K ludologii a zdrojům nejobecnější kulturní komparatistiky

Title: K ludologii a zdrojům nejobecnější kulturní komparatistiky
Variant title:
  • Ludology and sources of the commonest cultural comparative studies
Author: Bína, Daniel
Source document: Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. [121]-131
Extent
[121]-131
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie se zabývá metodologickými a komparatistickými souvislostmi počítačových her jako rozvíjejícího se druhu narativní komunikace. Procesuálnost a interaktivnost počítačové hry umocňují působivost fikčních světů realizovaných hraním. To zvýhodňuje počítačové hry oproti příběhové literatuře a dalším narativním druhům. Příběhová látka dosavadních počítačových her se vyznačuje převahou anglo-americké a keltsko-germánské agendy, hry zpracovávající středoevropskou látku zatím chybějí.
The paper deals with methodological aspects of the comparative study of computer games as a developing form of narrative communication. The impact of fictional worlds materialised through a computer game is enhanced by the game's progressional and interactive features. This is what gives computer games obvious advantage over stories and other narrative genres. The subject matter of the existing computer games is predominantly of Anglo-American and Celto-Germanic provenience; computer games on Central European themes have admittedly been in short supply so far.
References
[1] Aristotelés: Rétorika. Poetika. Praha: Rezek, 1999.

[2] Austin, J. L.: Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia, 2000.

[3] Bachtin, M. M.: Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980.

[4] Bloom, H.: Kánon západní literatury. Praha: Prostor, 2000.

[5] Goodman, N.: Způsoby světatvorby. Bratislava: Archa, 1996.

[6] Lyotard, J.-F.: O postmodernismu. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993.

[7] Mahne, N.: Transmediale Erzähltheorie. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht/BRO, 2007.

[8] Mukařovský, J.: O motorickém dění v poezii. Praha: Československý spisovatel, 1985.

[9] Nussbaumová, M. C.: Křehkost dobra. Praha: Oikúmené, 2003.

[10] Pospíšil, I.: Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Brno: MU, 1999.

[11] Propp, V. J.: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: Nakladatelství H & H, 2008.

[12] Rorty, R.: Filozofia a zrkadlo prírody. Bratislava: Kalligram, 2000.

[13] Shusterman, R.: Estetika pragmatizmu. Bratislava: Kalligram, 2003.

[14] Šklovskij, V.: Próza (úvahy a rozbory). Praha: Odeon, 1978.

[15] Šklovskij, V.: Teorie prózy. Praha: Akropolis, 2003.

[16] Todorov, T.: Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000.

[17] Vygotskij, L. S.: Psychologie umění. Praha: Odeon, 1981.

[18] Wittgenstein, L.: Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998.