K recepci antiky v Kosmově kronice

Název: K recepci antiky v Kosmově kronice
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 14, č. 1-2, s. [331]-340
Rozsah
[331]-340
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article brings some observations to the reception of antiquity in Cosmas' Chronica Boemorum (1119-1125). It refers to the influential study Kosmovy vztahy k antice (1925) written by A. Kolář, which demonstrated that in his work Cosmas, dean of the church of Prague, quoted the Roman classics and used the motifs from Greek and Roman mythology and history significantly more than other historiographers of the time in the central European region. The article points out that Cosmas puts together Christian and pagan attributes while describing some of his characters without feeling it as discrepancy, which could be a sign of completed Christianization of the Czech territory. At the end there is an example given which illustrates possible "multilayerness" of meaning in some references that could be comprehensible to the educated audience in Cosmas' present, but they are not quite clear to us nowadays.
Reference
[1] Bak, János M. 2008. "Christian identity in the Chronicle of the Czechs by Cosmas of Prague." Přednáška z konference Early Christian Historical Narratives and Construction of Christian Identity in Northern and Eastern Europe (11th–12th century). Kiev 2.–4. 12. 2008.

[2] Bartoňková, Dagmar. 1975. "Prosimetrum u Kosmy." In Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. Brno: Universita J. E. Purkyně v Brně, 151–163.

[3] Bláhová, Marie. 1995. "Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota." In Staročeská kronika tak řečeného Dalimila III. Praha: Academia.

[4] Bretholz, B. – Weinberger, W. [ed.]. 1923. Cosmae Pragensis Chronica Boemorum (Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag). MGH, Scriptores rerum Germanicarum, Nova series II. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.

[5] Brooke, Christopher. 2006. Evropa středověku v letech 962–1154. Praha: Vyšehrad.

[6] Hrdina, K. – Bláhová, M. – Třeštík, D. – Kopal, P. [ed.]. 2005. Kosmova kronika česká. Praha – Litomyšl: Paseka.

[7] Kolář, Antonín. 1925. "Kosmovy vztahy k antice." In Sborník Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě 3. Bratislava: FF Univerzity Komenského.

[8] Králík, Oldřich. 1976. Kosmova kronika a předchozí tradice. Praha: Vyšehrad, 143–156.

[9] Kraus, Jiří. 1998. Rétorika v evropské kultuře. Praha: Academia.

[10] Kurze, F. [ed.]. 1890. Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi. MGH, Scriptores. Hannover: Impensis Bibliopolii Hahniani, (přetisk 1978, 1989).

[11] McDonald, A. H. 1975. "Theme and Style in Roman Historiography." The Journal of Roman Studies, 65, 1–10. | DOI 10.2307/370059

[12] Nechutová, Jana. 2004. "Vzdělanost a křesťanské učení." In Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost. Praha: Vyšehrad, 24–27.

[13] Pabst, Bernhard. 1994. Prosimetrum. Tradition und Wandel einer Literaturform zwischen Spätantike und Spätmittelalter. Köln – Weimar – Wien: Böhlau.

[14] Pospíšil, Ctirad Václav. 2006. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha – Kostelní Vydří. Krystal OP – Karmelitánské nakladatelství, 144–158.

[15] Spunar, Pavel. 1978. "Školy a antická tradice v přemyslovských Čechách." In Antika a česká kultura. Praha: Academia.

[16] Staubach, Nikolaus. 1993. Rex christianus. Hofkultur und Herrschaftspropaganda im Reich Karls des Kahlen II: Die Grundlegung der "religion royale". Köln – Weimar – Wien: Böhlau.

[17] Škarka, Antonín. 1957. "Kosmas. Literárně historický portrét, studie k Dějinám české literatury." Česká literatura, 5, 159–160.

[18] Šváb, Miloslav. 1978. "Latinské předkarlovské kroniky a listy Jindřicha z Isernie ve vztahu k antice." In Antika a česká kultura. Praha: Academia, 33–41.

[19] Třeštík, Dušan. 1966. Kosmas. Studie s výběrem z Kosmovy kroniky. Praha: Svobodné slovo, 78–88.

[20] Třeštík, Dušan. 1968. Kosmova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení. Praha: Academia.

[21] Třeštík, Dušan. 2003. Mýty kmene Čechů (7. – 10. století). Tři studie ke "starým pověstem českým". Praha: NLN.

[22] Wolcott, John D. 1902. "Early Parallelisms in Roman Historiography." The American Journal of Philology, 23, 313–316.

[23] Žemlička, Josef. 1997. Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha: NLN.