První ženy moravské archeologie

Název: První ženy moravské archeologie
Variantní název:
  • First women of Moravian archaeology
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 2, s. [63]-78
Rozsah
[63]-78
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Téma prvních žen v dějinách moravské archeologie nebylo dosud souhrnně zpracováno. Celé téma úzce souvisí s otázkou ženské emancipace a ženského vzdělávání, pro které byl v českém prostředí – především v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století – specifický důraz na vlastenectví. Článek se zaměřuje na ženy, které se k archeologii dostaly hlavně díky svým otcům či manželům, a archeologii se věnovaly ze zájmu. Setkáme se i se ženami, které se k archeologii dostaly jinou cestou. V práci jsou zahrnuty i první profesionální archeoložky působící na Moravě, které tento obor vystudovaly na vysokých školách.
The topic of the first women in the history of Moravian archaeology has not yet been processed collectively. The entire topic is closely related to the issue of women's emancipation and women's education, for which, in the Czech environment – especially in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century – had a specific emphasis on patriotism. The article focuses on the women who came to archaeology mainly because of their fathers or husbands, and they took up archaeology because of their interest. We will even meet women who came to archaeology by a different path. The work includes the first professional archaeologists working in Moravia who studied this at universities.
Reference
[1] Absolonová, V. – Bednářová, V. 1971: Eliška Wanklová. In: MUdr. Jindřich Wankel, otec moravské archeologie. Sborník prací Okresního vlastivědného musea v Blansku. Brno, 24–34.

[2] Anonym 1884: Kronika olomouckého spolku muzejního, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 1, 175–177.

[3] Anonym 1885: Kronika olomouckého spolku muzejního, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 2, 49–52, 98–101.

[4] Anonym 1886: Kronika vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 3, 186–187.

[5] Anonym 1890: Kronika vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 7, 47–49, 95–97, 142–144.

[6] Anonym 1891: Kronika vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 8, 44–45, 85–86, 126–129.

[7] Anonym 1903: Zemřela Eliška Wanklová, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 20, 18.

[8] Anonym 1924: Vzrůst strany lidové a ženská otázka, Realistický obzor 5/16–17, 127.

[9] Anonym 1936: Madlena Wanklová, posmrtná vzpomínka. In: Kladivo, B. (ed.), Zlatá rodina. Blansko, 50–54.

[10] Bakešová, L. 1885: Umělé jeskyně, lochy a pečery, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 2, 73–81.

[11] Bakešová, L. 1886: Dvě pečery ruské, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 3, 135–136.

[12] Bakešová, L. 1887a: Prehistorické památky – poloostrov Krym, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 4, 21–30.

[13] Bakešová, L. 1887b: Prehistorické památky – slovanské poustevny a kláštery, tzv. meteory, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 4, 133–140.

[14] Bakešová, L. 1889a: Královničky, Obzor 12, 180–183.

[15] Bakešová, L. 1889b: Návod ku národnímu a obřadnímu tanci Královníčky. Praha.

[16] Bakešová, L. 1890: Ořechovské královničky, Moravská Orlice, 4.

[17] Bakešová, L. 1891a: Babička Párová, Kalendář paní a dívek českých 4, 82–83.

[18] Bakešová, L. 1891b: Královničky, Kalendář paní dívek českých 4, 76–82.

[19] Bakešová, L. 1924a: Z vlastních vzpomínek, Realistický obzor 5, 1–3, 9–11, 18–20, 25–26, 33–35, 41–43, 50–51, 58–60, 66–68, 75–76, 82–83, 90–91, 98–99, 106–109 (série článků).

[20] Bakešová, L. 1924b: Macocha, Realistický obzor 5, 138–140.

[21] Bakešová, L. 1936a: Z mých vzpomínek. In: Kladivo, B. (ed.), Zlatá rodina. Blansko, 75–77.

[22] Bakešová, L. 1936b: Moravský dudáček. In: Kladivo, B. (ed.), Zlatá rodina. Blansko, 78–80.

[23] Bakešová, L. 1936c: Jak jsem sbírala "Královničky". In: Kladivo, B. (ed.), Zlatá rodina. Blansko, 31–35.

[24] Bakešová, L. – Běhálková, F. X. – Zeman, M. – Janáček, L. 1893: Národní tance na Moravě. Brno.

[25] Bednářová, V. 1972: Wanklovy dcery, Vlastivědná ročenka Okresního archivu Blansko 7, 26–35.

[26] Brychtová, J. 2002: Rastislav. Blanenský čtenářský a pěvecký spolek 1862–1920. Blansko.

[27] Bufková-Wanklová, K. 1936: Vzpomínky. In: Kladivo, B. (ed.), Zlatá rodina. Blansko, 35–42.

[28] Bufková-Wanklová, K. 1930: Z Ječmínkovy říše. Moravské pověsti. Praha.

[29] Bufková-Wanklová, K. 1994: Z Ječmínkovy říše. Moravské pověsti. Praha.

[30] Doležalová, K. 2012: První ženy moravské archeologie. Seminární práce na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. Brno.

[31] Fischer, R. 1938: Olomoucký památník 1848–1918. Olomouc.

[32] Fišer, Z. – Podborský, V. 2005: Innocenc Ladislav Červinka (1. 2. 1869 – 3. 10. 1952): Archeolog, numismatik, muzejník a vlastivědný pracovník. Postavy moravské prehistorie NŘ, sv. 1. Brno.

[33] Havelková, V. 1885: O starobylosti národního vyšívání moravského, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 2, 81–83.

[34] Havelková, V. 1888a: O starobylosti národního vyšívání moravského, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 5, 9–11.

[35] Havelková, V. 1888b Bronzové náramky ze Šardic u Kyjova, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 5, 130.

[36] Havelková, V. 1890: Žárové hroby u Slatinek, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 7, 184–185.

[37] Havelková, V. 1891: Hromadný nález bronzů ze Slatěnic, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 8, 89–95.

[38] Havelková, V. 1893: Hrob se zlatými nálezy ve Slatěnici, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 10, 161.

[39] Havelková, V. 1894: Obušek, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 11, 41–46.

[40] Havelková, V. 1895: O starobylosti národního vyšívání moravského, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 12, 64–66.

[41] Havelková, V. řicha Wankla a jeho rodiny. In: Sborník Muzea Blansko. Bl§§1936§§: Z mých vzpomínek//. In: Kladivo, B. (ed.), Zlatá rodina. Blansko, 44–48.

[42] Hýbl, F. 1992: Teličkovy archeologické objevy a muzeum. In: Sborník prací z dějin přerovského regionu. Přerov, 16–24.

[43] Jisl, L. 1964: Počátky archeologického bádání ve Slezsku a opavská muzea. In: 150 let Slezského muzea. Opava, 121–129.

[44] Kalábková, P. 2007: Muzejní archeologická práce Jindansko, 108–113.

[45] Kladivo, B. 1936: Z "Cestopisných obrázků" Lucie Bakešové. In: Kladivo, B. (ed.), Zlatá rodina. Blansko, 27–31.

[46] Klíma, B. 1972: Padesát let archeologie pleistocénu. In: Vývoj archeologie v Čechách a na Moravě 1919–1968. Archeologické studijní materiály 10/1. Praha, 10–25.

[47] Knies, A. 1997: Jan Knies – Životní dílo. Blansko.

[48] Knies, J. 1929: Jan Knies, jeho životní dílo a seznam publikací. Kroměříž.

[49] Kol. autorů 1892: Zpráva výroční prvé české pokračovací školy dívčí Ženské vzdělávací jednoty Vesny v Brně. Brno.

[50] Kol. autorů 1995: Seznam vysokých škol, Učitelské noviny 98, 42–43.

[51] Kostrhun, P. 2008: Jan Knies (1860–1937). Postavy moravské archeologie 4. Brno.

[52] Kulaviaková, D. 2008: Příběh ženské emancipace v rodině Jindřicha Wankla. Brno (bakalářská diplomová práce na Historickém ústavu FF MU, http://is.muni.cz/th/152577/fss_b).

[53] Lesná-Bakešová, V. 1936: Vzpomínky. In: Kladivo, B. (ed.), Zlatá rodina. Blansko, 61–62.

[54] Mazáčková, J. 2012: Militária z hradu Rokštejna v širším středoevropském kontextu. Brno (doktorská dizertační práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/14075/ff_d).

[55] Novotný, G. 2007: Bakešovi v Blansku. In: Sborník Muzea Blansko. Blansko, 142–174.

[56] Oliva, M. – Kostrhun, P. 2009: Obrázky z výzkumu moravského paleolitu. Brno.

[57] Procházka, A. 1903: Zprávy o nálezech na Vyškovsku. Uherské Hradiště.

[58] Procházková, P. 2001a: Kořeny poznání. In: Archeologické zrcadlení. Olomouc, 11–15.

[59] Procházková, P. 2001b: První profesionálové. In: Archeologické zrcadlení. Olomouc, 22–25.

[60] Richter, V. 1963: Zprávy o malbách Karla Töppera v Brtnici, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university F 7, 190–194.

[61] Sedláčková, S. 2007: Opatrovnice Karla Absolona – Lucie Bakešová. In: Sborník Muzea Blansko. Blansko, 175–185.

[62] Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha.

[63] Sklenářová, E. 2007: Ušlechtilý zájem. Ženy v české archeologii v 19. a na počátku 20. století. Diplomová práce na Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. České Budějovice.

[64] Skořepa, H. 2007: Nelehké mládí sirotka Karla Absolona. In: Sborník Muzea Blansko. Blansko, 113–115.

[65] Stránecká, F. 1887: O srovnalosti místních jmen "Halle" a "Halič", Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 4, 14–18.

[66] Stránecká, F. 1888: Moosburg v Korutanech, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 5, 109–111.

[67] Stránská-Absolonová, O. 1909: Ženská otázka z hlediska pokrokového. Brno.

[68] Šebelová, A. 1902: Lidopisné příspěvky, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 19, 135.

[69] Šebelová, A. 1904: Nové lidské dokumenty, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 21, 118, 165.

[70] Šebelová, A. 1905: Nové lidské dokumenty, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 22, 133, 152.

[71] Šprinc, Z. 1963: Muzeum v Uničově, Zprávy vlastivědného ústavu v Olomouci, 11–13.

[72] Urban, J. F. 1922: České ženy, díl 1. Nymburk.

[73] Večerková, E. 2005: Zájem o lidové obyčeje v díle Lucie Bakešové a Františky Stránecké, Národopisný věstník 22, 91–95.

[74] Vyvlečka, J. 1936: Dr. J. Wankel a Vlastenecký spolek muzejní v Olomouci. In: Kladivo, B. (ed.), Zlatá rodina. Blansko, 12–15.

[75] Wanklová, M. 1888: Moravské ornamenty. Olomouc.

[76] Wanklová, M. 1901a: Některá lidová jídla z Dřevohostic, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 18, 66.

[77] Wanklová, M. 1901b: Lidové léčení v okolí Dřevohostic, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 18, 67.

[78] Wanklová, M. 1901c: Lidoslovné drobnosti z okolí Dřevohostic, Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 18, 93.

[79] Wanklová, M. 1936: Národní vyšívání. In: Kladivo, B. (ed.), Zlatá rodina. Blansko, 80.