Psychical phenomenon of personality in clinical practice

Název: Psychical phenomenon of personality in clinical practice
Zdrojový dokument: Klinická psychologie a osobnost. 2013, roč. 2, č. 1, s. 91-100
Rozsah
91-100
  • ISSN
    1805-6393 (print)
    2336-4432 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The name of the professional magazine, in which we are publishing this slightly polemic study, is for us a preamble which determines its intent. By means of the content of the article we open the discussion about personality, since existing models and theories of personality bear witness to the construct of personality and "conceptual chaos and semantic confusion" rather than to the extent of cognition of real psychical phenomenon. Presented study simultaneously includes also preparatory methodological notes to the extensive research whose main goal is to confirm or reject the hypothesis that human psyche is a specific quantum phenomenon (C-phenomenon) with entirely specific configuration of quantum waves, since by definition it is a self-organizing, self-regulating and self-realizing living dynamic system (with the core of personality, which is "I") on macroscopic level. Its specificity consists in the fact that it is just a self-containing and self-realizing phenomenon which as such is in case of need able to rotate neuronal activity of the structures of the living central nervous system by 180 degrees. It is becoming apparent that brain is plastic (it is a competitive plasticity) not only in so called sensitive periods of its development, but for the whole time of human existence.
Název odborného časopisu, ve kterém uveřejňujeme tuto mírně polemickou studii, je pro nás preambule, která stanovuje jeho záměr. Obsahem článku otevíráme diskusi k tématu osobnost, vzhledem k tomu, že stávající modely a teorie osobnosti vypovídají spíše o konstruktu osobnosti a "pojmovém chaosu a sémantické zmatenosti", než o stupni poznání reálného psychického fenoménu. Předkládaná studie současně zahrnuje i předběžné metodické sdělení k rozsáhlému výzkumu, jehož hlavním cílem je potvrdit nebo zamítnout hypotézu, že lidská psychika je specifický kvantový fenomén (C-fenomén) se zcela specifickou konfigurací kvantových vln, neboť je ze své podstaty samoorganizujícím, seberegulujícím a sebe si uvědomujícím živým dynamickým systémem (s jádrem osobnosti, kterým je já) na makroskopické úrovni. Specifičnost spočívá ve skutečnosti, že se jedná právě o sebepojímající a o sebeuvědomující fenomén, který sám o sobě dokáže v případě potřeby o 180° obrátit neuronovou aktivitu struktur živého CNS. Ukazuje se, že mozek je plastický (jedná o kompetitivní plasticitu) nejen v tzv. senzitivních obdobích jeho vývoje, nýbrž po celou dobu existence člověka.
Reference
[1] Atmanspacher, H. (2004). Quantum theory and consciousness. Discrete Dymanics in Nature and society, 1, 51–73.

[2] Beck, F., & Eccles, J. (1992). Quantum aspects of brain activity and role of consciousness. Proceedings of the National Academy of Science, 89, 11357–11361. | DOI 10.1073/pnas.89.23.11357

[3] Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2002). Optimism, Pessimism and Self-Regulation. In E. C. Chang (Ed.), Optimism and Pessimism: Implications for theory, research and practice. (pp. 31–51) Washington, DC: APA.

[4] De Bono, E. (1971). The use of lateral thinking. Aylesbury: Pelican Books.

[5] Deutch, D. (1985). Quantum theory, the Church-Turing principle and the universal quantum computer. Proceedings of the Royal Society, 40, 97–117. | DOI 10.1098/rspa.1985.0070

[6] Eccles, J. C. (1989). Evolution of the self. London: Routledge.

[7] Fröhlich, H. (1970). Long range coherence and the actions of enzymes. Nature, 228, 1093. | DOI 10.1038/2281093a0

[8] Glynn, I. M. (1990). Consiousness and time. Nature, 348, 477–479. | DOI 10.1038/348477a0

[9] Haag, R. (1992). Local Quantum Physics. Berlin: Springer-Verlag.

[10] Hameroff,S. R., & Watt, R. C. (1982). Information processing in microtubules. Journal of Theoretical Biology, 94, 549–561. | DOI 10.1016/0022-5193(82)90137-0

[11] Paige, E., & Matthews, R. (2011). Bose-Einstein condensates. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers Inc.

[12] Trevarthen, C. (1990). Brain circuits and functions of the mind. New York, NY: Cambridge University Press.

[13] Tyson, J. (1980). The Belousov-Zhabotinski reaction. Heidelberg: Springer-Verlag.

[14] Vašina, L. (2010). Komparativní psychologie. Praha: Grada.

[15] Vašina, L., & Bargel, M. (2012). Neuropsychological markers of pro-social behavior and neuropsychological markers as indicators of asocial behavior. Klinická psychologie a osobnost, 1, 31–38.