Najnovšie nálezy stredovekej stavebnej plastiky z farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave

Název: Najnovšie nálezy stredovekej stavebnej plastiky z farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave
Variantní název:
  • The Latest Finds of Medieval Sculpted Elements from the Parish Church of St. Nicholas, Trnava
  • Die neuesten mittelalterlichen Bauplastikfunde aus der Pfarrkirche St. Nikolaus in Trnava
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 369-377
Rozsah
369-377
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok je pokusom o interpretáciu dvoch kamenných fragmentov z farského kostola v Trnave. Zrejme ide o súčasti pôvodného západného portálu kostola. Nové nálezy potvrdzujú už skôr predpokladané vzťahy medzi stavbou Bratislavského hradu a Trnavou v tridsiatych rokoch 15. storočia.
This contribution attempts to interpret two stone fragments from a parish church in Trnava. In all probability, they were originally part of the west portal of the church. New finds have confirmed previous speculations about a connection between the construction of Bratislava Castle and Trnava in the 1430s.
Reference
[1] BARTLOVÁ, M., 2004: Mistr Týnské kalvárie. Český sochař doby husitské. Praha.

[2] ČERNÁ-STUDNIČKOVÁ, M., 1984: A művészeti élet és kapcsolatai Pozsonyban, Zsigmond király uralkodásának idején, Ars Hungarica XII, č. l, 29–49.

[3] FIALA, A., 1995: Stredoveké premeny Bratislavského hradu: In: Fiala, A.–Šulcová, J.– Krútky, P., Bratislavský hrad, 19–49. Bratislava.

[4] FIALA, A., 1999: Konzoly s maskarónmi z Bratislavského hradu (kat. č. 11). In: Gotické umenie z bratislavských zbierok. Mestské múzeum a Slovenská národná galéria v Bratislave, kat. výst., (Glatz, A. C., ed.), 27–29. Bratislava.

[5] FŰRYOVÁ, K., 1997: Trnavský kostol sv. Michala, ZbSNM XCI, Archelógia 7, 85–93.

[6] GLATZ, C. A., 1999: Skulptúra a tabuľová maľba. In: Gotické umenie z bratislavských zbierok. Mestské múzeum a Slovenská národná galéria v Bratislave, kat. výst. (Glatz, A. C., ed.), 11–25. Bratislava.

[7] JANKOVIČ, V., 1968: Kostol sv. Michala v Trnave, Monumentorum Tutela, Ochrana pamiatok 2, 225–226.

[8] KROUPA, P., 1996: Farní kostel svatého Mikuláše ve Znojmě, PRP 3, č. 2, 73–100.

[9] LŐVEI, P., 1999: A Stibor-síremlékek mestere, Budapest Régiségei 33, 103–120.

[10] MAROSI, E., 1987: Szobrászat. In: Művészet Zsigmond király korában 1387–1437, kat. výst. Zv. II. (Beke, L.–Marosi, E.–Wehli, T., edd.), 227–276. Budapest.

[11] MAROSI, E., 1999: A budavári Zsigmond-kori szobrok kérdései huszonkét év (és Szent Zsigmond templom feltárásai) után, Budapest Régiségei 33, 93–101.

[12] MENCL, V., 1968: Dóm sv. Martina v Bratislave, Vlastivedný časopis 17, 148–160.

[13] ORIŠKO, Š., 2006: Trnava – Bratislava – Viedeň – stavebná plastika farského kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Pocta Karolovi Kahounovi. Súvislosti slovenského umenia. Jubilejný zborník 3, (Oriško, Š., ed.), 49–66. Bratislava.

[14] PAPP, Sz., 2006: Zsigmond új rezidenciája Pozsonyban. In: Sigismundus Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437, kat. výst., Budapest – Luxemburg (Takács, I., ed.), 239–245. Mainz am Rhein.

[15] ŠIMONČIČ, J., 1968: Kostol sv. Michala v Trnave, Monumentorum Tutela, Ochrana pamiatok 2, 227–231.

[16] ZACHAROVÁ, D., 2008: Neznáma tvár trnavského stredoveku, Novinky z radnice. Informačný mesačník mesta Trnava XIX, júl, č. 6, 14.

[17] ŽÁRY, J., 2003: Dóm sv. Martina v Bratislave: architektúra a sochárska výzdoba. In: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Gotika (Buran, D., ed.), 223–236. Bratislava.