Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy

Název: Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy
Variantní název:
  • The function of teacher questioning in educational communication at lower secondary school
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. [9]-46
Rozsah
[9]-46
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Text prezentuje výsledky výzkumného šetření funkce učitelských otázek ve vybraných humanitních předmětech na druhém stupni základních škol. Datový soubor je tvořen videonahrávkami 32 vyučovacích hodin, jež jsou analyzovány pomocí kvantitativních i kvalitativních postupů. Hlavním cílem výzkumu bylo z jistit, jaké funkce plní učitelské otázky ve výukové komunikaci. Zajímalo nás dále, jaké druhy otázek používají učitelé ve vybraných předmětech, jak učitelé používají otevřené a uzavřené otázky a jak se liší otázky dle míry kognitivní náročnosti. V první části článku je vymezena učitelská otázka, jsou popsány typy otázek a jejich počty ve sledovaných hodinách. V druhé části popisujeme učitelské otázky s ohledem na jejich funkce ve výukové komunikaci. Podrobně jsou analyzovány čtyři typy výukových sekvencí (reprodukce, memorování, diskuse a produkce), prostřednictvím kterých je doloženo, jaké efekty má užívání uzavřené a otevřené otázky nižší kognitivní náročnosti, absence otázek nižší a vyšší kognitivní náročnosti a pauz y ve výukovém dialogu. V závěru shrnujeme dopady učitelských otázek na výukovou komunikaci a formulujeme pravidla pro kladení učitelských otázek s ohledem na kognitivní práci žáků.
This paper presents the results of an investigation of the function of teacher questioning in selected humanities subjects at the lower secondary school. The data set comprises video recordings of 32 taught lessons which are analysed using both quantative and qualitative procedures. The main aim of the research was to establish the functions performed by teacher questioning in educational communication. Further we were interested in the kinds of questions teachers use in selected subjects, how teachers use open and closed questions, and how questions differ in terms of the cognitive demand factor. The first part of the paper specifies what teacher questioning is, describes types of questions, and indicates their frequency in the lessons observed. In the second part of the paper we describe teacher questions in respect of their function in educational communication. Four types of educational sequences (reproduction, memorizing, discussion and production) are analysed in detail; by means of these sequences the effects are shown of the following: the use of closed and open questions with a lower cognitive demand factor, the absence of questions with a lower and higher cognitive demand factor, pauses in educational dialogue. In the conclusion we summarize the impact of teacher questioning on educational communication and formulate rules for the putting of teacher questions in respect of pupils' cognitive work.
Reference
[1] ALEXANDER, R. Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. Cambridge: Dialogos, 2006. ISBN 0-9546943-3-3.

[2] BASSEY, M. A Solution to the Problem of Generalisation in Educational Research: fuzzy prediction. Oxford Review of Education, 2001, roč. 27, č. 1, s. 5–22. ISSN 1465-3915. | DOI 10.1080/03054980123773

[3] BLOOM, B. S. a kol. Taxonomy of educational objectives. The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: Longmans Green, 1956.

[4] BROOKS, M. G., BROOKS, J. G. The Courage to be Constructivist. Educational Leadership, 1999, roč. 57, č. 3, s. 18–24. ISBN 0013-1784.

[5] BURNS, Ch., MYHIL, D. Interactive or inactive? A consideration of the nature of interaction in whole class teaching. Cambridge Journal of Education, 2004, roč. 34, č. 1, s. 35–50. ISSN 0305-764X. | DOI 10.1080/0305764042000183115

[6] CAZDEN, C. B. Classroom Discourse. The Language of Teaching and Learning. Portsmouth: Heineman, 1988. ISBN 0-435-08445-3.

[7] ČECHOVÁ, M. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 2000. ISBN 80-85866-57-9.

[8] DRISCOLL, W. Discovering the World Through Debate: A Practical Guide to Educational Debate for Debaters, Coaches and Judges. New York: IDEA, 2000. ISBN 0-9702130-0-X.

[9] DUNKIN, M. J., BIDDLE, B. J. The Study of Teaching. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1974. ISBN 0-03-088099-8.

[10] FLANDERS, N. Analysing Teaching Behavior. Reading: Addison-Wesley, 1970. ISBN 0-2010-2052-1.

[11] GALL, M. D. The Use of Questions in Teaching. Review of Educational Research, 1970, roč. 40, č. 5, s. 707–721. ISSN 0034-6543. | DOI 10.3102/00346543040005707

[12] GALL, M. D. a kol. Effects of Questioning Techniques and Recitation on Student Learning. American Educational Research Journal, 1978, roč. 15, č. 2, s. 175–199. ISSN 0002-8312. | DOI 10.3102/00028312015002175

[13] GALTON, M., HARGREAVES, L., COMBER, C., WALL, D., PELL, T. Inside the primary classroom – 20 years on. London, New York: Routledge, 1999. ISBN 0-4151-7020-6.

[14] GALTON, M., SIMON, B., CROLL, P. Inside the primary classroom. London, New York: Routledge, 1980. ISBN 0-7100-0423-0.

[15] GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-104-9.

[16] GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6.

[17] GAVORA, P. Žiak a text. Bratislava: SPN, 1992. ISBN 80-08-00333-2.

[18] HAMM, J. V., PERRY, M. Learning mathematics in first-grade classroom: On whose authority? Journal of Educational Psychology, 2002, roč. 40, s. 126–137. ISSN 0022-0663. | DOI 10.1037/0022-0663.94.1.126

[19] HARGREAVES, L., GALTON, M. Transfer from the primary classroom – 20 years on. London: Routledge, 2002. ISBN 0-415-17022-2.

[20] HRDINA, L. Dialóg v pedagogickej komunikácii. In GAVOR A, P. a kol. Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava: Veda, 1988, s. 102–119.

[21] HUBELOVÁ, D., JANÍK, T., NAJVAR, P. Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CVP videostudie zeměpisu. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 53–72. ISSN 1802-4637. | DOI 10.14712/23363177.2018.221

[22] JANÍK, T., JANÍKOVÁ, M., NAJVAR, P., NAJVAROVÁ, V. Pohledy na výuku fyziky na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CVP videostudie fyziky. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 29–52. ISSN 1802-4637. | DOI 10.14712/23363177.2018.220

[23] JANÍK, T., NAJVAR, P. Videostudie ve výzkumu vyučování a učení. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 7–28. ISSN 1802-4637. | DOI 10.14712/23363177.2018.219

[24] JEFFERSON, G. On stepwise transition from talk about a trouble to inappropriately nextpositioned matters. In ATKINSON , J. M., HERITAGE, J. (Eds.). Structures of Social Action: Studies of Conversation Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1984, s. 191–222. ISBN 978-052131862-4.

[25] MAKOVSKÁ, Z. Žákovská strategie při hledání odpovědí na otázky učitele. Studia paedagogica, 2011, roč. 16, č. 1, s. 47–70. ISSN 1803-7437.

[26] MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.

[27] MAREŠ, J. Interakce učitel – žáci v zjednodušeném modelu hromadného vyučování. Pedagogika, 1975, roč. 25, č. 5, s. 617–628. ISSN 0031-3815.

[28] MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.

[29] MAREŠ, J. Učitelovy otázky a žákovy odpovědi z hlediska kognitivní korespondence. In HAUSENBLAS, K., MAREŠ, J. Acta Universitatis Carolinae, Philologica, 1988, roč. 32, č. 4–5, s. 381–387.

[30] MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. ISBN 80-210-1070-3.

[31] MARTINO, A. M., MAHER, C. A. Teacher Questioning to Promote Justification and Generalization in Mathematics: What Research Practice Has Taught Us. Journal of Mathematical Behavior, 1999, roč. 18, č. 1, s. 53–78. ISSN 0732-3123. | DOI 10.1016/S0732-3123(99)00017-6

[32] MEHAN, H. Learning Lessons. Social Organisation in the Classroom. Cambridge: Harvard University Press, 1979. ISBN 0-674-52015-7.

[33] PARKER, M., HURRY, J. Teachers' use of questioning and modeling comprehension skills in primary classrooms. Educational Review, 2007, roč. 59, č. 3, s. 299–314. ISSN 1465-3397. | DOI 10.1080/00131910701427298

[34] PETRŽELKA, J. Pedagogické aspekty sókratovského dialogu. Profil, 2000, roč. 1, č. 3. ISSN 1212-9097.

[35] PRATT, N. "Interactive" teaching in numeracy lessons: what do children have to say? Cambridge Journal of Education, 2006, roč. 36, č. 2, s. 221–235. ISSN 0305-764X. | DOI 10.1080/03057640600718612

[36] PSTRUŽINOVÁ, J. Některé pedagogicko-psychologické aspekty učitelských otázek. Pedagogika, 1992, roč. 42, č. 2, s. 223–228. ISSN 0031-3815.

[37] REDFIELD, D. L., ROUSSEAU, E. W. A Meta-Analysis of Experimental Research on Teacher Questioning Behavior. Review of Educational Research, 1981, roč. 51, č. 2, s. 237–245. ISSN 0034-6543. | DOI 10.3102/00346543051002237

[38] ROUSSEAU, J.-J. Emil, čili, o vychování. Olomouc: R. Promberger, 1926.

[39] ROWE, M. B. Science, soul and sanctions. Science and Children, 1969, roč. 6, č. 6, s. 11–13. ISSN 0036-8148.

[40] SAMSON, G. E., SIRYKOWSK I, B., WEINSTEIN, T., WALBERG, H. J. The effects of teacher questioning levels on student achievement: A quantitative synthesis. Journal of Educational Research, 1987, roč. 80, č. 5, s. 290–295. ISSN 0022-0671. | DOI 10.1080/00220671.1987.10885769

[41] SANDERS, N. M. Classroom questions: what kinds? New York: Harper and Row, 1966.

[42] SINCLAIR, J. M., COULTHARD, M. Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press, 1975. ISBN 0-1943-6011-3.

[43] STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-376-5.

[44] ŠEĎOVÁ, K. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 2011, roč. 16, č. 1, s. 89–118. ISSN 1803-7437.

[45] ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogická orientace, 2010a, roč. 20, č. 3, s. 24–48. ISSN 1211-4669.

[46] ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Zamlčené hodnocení. Zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 2010b, roč. 15, č. 2., s. 61–86. ISSN 1803-7437.

[47] ŠVAŘÍČEK, R. Kritéria kvality kvalitativního výzkumu. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007, s. 28–50. ISBN 978-80-7367-313-0.

[48] TOBIN, K. The Role of Wait Time in Higher Cognitive Level Learning. Review of Educational Research, 1987, roč. 57, č. 1, s. 69–95. ISSN 0034-6543. | DOI 10.3102/00346543057001069

[49] VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

[50] VYGOTSKIJ, L. S. Myšlení a řeč. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

[51] WALSH, J. A., SATTES, B. D. Quality Questioning. Research-Based Practice to Engage Every Learner. Thousand Oaks: Corwin Press, 2005. ISBN 1-4129-0986-4.

[52] WINNE, P. H. Experiments relating teachers' use of higher cognitive questions to student achievement. Review of Educational Research, 1979, roč. 49, č. 1, s. 13–50. ISSN 0034-6543. | DOI 10.3102/00346543049001013