Karel IV. a jeho pojetí vladařského majestátu

Název: Karel IV. a jeho pojetí vladařského majestátu
Zdrojový dokument: Sacra. 2005, roč. 3, č. 2, s. 5-20
Rozsah
5-20
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ADAM, A.: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha 2001.

[2] BEARD, M. - NORTH, J. – PRICE, S.: Religions of Rome. Vol. 1 - A History. Cambridge UP 1998.

[3] BIRNBAUM, V.: Karel IV. jako sběratel a Praha. In: Kniha o Praze IV, 1933, str. 6-18.

[4] BLÁHOVA, M. (ed.): Kroniky doby Karla IV. Praha 1987.

[5] BOUŠE, Z. - MYSLIVEC, J.: Sakrální prostory na Karlštejně. In: Umění, XIX, 1971, str. 280 -293.

[6] CIBULKA, J.: Český řád korunovační a jeho původ. Praha 1934.

[7] CIBULKA, J.: Korunovační klenoty království českého. Praha 1969.

[8] DENKSTEIN, V.: K vývoji symbolů a k interpretaci děl středověkého umění. Praha 1987.

[9] DVOŘÁKOVÁ, V. - MENCLOVÁ, D.: Karlštejn. Praha 1965.

[10] ECO, U: Umění a krása ve středověké estetice. Praha 1998.

[11] ERŠIL, J. - PRAŽÁK, J.: Archiv pražské metropolitní kapituly I. Katalog listin a listů z doby předhusitské (-1419). Praha 1956.

[12] FAJT, J. - ROYT, J.: Umělecká výzdoba velké věže hradu Karlštejna. In: Magister Theodoricus – dvorní malíř císaře Karla IV. Praha 1997, str. 155-254.

[13] FIŠER, F.: Karlštejn, vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí. Kostelní Vydří 1996.

[14] Fontes rerum Bohemicarum — Prameny dějin českých: Tomus II/1, ed. J. Emler, Praha 1874.

[15] Fontes rerum Bohemicarum — Prameny dějin českých: Tomus III/2, ed. J. Jireček, J. Emler, Praha 1882.

[16] Fontes rerum Bohemicarum — Prameny dějin českých: Tomus IV, ed. J. Emler, Praha 1884.

[17] FRANZEN, A.: Malé církevní dějiny. Praha 1995.

[18] FRATER COLDA: Tractatus Mystici – Mystické traktáty. Fontes latini Bohemorum II. (ed. D. Martínková). Praha 1997.

[19] HAVLÍČEK, J.: Duchovní svět Karla IV. Diplomová práce, Katedra dějepisu Pedagogické fakulty MU. Brno 2001.

[20] HAVLÍČEK, J.: Pramen moci. Studie k dějinám mocenského dualismu. Diplomová práce, Ústav religionistiky Filozofické fakulty MU. Brno 2003.

[21] HEER, F: Evropské duchovní dějiny. Praha 2000.

[22] HEROLD, V. - HORSKÝ, Z. - MRÁZ, M.: Filosofie a přírodní vědy v době Karlově. In: Karolus Quartus, Praha 1984, str. 249-270.

[23] HERMANSKÝ, F. - FIALA, Z.: Čtení o Karlu IV. a jeho době. Praha 1958.

[24] HOMOLKA, J.: Ikonografie katedrály sv. Víta v Praze. In: Umění, XXVI, 1978, str. 564-575.

[25] HOMOLKA, J.: Karel IV. a pražské dvorské sochařství. In: Karolus Quartus, Praha 1984, str. 381-402.

[26] HOMOLKA, J.: Studie k počátkům umění krásného slohu v Čechách. Praha 1976.

[27] HOMOLKA, J: Umělecká výzdoba paláce a menší věže hradu Karlštejna. In: Magister Theodoricus – dvorní malíř císaře Karla IV, Praha 1997, str. 95-142.

[28] HRUBÝ, V: Archivum coronae regni Bohemiae II. Praha 1928.

[29] CHADRABA, R.: Staroměstská mostecká věž a triumfální symbolika v umění Karla IV. Praha 1971.

[30] CHEVALIER, J. - GHEERBRANT, A.: Dictionnaire des symboles. Paris 1982.

[31] KALISTA, Z.: Karel IV., jeho duchovní tvář. Praha 1971.

[32] Karel IV. Literární dílo. Přel. J. Pavel, R. Mašek. Praha 2000.

[33] KARFÍKOVÁ, L.: Studie z patristiky a scholastiky. Praha 1997.

[34] KOTRBA, V: Kaple svatováclavská v pražské katedrále. In: Umění, VIII, 1960, str. 329-356.

[35] KROFTA, J.: K problematice karlštejnských maleb. In: Umění, VI., 1958, str. 2-30.

[36] LE GOFF, J.: Saint Louis. Paris 1996.

[37] LE GOFF, J. - SCHMITT, J. - G: Encyklopedie středověku. Praha 2002.

[38] MATĚJČEK, A: Česká malba gotická – deskové malířství 1350-1450. Praha 1938.

[39] PANOFSKY, E.: Význam ve výtvarném umění. Praha 1981.

[40] PĚŠINA, Tomáš z Čechorodu: Phosphorus septicomis stella alias matutina. Praha 1673.

[41] PODLAHA A. - ŠITTLER, E.: Chrámový poklad u svatého Víta v Praze. Jeho dějiny a popis. Praha 1903.

[42] PODLAHA, A. - ŠITTLER, E.: Soupis památek historických a uměleckých v království českém, král. hlavní město Praha: Hradčany II/I – Poklad svatovítský. Praha 1903.

[43] POCHE, E.: Česká královská koruna. In: Umění, XXXI, 1983, str. 473-489.

[44] POCHE, E.: K otázce ostatkových křížů Karla IV. In: Sborník Národního muzea v Praze - řada A - Historie, 1967, 4/5, str. 239-246.

[45] POLC, J. V.: "Vášeň" Karla IV. po ostatcích svatých. In: Otec vlasti, Řím 1980.

[46] SACHS, H. – BADSTUBNER, E. - NEUMANN, H.: Christliche Ikonographie in Stichworten. Leipzig 1973.

[47] SKŘIVANEK, F. - BAUER, J. -RYKL, D.: Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušova ze středověkých inkrustací. In: Památky a příroda, X, 1985, str. 609-627.

[48] SKŘIVÁNEK, F.: Inkrustace z drahého kamene – vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře. In: Památky a příroda, X, 1985, str. 579-593.

[49] SOUSEDÍK, S. a kol.: Texty ke studiu dějin středověké filosofie. Praha 1994.

[50] STEJSKAL, K.: Karel IV. jako sběratel. In: Karolus Quartus, Praha 1984, str. 455-467.

[51] STEJSKAL, K.: Klášter Na Slovanech, pražská katedrála a dvorská malba doby Karlovy. In: Dějiny českého výtvarného umění, VI, Praha 1984, str. 328-342.

[52] STEJSKAL, K.: Matouš Ornys a jeho "Rod císaře Karla IV". In: Umění, XXIV., 1976, str. 13-58.

[53] STEJSKAL, K: Nástěnné malby kláštera Na Slovanech v Praze-Emauzích z hlediska etnografického a kulturně historického. In: Český lid, LV, 1968, str. 125-152.

[54] STEJSKAL, K.: Universalismus Karla IV. a jeho výraz ve výtvarném umění. In: Umění, XLII, 1994, str. 359-371.

[55] STEJSKAL, K. - URBÁNKOVA, E.: Pasionál Přemyslovny Kunhuty. Praha 1975.

[56] ŠEDINOVÁ, H.: Symbolika drahých kamenů v kapli sv. Václava. In: Umění, XLV, 1997, str. 32-48.

[57] ŠMAHEL, F.: Mezi středověkem a renesancí. Praha 2002.

[58] ŠUSTA, J.: Karel IV. Za císařskou korunou. Praha 1948.

[59] VORAGINE, Jakub de: Legenda Aurea. Praha 1998.

[60] VŠETEČKOVÁ, Z.: Monumentální středověká malba. In: kolektiv autorů: Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 1994, str. 96-132.