Smelosť verzus ostýchavosť v komunikácii gymnazistov

Název: Smelosť verzus ostýchavosť v komunikácii gymnazistov
Variantní název:
  • Boldness versus reticence in the communication of students at grammar schools
Autor: Gavora, Peter
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. [119]-136
Rozsah
[119]-136
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článok popisuje adaptáciu dotazníka Reticence Scale (Keaten et al., 1997) pre slovenské prostredie. Pôvodný dotazník, ktorý meral komunikačnú mlčanlivosť, sa modifikoval tak, že sa respondent hodnotí na kontinuu od komunikačnej smelosti po komunikačnú ostýchavosť. Faktorová analýza dotazníka ukázala na jednodimenziálne riešenie. Reliabilita vypočítaná podľa Cronbachovho koeficientu alfa bola 0,903. Výskumný súbor tvorili gymnazisti z deviatich slovenských lokalít. Priemerné skóre gymnazistov na 6bodovej škále bolo 4,20, čo ukazuje na dostatočnú smelosť v komunikácii. Medzi dievčatami a chlapcami nebol štatisticky významný rozdiel v skóre, čo sme nečakali. Medzi skóre v tomto dotazníku a skóre v dotazníku "všeobecného" sebapoňatia gymnazistov bola korelácia 0,57.
The article describes the adaptation of the Retience Scale questionnaire (Keaten et al., 1997) for the Slovak environment. The original scale was modified to measure on a continuum reticence in communication through to boldness in communication. The factor analysis yielded a unidimensional scale on which Cronbach alpha was 0.903. The performances of a sample of Slovak grammar school students were measured using the modified Reticence Scale questionnaire. The average score was 4.20 on a 6-point scale, which indicates boldness in communication. Unexpectedly, no statistical difference was found in the communicative boldness of girls as opposed to that of boys. Between boldness in communication and scores recorded on a scale measuring self-perception, a correlation of 0.57 was found.
Reference
[1] ALLEN, J. L., ANDRIATE, G. S., CUSICK, R. D. A comparison of communication apprehension in basis studies and non-basic studies students. Paper presented at the Annual Meeting of the Eastern Communication Association, Harford, 1982a.

[2] ALLEN, J. L., O'MARA, J., LONG, K. M. The effects of communication avoidance, learning styles, and gender upon classroom achievement. Paper presented at the Annual Meeting of the Speech Communication Association, Boston, 1982b.

[3] ALLEN, M., BOURHIS, J. The relationship of communication apprehension to communication behavior: A meta-analysis. Communication Quarterly, 1996, roč. 44, č. 2, s. 214–226. | DOI 10.1080/01463379609370011

[4] BELLO, R. The public speaking apprehension and gender as predictors of speech competence. Paper presented at the Annual Meeting of the Southern States Communication Association, New Orleans, 1995. ERIC document ED 384 944.

[5] GAVORA, P. Smelosť a ostýchavosť v komunikácii žiakov. Komenský, 2008, roč. 132, č. 3, s. 24–27.

[6] HECHT, M. L. The conceptualization and measurement of interpersonal communication satisfaction. Human Communication Research, 1978, roč. 4, č. 3, s. 253–264. | DOI 10.1111/j.1468-2958.1978.tb00614.x

[7] HOLBROOK, H. T. Communication apprehension: The quiet student in your classroom. 1987. In ERIC Digest, ED 284315. [cit. 2004-10-1]. Dostupné z: <www.ericdigests.org/pre-926/quiet.htm>.

[8] KEATEN, J. A., KELLY, L., FINCH, C. Development of an instrument to measure reticence. Communication Quarterly, 1997, roč. 45, č. 1, s. 37–54. | DOI 10.1080/01463379709370043

[9] KRAUS, J. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004.

[10] McCROSKEY, J. C. Measures of communication-bound anxiety. Speech Monographs, 1970, roč. 37, s. 269–277. [cit. 2001-09-18]. Dostupné z: <www.as.wvu/edu~jmccrosk/41.htm>.

[11] McCROSKEY, J. C. Oral Communication: A reconceptualization. Communication Yearbook, 1982, č. 6, s. 136–170. [cit. 2010-09-27]. Dostupné z: <www.jamescmccroskey.com/publications/101.pdf>.

[12] McCROSKEY, J. C. Reliability and validity of the willingness to communicate scale. Communication Quarterly, 1992, roč. 40, č. 1, s. 16–25. | DOI 10.1080/01463379209369817

[13] McCROSKEY, J. C., ANDERSEN, J. F., RICHMOND, V. P., WHEELESS, L. R. Communication apprehension of elementary and secondary students and teachers. Communication Education, 1981, roč. 30, č. 1, s. 122–132. [cit. 2010-09-24]. Dostupné z: <www.as.wvu/edu~jmccrosk/95.htm>. | DOI 10.1080/03634528109378461

[14] McCROSKEY, J. C., BEATTY, M. J. M., KEARNEY, P., PLAX, T. G. The content validity of PRCA-24 as a measure of communication apprehension accross communication contents. Communication Quarterly, 1985, roč. 33, č. 3, s. 165–173. [cit. 2001-09-17]. Dostupné z: <www.as.wvu/edu~jmccrosk/127.htm>. | DOI 10.1080/01463378509369595

[15] McCROSKEY, J., DALY, J. A., RICHMOND, V. P., FALCIONE, R. L. Studies of the relationship between communication apprehension and self-esteem. In Human Communication Research, 1977, roč. 3, č. 3, s. 269–277. [cit. 2010-09-28]. Dostupné z: <www.jamescmccroskey.com/publications/075.pdf>. | DOI 10.1111/j.1468-2958.1977.tb00525.x

[16] McCROSKEY, J. C., McCROSKEY, L. L. Self-report as an approach to measuring communication competence. Communication Research Reports, 1988, roč. 5, č. 2, s. 108–113. [cit. 2001-09-17]. Dostupné z: <www.as.wvu/edu~jmccrosk/143.htm>. | DOI 10.1080/08824098809359810

[17] NEER, M. R. The development of an instrument to measure classroom apprehension. Communication Education, 1987, roč. 36, č. 2, s. 154–166. | DOI 10.1080/03634528709378656

[18] PHILLIPS, G. M. Reticence: Pathology of the normal speaker. Speech Monographs, 1968, roč. 35, s. 39–49.

[19] PHILLIPS, G. M. Communication incompetencies. A theory of training oral performance behavior. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1991.

[20] REKART, D. M., BEGNAL, C. F. Accoustic characteristics of reticent speech. Journal of Voice, 1989, roč. 3, č. 4, s. 324–336. | DOI 10.1016/S0892-1997(89)80055-4