Nálezy podkov z hradu Tepence

Název: Nálezy podkov z hradu Tepence
Variantní název:
  • Finds of horseshoes from Tepenec castle
  • Die Hufeisenfunde von der Burg Tepenec
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 733-746
Rozsah
733-746
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Z výzkumů uskutečněných v nedávné době na hradě Tepenci pochází poměrně početný nálezový soubor podkov. Soubor byl zpracován formou katalogu. Vzhledem k poměrně krátkému trvání hradu, a tedy jednoznačné dataci podkov, byla provedena typologická analýza souboru, analýza četnosti výskytu jednotlivých typů a následně také analýza prostorového rozmístění podkov v prostoru hradu a předhradí. K prostorové analýze byla využita i data získaná ze starších výzkumů z přelomu 60. a 70. let 20. století.
Research recently carried out at Tepenec Castle has yielded a large series of horseshoes that has been processed in the form of a catalogue. The relatively short period of the castle's existence, and thus the unambiguous dating of the horseshoes, enabled several approaches to be taken: typological analysis of the series, analysis of the frequency of the individual horseshoe types and analysis of their spatial distribution within the castle and the outer bailey. Data from earlier research (1960s–1970s) were also employed in the spatial distribution analysis.
Reference
[1] BRACHTL, Z., 1995: Kovové a kostěné předměty z hradu Kaltenštejna. Šumperk.

[2] BURIAN, V., 1968: Zpráva o zjišťovacím výzkumu hradu Tepence (Jívová, o. Olomouc), díl 1 + přílohy, Olomouc, rkp. ulož. v archivu Vlastivědného muzea v Olomouci.

[3] BURIAN, V., 1969: Zpráva o historickoarcheologickém výzkumu hradu Tepenec (Jívová, o. Olomouc), díl 1 + přílohy, Olomouc, rkp. ulož. v archivu Vlastivědného muzea v Olomouci.

[4] BURIAN, V., 1970: Zpráva o historickoarcheologickém výzkumu hradu Tepenec (Jívová, o. Olomouc), Olomouc, rkp. ulož. v archivu, Vlastivědného muzea v Olomouci.

[5] BURIAN, V., 1971: Zpráva o historickoarcheologickém výzkumu hradu Tepenec (Jívová, o. Olomouc), Olomouc, rkp. ulož. v archivu Vlastivědného muzea v Olomouci.

[6] BURIAN, V., 1979: Tepenec – moravský hrad markraběte Karla, Umění XXVII, 245–249.

[7] BURIAN, V., 1984: Rozbor nálezů podkov z hradu Tepence a husitského opevnění Kartouzka (1340–1425), Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 228, Olomouc, 12–17.

[8] DOHNAL, V., 1980: Zpráva o výzkumu Jívová "Tepenec" 1971– 975, část I–IV, rkp. ulož. v archivu Vlastivědného muzea Olomouc.

[9] HEJNA, A., 1983: Kovový nálezový inventář z hradu Vizmburka, k. ú. Pavlovice, o. Trutnov – Das Fundinventar metallischer Gegenst'ande aus Burk Vizmburk, Katastralgemeinde Pavlovice, Bez. Trutnov, AH 8, 491–501.

[10] KALÁBEK, M.–TYMONOVÁ, M., 1998: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu, lokalita Tepenec, 1. a 2. část, NZ ulož. v archivu ARÚ AV ČR Brno, č. j. 1393/01, 1394/01.

[11] KALÁBEK, M.–TYMONOVÁ, M., 1999: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu, lokalita Jívová-Tepenec, 2. etapa, NZ ulož. v archivu ARÚ AV ČR Brno, č. j. 1395/01.

[12] KALÁBEK, M.–PROCHÁZKOVÁ, P.–TYMONOVÁ, M., 2001: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu, lokalita Tepenec, 3. část, NZ ulož. v archivu ARÚ AV ČR, č. j. 1315/02.

[13] KAŹMIERCZYK, J., 1978: Podkowy na Śłąsku w X−XIV wieku. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

[14] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa – Die Schmiede in Sezimovo Ústí und Analyse der Produkte uas Eisen, Sezimovo Ústí – Archäologie der mittelalterlichen Untertanenstadt 3. Díl I, II. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[15] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrt století archeologického výzkumu 1981–2006 – Burg Rokštejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren). Geschichte, Bauentwicklung und Ergebnisse eines Vierteljahrhunderts archäologische Forschungen 1981–2006. Brtnice – Brno.

[16] NEKUDA, R., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves 1. Brno.

[17] PROCHÁZKOVÁ, P., 2001: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu, lokalita Jívová-Tepenec, 3. etapa, 1. a 2. část, NZ ulož. v archivu ARÚ AV ČR, č. j. 73/02.

[18] PROCHÁZKOVÁ, P.–KALÁBEK, M., 2000: Jívová (okr. Olomouc), PV 41, Brno, 167–168.

[19] TYMONOVÁ, M.–KALÁBEK, M., 1999: Jívová (okr. Olomouc), PV 40, Brno, 236–237.

[20] VRÁNOVÁ, V., 2008: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu, lokalita Jívová-Tepenec, IV. etapa rozšíření dobývacího prostoru, NZ ulož. v archivu Archeologického centra Olomouc, č. j. 263/2010.

[21] VRÁNOVÁ, V., 2008a: Jívová (okr. Olomouc), PV 49, Brno, 308−309, 405−406.

[22] VRÁNOVÁ, V., 2009: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu, lokalita Jívová-Tepenec, V. etapa rozšíření dobývacího prostoru, ulož. v archivu Archeologického centra Olomouc, č. j. 295/2012.

[23] VRÁNOVÁ, V., 2009a: Jívová (okr. Olomouc), PV 50, Brno, 287, 393−394.

[24] VRÁNOVÁ, V.–VRÁNA, J., 2005: Jívová-Tepenec. Pravěké hradisko a Karlův hrad − Tepenec. Archeologické památky střední Moravy. Svazek 9. Olomouc.

[25] VRÁNOVÁ, V.–VRÁNA, J., 2008: Olověné projektily z hradu Tepenec – Bleiprojektile aus der Burg Tepenec, CB 11, Praha, 457–560.

[26] VRÁNOVÁ, V.–VRÁNA, J., v tisku: Nálezy ostruh z hradu Tepence z archeologických výzkumů v letech 1997–1999, 2007–2008 – Finds of spurs from Tepenec Castle from archaeological surveys in 1997−1999 and 2007−2008. In: Sborník k 60. narozeninám doc. PhDr. Pavla Kouřila, CSc. Brno.