Vztah přírody a společnosti jako základní ekologický problém

Název: Vztah přírody a společnosti jako základní ekologický problém
Variantní název:
  • Beziehumg von Natur und Gesellschaft als ökologisches Problem
Autor: Šmajs, Josef
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, roč. 31, č. B29, s. 25-33
Rozsah
25-33
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Za pouhá dvě století, která nás dělí od počátku průmyslové revoluce, jako by se základní vztah člověka a přírody téměř obrátil: lidská společnost, kdysi bezprostředně závislá na rozmarech přírody, ovládaná motivy kapitalistické exploatace zdrojů, ziskovými a úzce utilitaristickými hledisky, učinila přírodu v mnoha směrech závislou na "rozmarech" člověka. Živelný růst populace, industrializace a měst, spojený s energeticky, materiálově a prostorově náročnou technologií, úbytek půdy, znečištění atp. narušují integritu přírody vcelku. Protože původní spontánní reprodukce a regenerace přírodních předpokladů společenského života stále více selhává, vyvstávají naléhavé problémy studia, ochrany a cílevědomé tvorby příznivého životního prostředí. Vedle ostatních společenských problémů existenční povahy - vytvoření sociálně spravedlivé společnosti, zachování světového míru - vystoupil neméně naléhavý a globální problém ekologický. Stručným rozborem vývoje společenských produktivních sil se pokusíme ukázat, že jeho geneze souvisí jak s minulostí značně vzdálenou, tak také s minulostí zcela bezprostřední: s historií a rozpory kapitalismu jako poslední třídně vykořisťovatelské formace.