Geneze a vývojové proměny české dramatizační praxe ve 20. a 21. století pohledem konceptu tří os

Název: Geneze a vývojové proměny české dramatizační praxe ve 20. a 21. století pohledem konceptu tří os
Variantní název:
  • Genesis and development of the Czech practice of adaptations for the theatre in the 20th and 21st centuries from a tree-axis perspective
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1, s. 113-133
Rozsah
113-133
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study focuses on the theory and history of dramatization of literary works. It offers the possible typology of dramatizations and presents a multi-layered model that should serve the classification of dramatized works. Dramatized works are divided according to three axes: a structural-functional one, a "truthfulness" to the original one, and the axis of pragmatic conditions – i.e. the context of the dramatized work. The author identifies two factors closely connected to changes in the theatrical art that caused the formation and expansion of the dramatization phenomenon at the end of the 19th century and primarily, during the 20th century. The first is the shift of the dramatic structure from the "objective" drama towards its more subjective and epic forms that lead to a confluence of the epic and drama. The second cause that enabled an increase of the number of dramatized works (textual and staged) is related to an emancipation of the dramatic art that no longer needed to limit itself to merely illustrating or interpreting of drama, but began to adapt texts from other literary genres. These two causes lead to a massive expansion of a dramatizing practice, the importance of which found its primary expression in the Czech contexts from the 1920s to the present.
Reference
[1] BRECHT, Bertolt, 1963. Divadelní hry I, přel. Ludvík Kundera a Rudolf Vápeník (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění)

[2] BRECHT, Bertolt, 1978. Divadelní hry V, přel. Ludvík Kundera, Rudolf Vápeník a Marie Liehmová (Praha: Odeon)

[3] CHARVÁTOVÁ, Irma, 1984. Tucet textů Divadla jednoho herce Miroslava Částka (Blansko: Okresní kulturní středisko Blansko)

[4] KOHOUT, Pavel, 2003. Lesk cizího peří (Praha: Paseka)

[5] KOPECKÝ, Jan (ed.), 1967. Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista (Praha: Československý spisovatel)

[6] NEZVAL, Vítězslav, 1965. Hry. Rozhlasové hry a libreta (1935–1940) (Praha: Československý spisovatel)

[7] UHDE, Milan, 2001. Balada pro banditu a jiné hry na zapřenou (Brno: Atlantis)

[8] ARISTOTELÉS, 1996. Poetika. Přel. Milan Mráz (Praha: Svoboda)

[9] ARONSON, Arnold, 2007. Pohled do propasti, přel. Milan Lukeš (Praha: Divadelní ústav)

[10] BOGATYREV, Petr, 1940. Lidové divadlo české a slovenské (Praha: Fr. Borový a Národopisná společnost Českoslovanská v Praze)

[11] BOILEAU-DESPRÉAUX, Nikolas, 1997. "Umění básnické", přel. Aleš Pohorský, in Květa Sgallová a Jiří Kroupa (eds.): O umění básnickém a dramatickém (Praha: Koniasch Press), s. 183–216

[12] BRAUN, Kazimierz, 1993. Druhá divadelní reforma?, přel. Jiří Vondráček (Praha: Divadelní ústav)

[13] BRECHT, Bertolt, 1959. O divadelnom umení, přel. Ernest Marko (Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry)

[14] ČERNÝ, František – KLOSOVÁ, Ljuba (eds.), 1977. Dějiny českého divadla III (Praha: Academia)

[15] ČERNÝ, František – SCHERL, Adolf – ŠORMOVÁ, Eva (eds.), 1983. Dějiny českého divadla IV (Praha: Academia)

[16] GOETHE, Johan Wolfgang – SCHILLER, Friedrich, 1975. Goethe/Schiller. Korespondence, přel. Vojtěch Zamarovský (Praha: Odeon)

[17] GREBENÍČKOVÁ, Růžena, 1982. Dílo F. M. Dostojevského jako zdroj divadelní inspirace; České inscenace z let 1900–1981 (Praha: Divadelní ústav)

[18] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, 1966. Estetika II, přel. Jan Patočka (Praha: Odeon)

[19] HOŘÍNEK, Zdeněk, 2009. Úvod do praktické dramaturgie (Brno: JAMU)

[20] HUTCHEON, Linda, 2006. A Theory of Adaptation (London/New York: Routledge)

[21] JANOUŠEK, Pavel, 1989. "Dramatizace", in týž Rozměry dramatu (Praha: Panorama), s. 170–190

[22] JANOUŠEK, Pavel, 1995. "Drama jako metodologický problém", in Marie Kubínová (ed.): O poetice literárních druhů (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR)

[23] JANOUŠEK, Pavel (ed.), 2007a. Dějiny české literatury 1945–1989 I. 1945–1948 (Praha: Academia)

[24] JANOUŠEK, Pavel (ed.), 2007b. Dějiny české literatury 1945–1989 II. 1948–1958 (Praha: Academia)

[25] JANOUŠEK, Pavel (ed.), 2008a. Dějiny české literatury 1945–1989 III. 1958–-1969 (Praha: Academia)

[26] JANOUŠEK, Pavel (ed.), 2008b. Dějiny české literatury 1945–1989 IV. 1969–1989 (Praha: Academia)

[27] JUST, Vladimír, 2010. Divadlo v totalitním systému (Praha: Academia)

[28] KÖNIGSMARK, Václav, 1977. "Dramatizace jako projev krize a hledání východisek", Dialog, č. 2, s. 1–13

[29] KÖNIGSMARK, Václav, 1981. "Krize dramatu, nebo krize kritérií?", Tvorba 13, č. 6, s. 6

[30] KÖNIGSMARK, Václav, 1987. "Scénář jako typ dramatického textu", in Milan Zeman (ed.): Poetika české meziválečné literatury (Praha: Československý spisovatel), s. 137–155

[31] KOVALČUK, Josef, 2009. Téma: Autorské divadlo (Brno: JAMU)

[32] KUDĚLKA, Viktor (ed.), 1986. František Langer divadelníkem z vlastní vůle. Výbor z prací o dramatu a divadle (Praha: Divadelní ústav Praha)

[33] LAZORČÁKOVÁ, Tatjána, 2011. "Studiové scény sedmdesátých a osmdesátých let 20. století – o nezastupitelnosti a inspiraci jednoho divadelního proudu. (Vymezení studiových scén v teoreticko-historickém kontextu)", Teatralia 14, č. 2, s. 6–22

[34] LOLLOK, Marek, 2012. "Jan Mikulášek a jeho dnešní klasika", Svět a divadlo 24, č. 2, s. 22–32

[35] MERENUS, Aleš, 2012. Nárys teorie dramatizací literárních děl (Dizertační práce: FF MU Brno)

[36] MUKAŘOVSKÝ, Jan (ed.), 1995. Dějiny české literatury IV (Praha: Victoria Publishing, a.s.)

[37] RUT, Přemysl, 2005. Příběh @ Shakespeare (Praha: AMU)

[38] SRBA, Bořivoj, 1971. Poetické divadlo E. F. Buriana (Praha: Státní pedagogické nakladatelství)

[39] STEHLÍKOVÁ, Eva, 1991. Řecké divadlo klasické doby (Praha: Ústav pro klasická studia)

[40] SVOBODOVÁ, Hana, 2013. Dramatizace jako (sebe)vyjadřovací prostředek: k adaptační činnosti Pavla Kohouta (Magisterská práce: FF MU Brno)

[41] SZONDI, Peter, 1969. Teória modernej drámy, přel. Ernest Marko (Bratislava: Tatran)

[42] ŠOTKOVSKÁ, Jitka – ŠOTKOVSKÝ, Jan, 2010. "Jan Mikulášek – pokus o portrét", Theatralia 13, č. 1, s. 85–92

[43] ŠULAJOVÁ, Iva, 2004. "Dramatizace jako teoretický problém", Divadelní revue 15, č. 4, s. 46–61