K otázkam pôvodu a typológie stredovekého náhrobku zo zbierky Západoslovenského múzea v Trnave

Název: K otázkam pôvodu a typológie stredovekého náhrobku zo zbierky Západoslovenského múzea v Trnave
Variantní název:
  • Issues of origin and typology of a mediaeval tombstone from the collection of the West Slovakia Museum, Trnava
  • Fragen zur Herkunft und Typologie eines mittelalterlichen Grabmales aus der Sammlung des Westslowakischen Museums in Trnava
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 303-309
Rozsah
303-309
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok sa venuje náhrobku zo zbierky Západoslovenského múzea v Trnave. Náhrobok má neistý pôvod. Spája sa so stredovekým kostolom v Piešťanoch alebo bližšie neznámou stavbou v Bzinciach pod Javorinou. Niektoré motívy v jeho výzdobe sa interpretujú ako odkaz na konkrétnu osobu (náhrobok slobodného rytiera s monogramom MM). Na náhrobku sú však vyobrazené len symboly: písmená gréckej abecedy (alfa, omega), ľalie a kríž. Schéma náhrobku má ranostredoveký pôvod.
This contribution is devoted to a tombstone from the collection of the West Slovakia Museum, Trnava. The origin of the tombstone is uncertain. It is associated either with the mediaeval church in Piešťany or with a building in Bzince pod Javorinou of which little is known. Some motifs of the decoration are interpreted as references to a concrete person (tombstone of a knight with monogram MM). However, the tombstone features only symbols: letters of the Greek alphabet (alpha, omega), lilies and a cross. Such a tombstone schema dates to the early Middle Ages.
Reference
[1] DURLIAT, M., 1987: Die Kunst des frühen Mittelaters. Freiburg–Basel–Wien.

[2] FÉVRIER, P.-A., 1985: Gallien und Germanien. In: Brenk, B., Spätantike und frühes Christentum. Propyläen Kunstgeschichte. Supplementband, 288–300. Berlin.

[3] JURČOVÁ, S., 2009: O pôvode starého náhrobníka, Múzeum LV, č. 3, 18–19.

[4] KRATOCHVÍLOVÁ, E., 1997: Kamenné svedectvá minulosti. In: Obec Bzince pod Javorinou, 19–23. Bzince pod Javorinou.

[5] LŐVEI P.–VARGA, L., 1987: Síremlékek. In: Magyarországi művészet 1300–1470 körül I (Marosi, E., ed.), 334–342. Budapest.

[6] LUXOVÁ, V., 2003: Memento mori: formy náhrobnej skulptúry. In: Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika (Buran, D., ed.), 325–333. Bratislava.

[7] MEDNYÁNSZKY, A. [Illust.mo Libero Barone a Mednianszky], 1818: Rudus Ecclesiae Templariorum in Pöstyén, Fundgruben des Orients 6, 493–496. Wien.

[8] MERHAUTOVÁ, A., 1976: K ikonografii českých raně středověkých tympanonů, Umění XXIV, 417–428.

[9] NEUBAUER, E., 1972: Die romanischen skulpturierten Bogenfelder in Sachsen und Thüringen. Berlin.

[10] ORIŠKO, Š., 2004: Dedinský kostol v Boldogu (Modelový príklad premien kamenárskych súčastí v štruktúre kostola románskeho obdobia) – The Village-Church in Boldog (A case study of the changes of stone masonry elements in the structure of church from romanesque period). In: Pocta Vladimírovi Wagnerovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia 2 (Oriško, Š., ed.), 19–42. Bratislava.

[11] ORIŠKO, Š., 2005: K problematike stavebnej plastiky stredovekého kostola v Piešťanoch. Kameňosochárske fragmenty z piešťanského kostola v zahraničných zbierkach – Zur Problematik der Bauplastik der mittelalterlichen Kirche in Piešťany. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8. Zborník zo seminára ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva, 39–46. Trnava.

[12] ORIŠKO, Š., 2006: Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch – Die Bauplastik von Ruine der mittelalterlichen Kirche in Piešťany, AH 31, 333–344.

[13] REISZIG, E., 1925/1928: A jeruzsálemi Szent János–lovagrend Magyarországon I/II. Budapest.

[14] RUTTKAY, A., 1988: Archeologický výskum a funkčná kategorizácia zaniknutej stredovekej stavby v Piešťanoch. Príspevok k dejinám tzv. rytierskych a liečiteľských rádov na území Slovenska, Balneologický spravodajca (Balneohistoria Slovaca) 26, 110–145.

[15] RUTTKAY, A., 1993: Die Ritter- und Spitalsorden in der Slowakei. Archäologie und Geschichte. In: Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques 4. Bratislava, 1–7. septembre 1991 (Pavúk, J., ed.), 146–161. Bratislava.

[16] RUTTKAY, A.–SLIVKA, M., 1985: Cirkevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska v stredoveku – Kirchliche Institutionen und ihre Stellung in der Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung der mittelalterlichen Slowakei, AH 10, 333–356.

[17] SLIVKA, M., 1987: K stredovekým dejinám Bernolákova (Čeklísa) a jeho okolia, Zborník SNM LXXXI – História 27, 151–178.

[18] SLIVKA, M., 1987a: Rádové domy v štruktúre osídlenia Slovenska a v jeho politických a sociálno-ekonomických vzťahoch (so zameraním na krížovnícke rády) – Ordenshäuser in der Siedlungsstruktur der Slowakei und ihre politichen und sozial-ökonomischen Beziehungen (mit dem Blick auf die Kreuzherrenorden), AH 12, 383–402.

[19] VARGA, L.–LŐVEI, P., 1990–92: Funerary Art in Mediaval Hungary, Acta Historiae Artium XXXV,115–167.

[20] VARGA, V.–KIŠŠ, I.–KRATOCHVÍLOVÁ, E., 1997: Najstaršia písomná zmienka o Bzinciach a osadách. In: Obec Bzince pod Javorinou, 16–18. Bzince pod Javorinou.