Agents and instruments in Old Czech nominal word formation

Název: Agents and instruments in Old Czech nominal word formation
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1-2, s. [173]-183
Rozsah
[173]-183
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In this article, I will apply the kind of semantic analysis that has been employed with grammatical morphemes in functional-typological research to nominal word formation patterns. Since I will realise this analysis gradually, in this paper I focus only on six deverbal suffixes associated with two main semantic roles: Agent and Instrument. I will define these semantic roles, together with others related to them, and then provide an overview of the kind of semantic polysemy or multifunctionality in which the given suffixes are involved in nominal word formation in old Czech. I will conclude my paper with some typological considerations.
Reference
[1] COMRIE, B. – THOMPSON, S. 1985. Lexical nominalization. In Shopen, T. (ed.), Language Typology and Syntactic Description, vol. 3 Grammatical categories and the lexicon. Cambridge: Cambridge University Press, 349–398.

[2] DANEŠ, F. – DOKULIL, M. – KUCHAŘ, J. 1967. Tvoření slov v češtině. 2, Odvozování podstatných jmen. Praha: Academia.

[3] DAŇHELKA, J. – HÁDEK, K. – HAVRÁNEK, B. – KVÍTKOVÁ, N. 1988a. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. Vydání textu a veškerého textového materiálu. Svazek 1. Úvod. Text kroniky v základním rukopise. Textový materiál předmluvy a kapitol 1 až 52. Praha: Academie.

[4] DAŇHELKA, J. – HÁDEK, K. – HAVRÁNEK, B. – KVÍTKOVÁ, N. 1988b. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. Vydání textu a veškerého textového materiálu. Svazek 2. Textový materiál kapitol 53 až 103 a doplňků. Praha: Academie.

[5] DOKULIL, M. 1962. Tvoření slov v češtině. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

[6] GEBAUER, J. 1896/1960. Historická mluvnice jazyka českého. Díl III. Tvarosloví. I. Skloňování. Praha: Nakladatelství československé akademie věd.

[7] HASPELMATH, M. 2003. The geometry of grammatical meaning: semantic maps and cross–linguistic comparison. In TOMASELLO, M. (ed.), The new psychology of language, vol. 2. Mahwah: Erlbaum: 211–242.

[8] HASPELMATH, M. 1999. External possession in a European areal perspective. In PAYNE, D. – BARSHI, I. (eds.), External possession. Amsterdam: John Benjamins, 109–135.

[9] LAMPRECHT, A. – ŠLOSAR, D. – BAUER, J. 1977. Historický vývoj češtiny: hláskosloví, tvarosloví, skladba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[10] LUJÁN, E. R. 2010. Semantic maps and word formation: Agents, Instruments, and related semantic roles, Linguistic Discovery 8.1: 162–175. | DOI 10.1349/PS1.1537-0852.A.349

[11] LUJÁN, E. R. – RUIZ ABAD, C. (forthcoming): Semantic roles and word formation: Instrument and Location in Ancient Greek. In LURAGHI, S. – NARROG, H. (eds.), Perspectives on Semantic Roles. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.

[12] LURAGHI, S. 2003. On the Meaning of Prepositions and Cases. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins.

[13] NĚMEC, I. 1968. Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha: Academia.

[14] NĚMEC, I. 1980. Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha: Academia.

[15] SANTOS MARINAS, E. 2010. Agent Suffixes in Names of Profession in Old Church Slavonic. In: FISCHER, K. B. et al. (eds.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 13, München, Otto Sagner: 214–220.

[16] ŠLOSAR, D. 1982. Vývoj deverbálních substantiv s konkrétním významem v češtině, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada A – jazykovědná, 30: 131–142.

[17] ŠŤASTNÝ, R. 1991. Tajemství jména Dalimil. Praha: Nakladatelství Melantrich.

[18] VAN VALIN, R. D. – LAPOLLA, R. 1997. Syntax, Structure, Meaning, and Function. Cambridge: Cambridge University Press.

[19] VÁŽNÝ, V. 1964. Historická mluvnice česká II. Tvarosloví. 1. část. Skloňování. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.