The history and scenographic influence of Czech family marionette theatres

Název: The history and scenographic influence of Czech family marionette theatres
Zdrojový dokument: Theatralia. 2011, roč. 14, č. 1, s. 114-146
Rozsah
114-146
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BALDWIN, Peter. 1992. Toy Theatres of the World. London: A. Zwemmer, 1992.

[2] BEZDĚK, Zdeněk. 1976. Z dějin loutkového divadla [From the history of marionette theatre]. In Rödl, Otto et al. Loutkářství [Puppetry]. Praha: SPN, 1976.

[3] BEZDĚK, Zdeněk. 1983. Dějiny české loutkové hry do roku 1945 [The History of the Czech Marionette Play to 1945]. Praha: Divadelní ústav, 1983.

[4] BEROUNSKÝ, J. 1918. Podlepování a úprava kulis [Processing the Stage Wings]. Loutkář III (1918): 4-5: 50-53.

[5] BÍLKOVÁ, Marie. 1998. Loutky očima výtvarníků [Marionettes from the Painters' View]. Loutkář 1998: 1-2: 14-18.

[6] BLECHA, Jaroslav. 1996. O českém pimprlovém divadle [On Czech Puppet Theatre]. Brno: Muzeum města Brna, 1996.

[7] BLECHA, Jaroslav. 1997. Family Puppet Theatres in the Czech Lands. In Czech theatre 13. A Special Issue on Marionette Theatre. Praha: Divadelní ústav, 1997: 21-32.

[8] BLECHA, Jaroslav. 2002. Rodinné loutkové divadlo a jeho role v historii českého loutkového divadla [Family Marionette Theatre and Its Role in the History of Czech Marionette Theatre]. Acta Musei Moraviae LXXXIV (2002): 161.

[9] BLECHA, Jaroslav. 2003. Česká stolní loutková divadla - hračka, výtvarný artefakt, nebo element divadla? [Czech Marionette Table Theatres: a toy, a visual artefact, or a theatrical element?]. Loutkář 2003: 5: 200.

[10] BLECHA, Jaroslav. 2003. Loutky, dramatika a praxe českého rodinného loutkového divadla [Marionettes, Repertory and the Practice of Czech Family Marionette Theatre]. Loutkář 2003: 6: 248.

[11] BLECHA, Jaroslav, Pavel JIRÁSEK, and Václav JIRÁSEK. 2008. Česká loutka [The Czech Marionette]. Praha: Kant, 2008.

[12] CÍFKA, Stanislav. 1986. Jindřich Veselý tvůrce moderního českého loutkářství [Jindřich Veselý as the Creator of Modern Czech Marionette Theatre]. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986.

[13] ČESAL, Miroslav. 1975. Loutkové divadlo a jeho vývoj v našich zemích [Marionette Theatre and its Development in Our Country]. Loutkářské listy 4 (1975): 4: 5-36.

[14] ČESAL, Miroslav. 1984. Kapitoly z historie českého loutkového divadla [Chapters from the History of Czech Marionette Theatre]. SPN, Praha, 1984.

[15] ČESAL, Miroslav. 1991. Loutkové divadlo jako ušlechtilá zábava pro děti [Marionette Theatre as a Noble Pastime for Children]. Československý loutkář 41: 4: 80-83.

[16] ČERNÝ, František et al. 1969, 1977, 1983. Dějiny českého divadla [The History of Czech Theatre]. Volumes II, III, IV. Praha: Academia, 1969, 1977, 1983.

[17] DŘÍZA, Antonín. 1918. České loutkové divadlo svérázné [The Peculiarity of Czech Marionette Theatre]. Loutkář II (1917-1918): 9: 106.

[18] DUBSKÁ, Alice. 1996. O tradici svazující a tradici inspirující [On Traditions that Bind and Those that Inspire]. Divadelní revue 1996: 4: 52-54.

[19] DUBSKÁ, Alice. 1999. Vývojové proměny českého loutkového divadla 18. a 19. století [The Development of Eighteenth and Nineteenth Century Czech Marionette Theatre]. Loutkář 1999: 1 6.

[20] DUBSKÁ, Alice. 2004. Dvě století českého loutkářství [Two Centuries of Czech Marionette Theatre]. Praha: Akademie múzických umění, 2004.

[21] DVOŘÁČEK, A. 1928. Z nejnovějších dekorací českých umělců [On Recent Stage Decorations by Czech Artists]. Loutkář V (1920): 2-3: 36.

[22] ENGELMÜLLER, Karel. 1924. Posudky o Štapferových dekoracích. Praktické a levné sestavení loutkového divadla, 16 [Reviews of Štapfer's Stage Decorations. Practical and Cheap Constructions of Marionette Theatres]. Praha: Antonín Münzberg, 1924.

[23] FIŠER, Karel. 1917. Dekorace loutkového divadla, cizí a české [Decorations of the Marionette Theatre, Czech and Foreign]. Loutkář II (1917): 2: 25.

[24] FIŠER, Karel. 1919. Naše nové a nejnovější dekorace [Our Recent and Most Recent Stage Decorations]. Loutkář III (1919): 10: 118.

[25] GILLAR, Jaroslav. 1966. Cesty moderní scénografie [The Paths of Modern Scenography]. Acta scaenographica 6 (1966): VI: 105-107.

[26] GYSIN, Gustav. 1997. Děti jako kritici [Children as Critics]. Loutkář 1997: 10: 226-227.

[27] HESSELMANN, Peter. 1997. Bühnen im Taschenformat. Zu Theorie und Praxis der Gesellschaftstheater im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts. Divadelní revue 8 (1997): 3: 3-17.

[28] CHALOUPKA, Adolf, and Leo RICHTER. 1922. Ochotnické divadelnictví [Amateur Theatre]. Praha, 1922.

[29] JIRÁSEK, František. 1930. Stavba, osvětlení a režie loutkového divadla [The Construction, Lighting Design and Stage Direction of a Marionette Theatre]. Praha: J. R. Vilímek, 1930.

[30] JURKOWSKI, Henryk. 1997. Magie loutky. Skici z teorie loutkového divadla [The Magic of a Marionette. Sketches from Marionette Theatre Theory]. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1997.

[31] KAŠ, J. 1947. O řezbářích a tiskářích lidových českých loutkářů [On the Woodcarvers and Printers of Czech Folk Marionettists]. Český lid 1947: 153.

[32] KNÍŽÁK, Milan. 2006. Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 [An Encyclopedia of Marionette Theatre Visual Artists in the Czech Lands and Slovakia in the Traceable Past to 1950]. Hradec Králové: Nucleus, 2006.

[33] KOBRLE, Karel. 1920. Několik myšlenek o loutkovém divadle [Several Thoughts on Marionette Theatre]. Loutkář V (1920): 4: 50.

[34] KOLÁR, Erik. 1957. Loutkářství v Československu [Marionette Theatre in Czechoslovakia]. Praha: Orbis, 1957.

[35] KOLÁR, Erik. 1964. Ke kořenům české loutkářské estetiky [To the Roots of Czech Marionette Aesthetics]. Divadlo 15 (1964): 2: 67-71.

[36] KOLÁR, Erik. 1966. Je loutkové divadlo formou výtvarného či divadelního umění? [Is Marionette Theatre a Form of the Visual or Theatre Arts]. Světové loutkářství 29-30. Praha: Orbis, 1966.

[37] KOLÁŘ, Miroslav. 1920. Zjednodušení divadla a jeho náladovost [The Simplification of Theatre and its Moodiness]. Loutkář V (1920): 6-7: 88-90.

[38] KRAUS, V. 1918. Výbava loutkového divadla [The Equipment of a Marionette Theatre]. Loutkář III (1918): 3: 29.

[39] LEDEN, J., 1926: Něco o dekoracích tištěných [A Little on Printed Stage Decorations]. Loutkář XIII (1926): 2: 32.

[40] LIKOVSKÝ, Zbyněk. 1922. Ražebna Vladimíra Podivína v Praze [Vladimír Podivín’s Mint in Prague]. Hradec Králové, 1922.

[41] Loutka. Scénografie No. 45. Praha: Divadelní ústav, 1978.

[42] MALÍK, Jan. 1947. Vývoj českých tištěných dekorací pro loutkové divadlo [The Development of Czech Printed Stage Decorations for Marionette Theatre]. In: Loutkové divadlo Jaroslava Švába [The Marionette Theatre of Jaroslav Šváb]. Praha: J. R. Vilímek, 1947: 7-14.

[43] MALÍK, Jan. 1948a. Loutkářství v Československu [Marionette Theatre in Czechoslovakia]. Praha: Ministerstvo informací, 1948.

[44] MALÍK, Jan. 1948b. Normalisace a typisace pro marionety [Normalisation and Typology for Marionettes]. Loutková scéna 5 (1948-1949): 07-08.

[45] MALÍK, Jan. 1965. Prostorové proměny loutkového jeviště [The Spatial Metamorphoses of the Marionette Stage]. Acta scaenographica 6 (1965): 1: 18-20.

[46] MALÍK, Jan. 1970. Loutka a jevištní prostor [The Marionette and Dramatic Space]. Acta scaenographica 11 (1970): 2: 21-25, and 6: 101-105.

[47] MAREŠ, Karel. 1926. Přehled loutkářství v Čechách [A Survey of Czech Marionette Theatre]. Loutkářská ročenka 1926. Praha: E. F. Míšek, 1926: 28.

[48] MÜNZBERG, Antonín. 1924. Praktické a levné sestavení loutkového divadla. Praktická příručka loutkářova. Průvodce loutkářův [A Practical and Cheap Construction of a Marionette Theatre. A Marionettist’s Practical Handbook. A Marionettist's Guide]. A. Münzberg, Praha.

[49] MÜNZBERG, Antonín. 1932. Příručka k sestavení spolkového loutkového divadla [A Handbook for Constructing a Club Marionette Theatre]. Praha: A. Münzberg, 1932.

[50] MÜNZBERG, Antonín. 1933. Ilustrovaná příručka k sestavení spolkového loutkového divadla [An Illustrated Handbook for Constructing a Club Marionette Theatre]. Praha: A. Münzberg, 1933.

[51] MÜNZBERG, Antonín. 1943. Praktický návod k sestavení loutkového divadla z dekorací 45x70 cm [A Practical Manual for Constructing a Marionette Theatre from Stage Decorations 45x70 cm]. Praha: A. Münzberg, 1943.

[52] Papiertheater. österreichisches Museum für Volkskunde 1985, Wien.

[53] PAVLOVSKÝ, Petr. 1987. Specifikum loutkářské scénografie (Pokus o typologii) [The Specificity of Marionette Scenography (An Attempt at a Typology)]. Scénografie 55. Special issue on Naše současná loutkářská scénografie [Contemporary Czech Marionette Scenography]. Praha: Divadelní ústav, 1987: 14-30.

[54] PLETZER, Karel. 1985. Jindřich Veselý, historik a organizátor českého loutkářství [Jindřich Veselý, a Historian and Organiser of Czech Marionette Theatre]. Vodňany: Městské muzeum a galerie, 1985.

[55] RÖDL, Otto et al. 1976. Loutkářství [The Art of Marionettes]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

[56] RYMARENKO, Igor. 1999. Poznámky k Dekoráciám českých umelcov [Notes to the Stage Decorations of Czech Artists]. An unpublished manuscript.

[57] RYMARENKO, Igor. 2009. Dekorácie českých umelcov na Slovensku [Stage Decorations of Czech Artists in Slovakia]. An unpublished manuscript.

[58] SCHEINEROVÁ, J. 1932. Procul negotiis (Loutková představení u Dr. Scheinera) [Procul negotiis (The Marionette Performances at Dr Scheiner's)]. Loutkář XVIII (1932): 8: 158-165.

[59] SKÁLA, Vít. 1923a. Několik slov o dekoraci [Several Words on Stage Decorations]. Loutkář X (1923): 1: 10.

[60] SKÁLA, Vít. 1923b. Nové dekorace [New Stage Decorations]. Loutkář X (1923): 1: 11-15.

[61] SKÁLA, Vít. 1924a. Návod, jak sestaviti a obměňovati rytířskou síň a jeskyni [A Manual of How to Set Up and Vary a Knights' Hall and a Cave]. Loutkář XI (1924/1925): 2: 34-42.

[62] SKÁLA, Vít. 1925a. O různých těch 'ismech' [On all those 'isms']. Loutkář XI (1924/1925): 7-8: 125-126.

[63] SKÁLA, Vít. 1925b. Nejnovější archy českých dekorací [The New Arches of Czech Stage Decorations]. Loutkář XII (1925/1926): 2: 36-40.

[64] SKÁLA, Vít. 1926. Návod, jak sestaviti novou sérii dekorací českých umělců [A Manual of How to Set Up the New Series of Stage Decorations by Czech Artists]. Loutkář XII (1925/1926): 6: 113-117.

[65] SKÁLA, Vít. 1929. Návod k sestavení nových archů dekorací českých umělců [A Manual for Setting Up the New Arches of Stage Decorations by Czech Artists]. Loutkář XVI (1928/1929): 6: 159-161.

[66] SOJKA-SOKOLOV, Václav. 1929. Vaška Sojky soupis československých loutkových her, scén a výstupů [Vašek Sojka's List of Czech Marionette Plays, Shows and Interludes]. Praha: Československá Obec Sokolská, 1929.

[67] SOJKA-SOKOLOV, Václav. 1950. Třetí soupis českých a slovenských loutkových her, scén a výstupů [The Third List of Czech and Slovak Marionette Plays, Shows and Interludes]. Praha: Umění lidu, 1950.

[68] SOKOL, František. 1975. Estetická výchova dětského publika loutkovým divadlem [The Aesthetic Education of Child Audiences through Marionette Theatre]. Loutkářské listy 4 (1975): 3: 25-31.

[69] SOKOL, František (ed.). 1987. Svět loutkového divadla [The World of Marionette Theatre]. Praha: Albatros, 1987.

[70] SOKOL, František, and Jiří JAROŠ. 1969. Československá loutkářská scénografie [Czechoslovakian Marionette Scenography]. Divadelní ústav, Praha.

[71] SOKOLOV, Václav. 1932. Doplňky k Sojkovu soupisu československých loutkových her, scén a výstupů [Additions to Sojka's List of Czech Marionette Plays, Shows and Interludes]. Praha: Loutkářské soustředění při MLU, 1932.

[72] STOKLAS, Eugen. 1916. O Alšově divadle [On Aleš's Theatre]. In: Album dekorací českých umělců II: 17. Praha: A. Münzberg, 1916.

[73] SUCHARDOVÁ-BRICHOVÁ, Anna. 1928. Album krojů (se střihy) [An Album of Costumes (with Patterns)]. Choceň: Knihtiskárna Loutkáře v Chocni, 1928.

[74] SUTNAR, Ladislav. 1922. Dekorace loutkového divadla [Stage Decorations of Marionette Theatres]. Loutkář VI (1922): 6: 72.

[75] SVOBODA, Emanuel. 1917. Mikoláš Aleš a loutkové divadlo [Mikoláš Aleš and Marionette Theatre]. Loutkář II (1917): 3: 38.

[76] SVOBODA, Emanuel. 1921. Mikoláš Aleš a umělecký průmysl [Mikoláš Aleš and the Art Industry]/. Loutkář VI (1921-1922): 2: 8.

[77] SZILÁGYI, Dezsö. 1968. Úloha výtvarného prvku v loutkovém divadle [The Role of a Visual Artefact in Marionette Theatre]. Acta scaenographica 8 (1968): 8: 155-158.

[78] ŠEBOR, V. 1920. Rodinné divadélko ze zjednodušených dekorací [A Family Theatre from Simplified Stage Decorations]//. Loutkář V (1920): 4: 90.

[79] ŠVÁB, Jaroslav. 1947. Na okraj nových loutkových dekorací [A Comment on the New Marionette Stage Decorations]. In: Loutkové divadlo Jaroslava Švába. Praha: J. R. Vilímek, 7-14.

[80] TOMAN, Prokop. 1947, 1950. Nový slovník československých výtvarných umělců [A New Dictionary of Czechoslovakian Visual Artists]. 2 volumes. Praha: Rudolf Ryšavý, 1947 and 1950.

[81] VESELÝ, Jindřich. 1913a. Přednáška o významu loutkového divadla s obrázky všech Alšových loutek [A Lecture on the Importance of Marionette Theatre with Pictures of all Aleš's Marionettes]. Praha: E. Šolc, 1913.

[82] VESELÝ, Jindřich. 1913b. Příručka českého loutkáře [A Czech Marionettist's Handbook]. Praha: Anna Hlavatá, 1913.

[83] VESELÝ, Jindřich. 1916. Scénář vybraných her loutkových kdekoli vydaných [Scripts of Selected Marionette Plays of Various Origins]. Praha: A. Storch syn, 1916.

[84] VESELÝ, Jindřich. 1922. Zařízení loutkových divadel 20 [The Equipment of Marionette Theatres]. Praha: Tiskárna Em. Brože v Praze I, 1922.

[85] VESELÝ, Jindřich et al. 1933. 250 vybraných původních her pro loutky se seznamem loutek, dekorací a obsahem [250 Selected Original Plays for Marionettes with a List of Marionettes, Stage Decorations and Synopses]. Praha: Masarykův lidovýchovný ústav, 1933.

[86] WEIDNER, Zdeněk. 1912. Z malé scény [From the Toy Stage]. Český loutkář I (1912): 1: 17.