivní pozůstalosti charakterizovat rozsah jeho bohemistických a slavistických textů vzniklých v tomto období a také vymezit jeho metodologickou pozici v kontextu české školy literární komparatistiky. Ačkoli Cronia inklinoval k pozitivismu a kulturněhistorické metodě, v italsky psané monografii Petr Bezruč (1932) svůj literárněhistorický koncept obohatil o impulsy croceovského psychologizujícího přístupu. Zároveň na rozdíl od dobového diskursu odmítl ideologii čechoslovakismu a slovenské literatuře a jazyku přiznával autonomní existenci. Croniovým nejznámějším bohemistickým textem se stala monografie propojující vědecký a popularizační zřetel Čechy v dějinách italské kultury (1936) komentující přehled česko-italských kulturních a politických vztahů.
The paper traces the activities undertaken by Arturo Cronia (1896–1967) in interwar Czechoslovakia between 1929 and 1936, when he lectured as a contractual professor of Italian language and literature at universities in Bratislava, Brno, and particularly in Prague. At the same time, the paper endeavours to characterise, with the help of hitherto unresearched inheritance archives, the extent of Cronia's Czech and Slavonic works written in this period, along with defining his methodological standing within the Czech School of comparative literature. Although favourably inclined to positivism and cultural historical method, in his Italian monograph on Petr Bezruč (1932), Cronia enhanced his concept of literary history by Crocean impulses of psychologising approach. Along with it and contrarily to the contemporary discourse, he rejected the ideology of Czechoslovakism championing the autonomous existence of Slovak language and literature. Cronia's best known work in Czech studies is the monograph Čechy v dějinách italské kultury (1936) [Bohemia in the History of Italian Culture] where he interconnected scholarly and popularising purposes through commentary on the survey of Czech-Italian cultural and political relations.
References
[1] CATALANO, Alessandro: "Talvolta però si è scesi a temi particolari e ad autori modesti." Arturo Cronia e le letteratura cèca. In: Arturo Cronia Ľ eredita di un Maestro a cinquant'anni dalla scomparsa. A cura di Rosanna Benacchio e Monica Fin. Padova: Esedra editrice, s. a. s., 2019, s. 61–67.

[2] CRONIA, Arturo: L'enigma del glagolismo in Dalmatia: dalle origini all'epoca presente. Zara: E. de Schönfeld, 1922.

[3] CRONIA Arturo: Influssi italiani in Giovanni Kollár. Praga: Bolletino dell'istituto di cultura Italiano, 1924.

[4] CRONIA, Arturo: L'opera di Milota Zdirad Polák. Praga: Bollettino dell'Istituto di cultura italiana, 1925.

[5] CRONIA, Arturo: Il Canzoniere raguseo Del 1507. Zadar: Zara: Soc. Dalmata di Storia Patria, 1927.

[6] CRONIA, Arturo: Il Petrarca nella Rosa centifoglia di F. L. Čelakovský. Rivista italiana di Praga. Praga, I, 1927, s. 71–83.

[7] CRONIA, Arturo: Rivista di Letterature Slave 6, 1931.

[8] CRONIA, Arturo: Petr Bezruč. Roma: Istituto per l'Europa orientale, 1932.

[9] CRONIA, Arturo: La fortuna del Petrarca nella letteratura ceca. Firenze: Estratto Annali della Cattedra petrarchesca, vol. IV, 1933.

[10] CRONIA, Arturo: Inchiesta petrarchesca. L'Europa Orientale 15, 1935, s. 164–179.

[11] CRONIA, Arturo: Čechy v dějinách italské kultury (Tisíciletá žeň). Praha: Česká akademie věd a umění, 1936.

[12] CRONIA, Arturo: Čechy v dějinách italské kultury (Tisíciletá žeň). Praha: Česká akademie věd a umění, 1936.

[13] CRONIA, Arturo: Moderní italská literatura s ptačí perspektivy. Časopis pro moderní filologii 24, 1937–1938, č. 2 (leden 1938).

[14] CRONIA, Arturo: Zájem o slovanské písemnictví, zvláště české, v dnešní Itálii. Lidová demokracie 4, 1948, č. 20, s. 5.

[15] CRONIA, Arturo: Slavonic Studies in Italy. The Slavonic und East European Review 26, 1947, č. 66, s. 197–208.

[16] CRONIA, Arturo: Boccaccio v českém písemnictví. Praha: Ústav italské kultury, 1949.

[17] CRONIA, Arturo: La conoscenza del mondo slavo in Italia: bilancio storico-bibliografico di un millennio. Padova: Officine Grafiche Stediv, 1958.

[18] CRONIA, Arturo: La fortuna del Petrarca nelle letterature e nelle arti ceche del'Ottocento. Padova: Universita Publicazioni dell'Istituto di Filologia, 1961.

[19] CRONIA, Arturo: La Fortuna di Dante nelle letterature cèca e slovacca. Dal secolo XIV ai giorni nostre. Padova: Marsilio editori, 1964.

[20] ČERNÝ, Václav: Čechy v dějinách italské kultury. Lidové noviny 44, 1936, č. 497 (5. 10.), s. 9.

[21] ČERNÝ, Bohuslav – ONGAR, Carlo: Corso pratico elementare della lingua cecoslovacca secondo il metodo del prof. dott. Lamm. Milano: Ulrico Hoepli Editore, 1928.

[22] ĎURICA, M. S.: Arturo Cronia – veľký slavista a priateľ Slovákov. Slavica Slovaca 35, 2000, č. 1, s. 42.

[23] ĎURICA, M. S.: Arturo Cronia 1896–1967. Nel ricardo di amici e nella sua opera scientifica. Padova: Ceseo Liviana Editrice, 1978.

[24] GIUSTI, Wolfgang: La Cecoslovacchia. Roma: Delfino, 1945.

[25] La letterature dei poesi slavi: storia e problemi di periodizzazione. A cura di Giovanna Brogi-Bercoff. Milano: Associazione Italiana degli Slavisti, 1999.

[26] KUDĚLKA, Milan – ŠIMEČEK, Zdeněk – VEČERKA, Radoslav: Československá slavistika v letech 1918–1939. Praha: Academia, 1977.

[27] MASARYK, T. G.: Světová revoluce: za války a ve válce 1914–1918. Praha: Orbis–Čin 1925.

[28] MURKO, Matija: Úvodem. Slavia 1, 1922–1923, s. 1–2.

[29] MURKO, Matija: Řeč při zahájení I. sjezdu slovanských filologů v Praze 6. 10. 1929. Slavia 8, 1929–1930, s. 840–849.

[30] NOVÁK, J. V. – NOVÁK, Arne: Přehledné dëjiny literatury české od dob nejstarších až po naše dny. Olomouc: Promberger, 1936–1939.

[31] PALLAS, Gustav: Populární dějiny literatury československé. Praha: Česká grafická unie, 1919.

[32] PASTRNEK, František: Prof. Arturo Cronia, libero docente di lingua e letteratura serbo-croata. Slavia 5, 1926–1927, s. 593–594.

[33] REŠETAR, Milan: Cronia Arturo. Slavia 7, 1928–1929, s. 635–643.

[34] TUČKOVÁ, Nina: Profesor dr. Arturo Cronia se loučí s Prahou. Národní listy 76, 1936, č. 340 (12. 12.), s. 7.

[35] WOLLMAN, Slavomír: Česká škola literární komparatistiky. Praha: Univerzita Karlova, 1989.

[36] WOLLMAN, Slavomír: Arturo Cronia pionere degli studi umanistici italo-boemi. In: Italia e Boemia nella cornice del Rinascimento europeo. Ed. Sante Graciotti, Firenze: Olschki, 1999, s. 67–74.

[37] ZELENKA, Miloš: Idee e concenzioni della letteratura del mondo nella scuola cèca di comparatistica letteraria. Quaderni di Gaia 7, 1996, č. 10, s. 89–100.

[38] ZELENKA, Miloš: Le rôle de la revue Slavia dans ľ histoire de la slavistique tchèque et européenne. In: Histoire de la slavistique: le rôle des institutions. Ed. Antonia Bernard. Paris: l'Institut d'études slaves, 2003, s. 131–140.

[39] ZELENKA, Miloš: Matija Murko a česká literární komparatistika. Slavia 73, 2003, s. 27–40.