Ukrajinský fenomén v próze

Title: Ukrajinský fenomén v próze
Variant title:
  • Ukrainian phenomenon in prose
Source document: Slavica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 111-116
Extent
111-116
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ukrajinská literatúra žije prítomnosťou a literárnou tvorbou autorov, ktorí posledné dve desaťročia rázne vstupujú do toho, čím sa pod povrchom spoločenskej minulosti trápili ich rodiny aj jednotlivci. Tematizuje traumy, ale aj hodnoty prírodného prostredia, z ktorého vyšli a vzpierajú sa svojou tvorbou svetu, v ktorom musia znova žiť, a pritom to nie je to, čo si želajú a nie vždy s tými, ku ktorým sa svojimi zámermi hlásia. Anticipačná sila umeleckého slova im dáva nateraz nádej, že zmena v mravoch a hodnotách ich súčasníkov predsa len prichádza a tomu procesu je potrebné pomáhať jasnými postojmi k reáliám spoločenskej prítomnosti.
Ukrainian Literature lives the presence and literary works by the authors who in the period of the last two decades resolutely enter into what their families and individuals suffered below the surface of social history. It thematises trauma as well as the values of the natural environment from which the authors came out. Through the literary work, they defy to the world in which they have to live again, yet this is not what they desire and not always those who they tend to live with. Anticipatory power of artistic words gives them a hope for now that the change in morals and values of their contemporaries nonetheless comes and the process requires help through clear attitudes to the reality of the social presence.
References
[1] CHLAŇOVÁ, Tereza a kol.: Putování současnou ukrajinskou literární krajinou. Prozaická tvorba představitelů tzv. "stanislavského fenoménu". Praha: Pavel Mervart, 2010.

[2] POSPÍŠIL, Ivo: Genologie a proměny literatury. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1998.

[3] POSPÍŠIL, Ivo: Literární postava jako "zašité nůžky" literární vědy. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, roč. 50, X 4 (2001), s. 51–57.

[4] PROCHASKO, Taras: Ako som prestal byť spisovateľom. Bratislava: Brak, 2015.

[5] PROCHASKO, Taras: Jinací. Praha: Pavel Mervart, 2013.

[6] PROCHASKO, Taras: Z toho sa dá spraviť niekoľko poviedok. Bratislava: Brak, 2015.

[7] STACHOVÁ, Jiřina (ed.): Model a analogie ve vědě, umění a filozofii. Praha: Filosofia − nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 1994.