Nový institucionalismus v pedagogice

Název: Nový institucionalismus v pedagogice
Variantní název:
  • New institutionalism in educational sciences
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2012, roč. 17, č. 2, s. [9]-26
Rozsah
[9]-26
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Přestože velká reforma českého základního vzdělávání byla iniciována relativně nedávno, pod vlivem klesajících výsledků českých žáků v mezinárodních šetřeních jako TIMSS a PISA se diskutuje o dalších zásazích do českého vzdělávacího systému. Článek podává nárys teorie nového institucionalismu, kterou autor považuje za vhodný teoretický rámec pro hlubší pochopení charakteristik českého školství a problémů, na něž narážejí snahy o reformu. Například více či méně oborově založené kognitivní úlohy šetření PISA a TIMSS odrážejí určitou "globální kulturu školního vzdělávání", která se ne zcela kryje s idejemi české reformy poněkud jednostranně akcentující nadoborové, obtížně měřitelné klíčové kompetence.
A major educational reform of primary and lower secondary education was launched in the Czech Republic recently. Nevertheless, recent decline of TIMSS and PISA results of Czech pupils raised debates about further measures for improvement of the national school system. In this paper, the new institutionalism is outlined as a valuable theoretical framework for deeper understanding of the Czech schools and for the analysis of the problems encountered by the reform. For instance, the promotion of general key competences as the preferred goal of Czech primary school may be in conflict with the "global culture of schooling" that emphasizes academic outcomes measured by PISA or TIMSS.
Note
Text vznikl jako výstup řešení projektu GA ČR Proměny české školy: longitudinální studie změny instituce v podmínkách vzdělávací reformy (P407/12/2262).
Reference
[1] ANDERSON-LEVITT, K. M. Teaching Culture as National and Transnational: A. Response to Teachers' Work. Educational Researcher, 2002, roč. 31, č. 3, s. 19–21. ISSN 2141-5161. | DOI 10.3102/0013189X031003019

[2] BACÍK, F., KALOUS, J., SVOBODA, J., BERAN, V., HELUS, Z., HLINKA, V. a kol. Kapitoly ze školského managementu. Praha: PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-49-8.

[3] BAKER, D. The Invisible Hand of World Education Culture: Thoughts for Policy Makers. In SYKES, G., SCHNEIDER, B., PLANK, D. (Eds.). AERA's Handbook of Education Policy Research. Washington D.C.: AERA, 2009, s. 958–968. ISBN 978-0-415-98992-3.

[4] BENAVOT, A. Institutional approach to the Study of Education. In SAHA, L. (Ed.). International Encyclopedia of the Sociology of Education. Oxford, UK: Elsevier Science, 1997, s. 340–345. ISBN 0-08-042990-4.

[5] BERG, G. From structural dilemmas to institutional imperatives: a descriptive theory of the school as an institution and of school organizations. Journal of Curriculum Studies, 2007, roč. 39, č. 5, s. 577–596. ISSN 0022-0272. | DOI 10.1080/00220270600880994

[6] BREINEK, P. Ekonomický význam institucí. Národohospodářský obzor, 2006, roč. 4, č. 1, s. 12–26. ISSN 1213-2446.

[7] BUCHHOLZ, T. G. Živé myšlenky mrtvých ekonomů. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-50-3.

[8] BURCH, P. Educational policy and practice from the perspective of institutional theory: crafting a wider lens. Educational Researcher, 2007, roč. 36, č. 2, s. 84–95. ISSN 2141-5161. | DOI 10.3102/0013189X07299792

[9] DAHL, R. O demokracii. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-422-2.

[10] DiMAGGIO, P. J., POWELL, W. W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. Americal Sociological Review, 1983, roč. 48, č. 2, s. 147–160. ISSN 0003-1224. | DOI 10.2307/2095101

[11] DVOŘÁK, D., STARÝ, K., URBÁNEK, P., CHVÁL, M., WALTEROVÁ, E. Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1896-8.

[12] FULLAN, M. The three stories of education reform. Phi Delta Kappa, 2000, roč. 81, č. 8, s. 581–584. ISSN 0031-7217.

[13] FULLAN, M. Tri-level solution. Education Analyst, 2005 (Winter), s. 4–5.

[14] GOODLAD, J. A Place Called School. New York: McGraw Hill, §§1984§§. ISBN 978-0070236271.

[15] GOTTSCHALL, K., HAGEMANN, K. Die Halbtagsschule in Deutschland: Ein Sonderfall in Europa? Aus Politik und Zeitgeschichte, 2002, roč. 41, s. 12–22. ISSN 0479-611X.

[16] HALL, P. A., TAYLOR, R. C. R. Political science and the three new institutionalisms. Political Studies, 1996, roč. 44, č. 5, s. 936–957. ISSN 0032-3217. | DOI 10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x

[17] HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-380-9.

[18] HOPKINS, D. Every school a great school – Realising the potential of system leadership. In HARGREAVES, A., LIEBERMAN, A., FULLAN, M., HOPKINS, D. (Eds.). Second International Handbook of Educational Change. Dordrecht: Springer, 2010, s. 741–764. ISBN 978-90-481-2659-0.

[19] JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0.

[20] JANÍK, T., JANKO, T., KNECHT, P., KUBIATKO, M., NAJVAR, P., PAVLAS, T., SLAVÍK, J., SOLNIČKA, D., VLČKOVÁ, K. Kurikulární reforma na gymnáziích. Výsledky dotazníkového šetření. Praha: VÚP, 2010a. ISBN 978-80-87000-39-7.

[21] JANÍK, T., KNECHT, P., NAJVAR, P., PAVLAS, T., SLAVÍK, J., SOLNIČKA, D. Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Praha: VÚP, 2010b. ISBN 978-80-87000-36-6.

[22] KABELE, J. Přerody: Principy sociálního konstruování. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-359-8.

[23] KAŠČÁK, O., PUPALA, B. PISA v kritickej perspektíve. Orbis scholae, 2011, roč. 5, č. 1, s. 53–70. ISSN 1802-4637. | DOI 10.14712/23363177.2018.74

[24] Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. Praha: McKinsey & Company, 2010. [cit. 2012-09-10]. Dostupné z: http://www.mckinsey.com/locations/prague/work/probono/2010_09_02_McKinsey&Company_Klesajici_vysledky_ceskych_zakladnich_a_strednich_skol_fakta_a_reseni.pdf.

[25] LeTENDRE, G. K., BAKER, D. P., AKIBA, M., GOESLING, B., WISEMAN, A. W. Teachers' work: Institutional isomorphism and cultural variation in the U.S., Germany and Japan. Educational Researcher, 2001, roč. 30, č. 6, s. 3–16. ISSN 2141-5161. | DOI 10.3102/0013189X030006003

[26] MEYER, J. W., ROWAN, B. Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. The American Journal of Sociology, 1977, roč. 83, č. 2, s. 340–363. ISSN 0002-9602. | DOI 10.1086/226550

[27] MEYER, J. W., ROWAN, B. The structure of educational organizations. In MEYER, J. W., SCOTT, W. R. (Eds.). Organizational environments: Ritual and rationality. Beverly Hills: Sage, 1978, s. 71–96. ISBN 978-080-39246-97.

[28] MEYER, H. D., ROWAN, B. (Eds.). The new institutionalism in education. Albany: State University of New York Press, 2006. ISBN 978-079-14690-57.

[29] MÜNICH, D., ONDKO, P., STRAKA, J. Dopad vzdělanosti na dlouhodobý hospodářský růst a deficity důchodového systému. Studie projektu IDEA. [online]. 2012. [cit. 2012-09-10]. Dostupné z: http://idea.cerge-ei.cz/documents/Studie_2012_02_Vzdelanost.pdf.

[30] PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V., BASL, J. Umíme ještě číst? Hlavní z jištění výzkumu PISA 2009. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010. ISBN 978-80-211-0608-6.

[31] PEDERSEN, J. S., DOBBIN, F. In search of identity and legitimation. American Behaviorial Scientist, 2006, roč. 49, č. 7, s. 897–907. ISSN 0002-7642. | DOI 10.1177/0002764205284798

[32] PÍŠOVÁ, M., KOSTKOVÁ, K., JANÍK, T., DOULÍK, P., HAJDUŠKOVÁ, L., KNECHT, P. a kol. Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula. Praha: VÚP, 2011. ISBN 978-80-87000-78-6.

[33] POL, M. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9.

[34] POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., ZOUNEK, J. (Eds.). Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3746-6.

[35] PRÁŠILOVÁ, M. Management školy. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s. 297–302. ISBN 978-80-7367-546-2.

[36] PROKOP, J. Kritika a mýty současné školy. In CHRÁSKA, M. (Ed.). Klima současné české školy. Olomouc: Konvoj, 2003, s. 46–62. ISBN 80-7302-064-5.

[37] PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.

[38] PRŮCHA, J. Srovnávací pedagogika. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-155-7.

[39] RAMIREZ, F. O., MEYER, J. W. National Curricula: World Models and National Historical Legacies. In CARUSO, M., TENORTH, H. E. (Eds.). Internationalisierung – Internationalisation. Frankfurt am Main: Lang, 2002, s. 91-107. ISBN 978-3-631-38661-3.

[40] ŘÍCHOVÁ, B. Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-461-3.

[41] SEDLÁČEK, M. Škola a její ředitel. Pohled na ředitelskou profesi očima případové studie. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, s. 285–311. ISBN 978-80-7367-313-0.

[42] SEDLÁČEK, M. Řízení školy na vesnici: případová studie. Studia paedagogica, 2008, roč. 13, č. 1, s. 85–99. ISSN 1803-7437.

[43] SPILLANE, J., BURCH, P. The institutional environment and instructional practice: Changing patterns of guidance and control in public education. In MEYER, H. D., ROWAN, B. (Eds.). The New Institutionalism in Education. Albany: State University of New York Press, 2006, s. 87–102. ISBN 978-07914-6905-7.

[44] ŠTECH, S. Co je to učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika, 1994, roč. 44, č. 4, s. 310–320. ISSN 0031-3815.

[45] ŠTECH, S. PISA – nástroj vzdělávací politiky, nebo výzkumná metoda? Orbis scholae, 2011, roč. 5, č. 1, s. 123–133. ISSN 1802-4637. | DOI 10.14712/23363177.2018.81

[46] TOMÁŠEK, V. a kol. Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2008. ISBN 978-80-211-0565-2.

[47] VERLOOP, N., DRIEL, J. V., MEIJER, P. Teacher knowledge and the knowledge base of teaching. International Journal of Educational Research, 2001, roč. 35, č. 5, s. 441–461. ISSN 1929-2538. | DOI 10.1016/S0883-0355(02)00003-4

[48] WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika: Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-7290-269-5.

[49] WEICK, K. E. Educational organizations as loosely coupled systems. Administrative Science Quarterly, 1976, roč. 21, č. 1, s. 1–19. ISSN 0001-8392. | DOI 10.2307/2391875

[50] WISEMAN, A. W. The institutionalization of a global educational community: the impact of imposition, invitation and innovation in the Gulf Cooperation Council (GCC). Orbis scholae, 2010, roč. 4, č. 2, s. 21–40. ISSN 1802-4637. | DOI 10.14712/23363177.2018.124

[51] ZAKARÍA, F. Budoucnost svobody. Neliberální demokracie v USA a ve světě. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1285-0.