A few notes on the spread of the song "Vímť já jeden stromeček jest krásná oliva" in Slovakia

Title: A few notes on the spread of the song "Vímť já jeden stromeček jest krásná oliva" in Slovakia
Variant title:
  • Několik poznámek k rozšíření písně "Vímť já jeden stromeček jest krásná oliva" na Slovensku
Author: Ruščin, Peter
Source document: Bohemica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 1, pp. 171-189
Extent
171-189
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
During the Baroque period in Bohemia, Moravia, and Slovakia there was a significant development in the creation of spiritual love lyrics. This includes the anonymous song "Vímť já jeden stromeček" ("I know a little tree"), probably of Bohemian origin, which was also spread as a broadside ballad as early as the 17th century. While in Bohemia and Moravia the song entered the folk singing tradition, in Slovakia it was mainly known as a hymn in the church tradition of Slovak Lutherans. This study is devoted to variants of the hymn and its setting in Lutheran manuscript and printed sources in Slovakia from the second half of the 17th century. The analysis of manuscript sources shows that the song spread on the territory of Slovakia at least from the 1660s, earlier than we had previously assumed.
V období baroka se v Čechách, na Moravě i na území Slovenska rozvinula tvorba milostné duchovní lyriky. Její součástí je i anonymní píseň "Vímť já jeden stromeček", pravděpodobně českého původu, která se už od 17. století šířila i prostřednictvím kramářských písní. Zatímco v Čechách a na Moravě píseň pronikla do tradice lidového duchovního zpěvu, na území Slovenska se uplatnila hlavně v církevní tradici slovenských luteránů. Studie je věnovaná variantám písně a jejímu nápěvu v luteránských rukopisných i tištěných pramenech na Slovensku od 2. poloviny 17. století. Z analýzy rukopisných pramenů vyplývá, že píseň se rozšířila na území Slovenska dříve, než jsme doposud předpokládali, přinejmenším od 60. let 17. století.
References
[1] 1696. Cithara sanctorum. Apocal. 5. Pjsně Duchownij Staré y Nowé, kterýchž Cýrkew Křestianska při Wyročnjch Slawnostech a Památkach Gakož y we wsselikých potřebách swých... vžjwá... Editia Páta dokonalegssj a oprawenegssj. (Cihtara sanctorum. Apocal. 5. Old and New Hymns, which the Christian Church uses in its annual festivals and memorials as well as in all needs. Fifth Edition more perfect and corrected.) (Levoča: Samuel Brewer)

[2] 1674–1710. [Evanjelický rukopisný kancionál bez titulného listu. (Lutheran manuscript Hymnal without title page)]. Slovak National Library in Martin, Literary Archive, Fund of Singles, sign. B III-107

[3] 1696 [Ľubietovský kancionál. (Hymnal from Ľubietová)] Ku chwále, a Slawy gmena Boha negwissého, písničky ducho[w]nj, Pane k spiwanj spusobene, wipsal Paulus Fabrj nekdi poradne powolanj Rector ay Organista w Meste Banskem a kralowském Ľubietowskem. Roku Pane, a Cirkwj welice súženeg totižto: 1. 6. 96. Dne 1. May. (To the praise and glory of the name of most high God, hymns, adapted for the Lord's singing. Written by Paulus Fabry, sometime rector and organist in the mining and royal town Ľubietová. In the year of the Lord, and of the Church greatly afflicted, namely 1.6.96 on 1st May.) Microfilm and Photocopies available in Institut of Musicology of Slovak Academy of Sciences in Bratislava, sign. B-34

[4] PETRMANN, Juraj. 1748. Hospodina Srdcem y Rty Chwálenj, aneb Pjsně Duchownj, staré y nowé... Prácý Georgiusa Petermanna mladssjho, včitele Cžeského a ňemeckého v S. Jana... (Praising the Lord with heart and lips, or old and new spiritual hymns... by the work of Georgius Peterman the Younger, Czech and German Teacher at St. John's... (Dresden: Jan Wilhelm Harpeter) [online] Available from: https://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/ [Accessed February 27, 2023]

[5] ŠKULTÉTY, Adam. 1798. Melodyatura aneb Partytura to gest Kniha Hlaso=Zpěwů obsahugický w sobě Nůty wssech Pjsnj duchownjch, které sa w welikém Kancyonáli a Ewangelitském Funebráli nalézagj... (The Melodiature or Partitura is the Book of Voices=Songs containing the notes of all the spiritual hymns which are found in the great hymnal and the Lutheran Funebral...) (Brno: Ján Sylvester Siedler)

[6] BITNAR, Vilém. 1940. Zrození barokového básníka (Praha: Edice Jitro)

[7] 1993. Das deutsche Kirchenlied. Abteilung III. Band 1: Die Melodien bis 1570. Teil 1: Melodien aus Autorendrucken und Liederblättern. (Kassel, Basel, London, New York, Prag: Bärenreiter)

[8] ĎUROVIČ, Ján. 1940. "Ľubietovský rukopisný kancionál", in Sborník Matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu históriu (Proceedings of the Slovak Matica for Linguistics, Ethnography and Literary History) Vol. XVIII. (Martin: Matica slovenská), pp. 316–364

[9] FORDINÁLOVÁ, Eva. 2009. Staršia slovenská literatúra (Trnava: Trnavská univerzita)

[10] KAMARÝT, Josef Vlastimil. 1831. České národní duchovní písně. Díl první. (Praha: Jan Host. Pospíšil)

[11] 1956. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl II. Tisky z let 1501–1800. Část VI, Písmeno P – Píseň, edited by František Horák (Praha: Nakladatelství Československé akademie věd)

[12] KONRÁD, Karel. 1893. Dějiny posvátného zpěvu staročeského od XV. století do zrušení literátských bratrstev (Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna)

[13] MINÁRIK, Jozef. 1997. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. III. Barok. Poézia (Bratislava: Slovenský Tatran)

[14] MOCKO, Ján. 1909. Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu (Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius)

[15] RUŠČIN, Peter. 2011. "Viachlasné slovenské duchovné piesne v rukopisnom evanjelickom kancionáli SK-Mms, B III/107 zo 17. storočia", in Musicologia Slovaca 2011, Vol. 28, pp. 38–72

[16] RUŠČIN, Peter. 2022. "Notované piesne s generálnym basom v Ľubietovskom kancionáli (1696)", in HUDÁKOVÁ, Jana – KOČIŠOVÁ, Renáta (eds.): Pedagogická a umelecká interpretácia hudobného diela (Pedagogical Interpretation of a musical work) (Prešov: Prešovská univerzita v Prešove), pp. 62–83

[17] SLAVKOVSKÁ, Gizela. 1977. Já miluji, nesmím povídati... Antológia zo slovenskej barokovej poézie (Bratislava: Tatran)

[18] VÁŠA, Pavel. 1897. "Kamarýtova sbírka Českých národních písní duchovních", Český lid, 1897, Vol. 6, no. 1, pp. 17–22, 125–127

[19] HOLUBOVÁ, Markéta – KOPALOVÁ, Ludmila. 2015. Databáze kramářských a starých tisků Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. (Database of broadside ballads and old prints of the Institute of Ethnology of the CAS) [online] URL:https://staretisky.eu.cas.cz/tobsahen_p.php [Accessed April 14, 2023].