Pedagogická interakce a komunikace pohledem kategoriálního systému

Název: Pedagogická interakce a komunikace pohledem kategoriálního systému
Variantní název:
  • Educational interaction and communication from the viewpoint of the categorial system
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. [175]-190
Rozsah
[175]-190
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Pedagogická interakce a komunikace patří ke klasickým tématům pedagogického výzkumu. První vážnější iniciace jsou spojeny s 60. léty minulého století a badateli, kteří se zaměřili na mikroanalýzu školního sdělování (např. metody Bellacka, Flanderse nebo Tabera, v našich podmínkách práce Mareše, Gavory, Tollingerové, Průchy a dalších). V čase svého vzniku většinově představovaly velmi pracné kvantitativní pohledy na pedagogickou interakci a komunikaci – vesměs v modelech hromadného vyučování. I když se od té doby změnila jak "škola sama", tak výzkumná metodologie, svým pojetím jsou inspirací i pro dnešní badatelské záměry. Text popisuje upravenou metodu FIAS, použitelnou pro výzkumy komunikace učitel-žáci v současných podmínkách české základní školy. Navazuje na známý kategoriální systém N. A. Flanderse, ovšem s jinými činnostními kategoriemi a s využitím počítačového softwaru.
Educational interaction and communication are classic topics of educational research. The first serious initiations are associated with the 1960s and researchers who focused on the microanalysis of school communication (e.g. the methods of Bellack, Flanders and Taber; in the Czech context, works by Mareš, Gavora, Tollingerová, Průcha and others). At the time of their origin, these usually represented very laborious quantitative perspectives on educational interaction and communication, all of them based on models of mass education. Although both the "school itself" and the research methodology have changed since then, these studies are still viewed as inspirational for the research projects of today. The author describes a modified method of FIAS which is applicable for research in teacher-to-pupil communication under conditions current in Czech primary and lower secondary schools. It follows the familiar categorical system of N. A. Flanders but uses different categories of activities and applies computer software.
Reference
[1] AMIDON, E. J., HUNTER, E. Interaction Analysis: Recent Developments. In AMIDON, E. J., HOUGH, J. B. Interaction Analysis: Theory, Research and Application. London: Addison-Wesley, 1967, s. 388–391.

[2] BÍRO, M. Survey of different types of communication in swimming education. Physical Education and Sport, 2007, roč. 51, č. 12, s. 1–4.

[3] CASTELLANO, J. C. et al. The Measuring and Observation Tool in Sport. Behavior Research Methods, 2008, roč. 40, č. 3, s. 898–905. | DOI 10.3758/BRM.40.3.898

[4] DOLEŽALOVÁ, J., ŠTINDL, P., LOUDOVÁ, I. (Eds.) Pedagogická komunikace v pedagogických, sociálních a filozofických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009.

[5] FELDMAN, R. S. Race of student and non-verbal behavior of teacher. Journal of Classroom Interaction, 1977, roč. 12, č. 2, s. 20–26.

[6] FLANDERS, N. A. Analyzing Teaching Behavior. London: Addison-Wesley, 1970.

[7] FLANDERS, N. A. Using Interaction Analysis in the Inservice Training of Teachers. The Journal of Experimental Education, 1962, roč. 30, č. 4, s. 313–316. | DOI 10.1080/00220973.1962.11010722

[8] FREIBERG, H. J. Three Decades of the Flanders Interaction Analysis System. Journal of Classroom Interaction, 1981, roč. 16, č. 1, s. 1–7.

[9] GALLOWAY, C. A. A model of teacher non-verbal communication. Journal of Classroom Interaction, 1969, roč. 4, č. 2, s. 12–21.

[10] GAVORA, P. a kol. Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava: Veda, 1988.

[11] HAI, S. K., BEE, L. S. Effectivenes of Interaction Analysis Feedback on the Verbal Behaviour of Primary School Mathematics Teachers. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 2006, č. 21, s. 115–128.

[12] HOPKINS, W. S., MOOR, K. D. Clinical Supervision: A Practical Quide to Students Teacher Supervision. Madison: Brown and Benchmark Publisher, 1993.

[13] HOWARD, L., JOHNSON , J., NEITZEL, K. Reflecting on Online Learning Design Using Observed Behavior. Proceedings of the Fifteenth Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. New York: ACM, 2010, s. 179–183.

[14] CHEN TAO JING, ZHOU PU-JIANG, WANG XIAOYAN. Flanders Interaction Analysis System in The Classroom Teaching. Beijing: Beijing Normal University Press, 2009.

[15] INAMULLAR, H. M., NASEER, M., HUSSAIN, I. Teacher-Student Verbal Interaction Patterns At The Tertiary Level Of Education. Contemporary Issues In Education Research, 2008, č. 1, s. 46–50.

[16] JANÍK, T., NAJVAR, P. Videostudie ve výzkumu vyučování a učení. Orbis Scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 7–28. | DOI 10.14712/23363177.2018.219

[17] JURIŠEVIČ, M. et al. Praktično pedagoško usposabljanje: izhodišča – model – izkušnje. Ljubljana: Univerzita v Ljubljani, 2007.

[18] KINNUNEN, P., MALMI, L. Problems in Problem-Based Learning – Experiences, Analysis and Lessons Learned on an Introductory Programming Course. Informatics in Education, 2005, roč. 4, č. 2, s. 193–214.

[19] MAREŠ, J. (Ed.). Interakce učitel–žáci a učitel–studenti. Hradec Králové: Pedagogická fakulta a odbor školství VčKN V, 1981.

[20] MAREŠ, J. (Ed.). Interakce učitel–žáci ve zjednodušeném modelu hromadného vyučování. Pedagogika, 1975, roč. 25, č. 5, s 617–628. ISSN 0031-3815 .

[21] MAREŠ, J. (Ed.). Pedagogická interakce a komunikace. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1988.

[22] MAREŠ, J. Posledních dvacet let výzkumů pedagogické interakce a komunikace v ČR (1989–2009). In DOLEŽALOVÁ, J., ŠTINDL, P., LOUDOVÁ, J. (Eds). Pedagogická komunikace v didaktických, sociálních a filozofických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, s. 9–29.

[23] RAZDEVŠEK-PUČKO, C. Partnerstvo v izobraževanju učiteljev: problemi in izkušnie. In: JURIŠEVIČ, M. et al. Praktično pedagoško usposabljanje: izhodišča – model – izkušnje. Ljubljana: Univerzita v Ljubljani, 2007, s. 9–19.

[24] SILVERMAN, S., BUSCHNER, C. Validity of Cheffers Adaptation of Flanders Interaction Analysis System. Journal of Classroom Interaction, 1990, roč. 25, č. 2, s. 23–28.

[25] SURKAN, A. J., HOOVER, T., CAMPBELL , L. On-line Video Computer Feedback of Teaching Performance. Nebraska: University of Nebraska, 1975.

[26] SVATOŠ, T. Flandersova metoda interakční analýzy v učitelské přípravě. Pedagogika, 1995, roč. 45, č. 1, s. 64–70.

[27] SVATOŠ, T. Snímání a záznam verbální komunikace ve školní třídě. Pedagogika, 1993, roč. 43, č. 2, s. 165–172.

[28] SVATOŠ, T. Sociálně-komunikativní příprava budoucích učitelů. Pedagogika, 1999, roč. 49, č. 3, s. 249–260.

[29] SVATOŠ, T., MAREŠ, J. (Eds.). Pedagogická interakce a komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993.

[30] ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

[31] TWA, H. I. The Comparison of Male and Female Physical Education Teachers' Verbal and Nonverbal Interaction at the Elementary School Level. Dizertační práce. University of Oregon, 1979.

[32] VIRJENT, B., PAGON, M. Foreigners' Levels of Satisfaction with Police Procedures. [online]. [cit. 2010-10-1] Dostupné z: http:www.fvv.uni-mb.si/varstvoslovje/Articles/Virjent-Pagon_VS_2008-4_ang.pdf.

[33] YAMAZAKI, F. An Interaction Analysis: A Teacher's Questions, Feedback And Students' Production Throught Classroom Observation. [online]. [cit. 2010-10-1]. 1998. Dostupné z: <www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/cels/essays/languageteaching/yamazaki1.pdf>.

[34] ŽOLNOVÁ, J., MADZÁKOVÁ, S. Komparácia výchovného štýlu učiteľov špeciálnej základnej školy, základnej školy a základnej školy pri reedukačnom domove pre deti. Speciální pedagogika, 2007, roč. 17, č. 1–2, s. 38–48.