Rituál a tělesnost: ritologie Ronalda L. Grimese

Název: Rituál a tělesnost: ritologie Ronalda L. Grimese
Autor: Pehal, Martin
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 1, s. 25-51
Rozsah
25-51
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The aim of the present paper is to discuss the thin border dividing ritual and non-ritual activity by contrasting two opposing theories of ritualization: one perceiving ritualization as a static phenomenon, the other as a dynamic process. Since the author favors the latter, he stresses the crucial importance of corporeality as the source and vehicle of (embryonic) ritual forms. The article further presents a brief introduction to the work of Ronald L. Grimes, a renown ritologist, who has been practically unknown to both the Czech scholarly and general public. Among other things, Grimes explores the origin, development, and extinction of rituals and their place in modern Euro-American society.
Note
Tento text je výsledkem projektu LK21301 Zdroje a proměny buddhistického pohřebního rituálu, který je realizován za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu výzkumu, vývoje a inovací NÁVRAT.
Reference
[1] BERGER, Peter L. 1967. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City/New York: Doubleday, 1967.

[2] BLOCH, Maurice. 1986. Symbols, Song, Dance and Features of Articulation. In M. Bloch (ed.).Ritual, History and Power: Selected Papers in Anthropology. London: Athlone Press, 1989: 19–45 [Archives européennes de sociologie 15 (1974): 54–81].

[3] ČUNDERLE, Michal. 2011. Nedivadlo jako zdroj dialogického jednání. K autorskému herectví Ivana Vyskočila podle audiovizuálního archivu Nedivadla. Theatralia 14 (2011): 2: 108–129.

[4] Dialogické jednání [online]. Ivan Vyskočil (webová stránka). Citováno 17. 10. 2013. Dostupné na http://www.ivanvyskocil.cz/html/dialogicke.html.

[5] DOUGLAS, Mary. 2002 [1966]. Purity and Danger. An Analysis of Concept of Pollution and Taboo. London/New York: Routledge, [1966] 2002.

[6] DRIVER, Tom F. 1991. The Magic of Ritual: Our Need for Liberating Rites that Transform Our Lives and Our Communities. San Francisco: Harper San Francisco, 1991.

[7] DRIVER, Tom F. 1998. Liberating Rites: Understanding the Transformative Power of Ritual. Boulder, CO: Westview Press, 1998.

[8] DURKHEIM, Émile. 2002. Elementární formy náboženského života. Přel. Pavla Sadílková. Praha: OIKOYMENH, 2002 [fr. orig. 1912].

[9] FREUD, Sigmund. 1991. Totem a tabu. Vtip a jeho vztah k nevědomí. Přel. Ludvík Hošek. Praha: Práh, 1991 [něm. orig. 1913].

[10] VAN GENNEP, Arnold. 1997. Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Přel. Helena Beguivinová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997 [fr. orig. 1909].

[11] GRIMES, Ronald L. 1972. The Divine Imagination: William Blake's Major Prophetic Visions. Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1972.

[12] GRIMES, Ronald L. 1976. Symbol and Conquest: Public Ritual and Drama in Santa Fe, New Mexico. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1976. Symbol, Myth and Ritual Series [druhé vydání: Albuquerque: University of New Mexico Press, 1992].

[13] GRIMES, Ronald L. 1977. Route to the Mountain: A Prose Meditation on Grotowski as Pilgrim. Jewish Dialogue: New Directions in the Performing Arts (January 1977): 11–12 [přetištěno in WOLFORD, Lisa a Richard SCHECHNER (edd.). The Grotowski Sourcebook. London: Routledge, 1997: 246–249; překlad do polštiny: Droga ku Górze. Medytacja proza o Grotowskim jako Pielgrzymie. In Leszek Kolankiewicz (ed.). Na drodze do kultury czynnej (O dzialalności Instytutu Grotowskiego Teatru Laboratorium wlatách 1970–1977). Vratislav 1978: 115–121].

[14] GRIMES, Ronald L. 1982. Beginnings in Ritual Studies. Lanham: University Press of America, 1982 [druhé vydání: Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1995a; třetí vydání: Ritual Studies International, 2013].

[15] GRIMES, Ronald L. 1985. Research in Ritual Studies. Metuchen, NJ: Scarecrow Press/American Theological Library Association, 1985.

[16] GRIMES, Ronald L. 1990. Ritual Criticism: Case Studies in its Practice, Essays on its Theory. Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1990 [druhé vydání: Ritual Studies International, 2010a].

[17] GRIMES, Ronald L. 1995. Marrying & Burying: Rites of Passage in a Man's Life. Boulder, CO: Westview Press, 1995 [druhé vydání: Ritual Studies International, 2010b].

[18] GRIMES, Ronald L. 2000. Deeply into the Bone: Re-Inventing Rites of Passage. Berkeley: University of California Press, 2000, Life Passages Series.

[19] GRIMES, Ronald L. 2006. Rite Out of Place: Ritual, Media, and the Arts. New York: Oxford University Press, 2006.

[20] GRIMES, Ronald L. 2013a. Fictive Ritual. Ritual Studies International, 2013a. | DOI 10.1093/acprof:oso/9780195301427.001.0001

[21] GRIMES, Ronald L. 2013b. The Craft of Ritual Studies. Oxford Ritual Studies Series. New York: Oxford University Press, 2013b.

[22] GRIMES, Ronald L., Ute HUSKEN, Udo SIMON a Eric VENBRUX (edd.). 2001. Ritual, Media, and Conflict. Oxford: Oxford University Press, 2011, Oxford Ritual Studies Series.

[23] GROTOWSKI, Jerzy. 1969. Le théȃtre d'aujourd'hui ala recherche du rite [Dnešní divadlo a výzkum rituálů; přednáška pronesená 15. října 1968 na půdě Polské akademie věd v Paříži]. Francouzský stenogram otištěn ve France–Pologne 28–29 (1968): 13–20. Polský text, autorem opravený, vyšel v časopisu Dialog 8 (1969); z této verze čerpá i český překlad:

[24] GROTOWSKI, J. Divadlo a rituál. Přel. Jana Pilátová. Svět a divadlo 9 (1991): 2: 50–62.

[25] HUMPHREY, Caroline a James LAIDLAW. 1994. The Archetypal Actions of Ritual. Oxford: Oxford University Press, 1994.

[26] HUXLEY, Julian. 1966. A Discussion on Ritualization of Behaviour in Animals and Man. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B 251 (1966): 247–526.

[27] CHLUP, Radek. 2005. Struktura a antistruktura. Rituál v pojetí Victora Turnera II. Religio 13 (2005): 2: 179–197 (dostupné online na http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/125116, cit. 28. 10. 2013).

[28] CHRZ, Vladimír. 2011. Dvojí pohled na dialogické jednání. Theatralia 14 (2011): 2: 130–160. Katedra autorské tvorby a pedagogiky (KATaP) [online]. DAMU (oficiální webové stránky instituce). 2007 (citováno 17. 10. 2013). Dostupné na http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-au-torske-tvorby-a-pedagogiky.

[29] KOTT, Jan. 1991. Grotowski aneb hranice. Svět a divadlo 9 (1991): 2: 63–66 [z polského originálu vydaného v časopisu Dialog 5 (1989) přeložila Jana Pilátová].

[30] LEACH, Edmund. 2000. Ritual as an Expression of Social Status. In S. Hugh-Jones and J. Laidlaw (edd.). The Essential Edmund Leach, díl I. New Haven/London: Yale University Press, 2000: 153–158 (excerptum ze stejnojmenné kapitoly in LEACH, Edmund. Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structures. London: London School of Economics and Polticial Science, 1954: 10–17).

[31] LEACH, Edmund. 2000. Ritualisation in Man. In S. Hugh-Jones and J. Laidlaw (edd.). The Essential Edmund Leach, díl I. New Haven/London: Yale University Press, 2000: 158–165 [původně vyšlo v Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B251 (1966): 403–408].

[32] MARTIN, Joseph F. 1990. Foolish Wisdom: Stories, Activities, and Reflections from Ken Feit, I. F. (Itinerant Fool). San Jose, CA: Resource Publications, 1990.

[33] MUSILOVÁ, Martina. 2011. Gesto a Dialogické jednání. Theatralia 14 (2011): 2: 89–107.

[34] PEHAL, Martin a Olga V. CIESLAROVÁ. 2011. Corporeality as a Key to the Assessment of the Dynamics of Ritualization. Jaarboek voor liturgieonderzoek/Yearbook for Liturgical and Ritual Studies 27 (2011): 67–85 (dostupné online na http://rjh.ub.rug.nl/jvlo/article/view/4294/4284, cit. 12. 10. 2013).

[35] Publications/Articles, Chapters [online]. 2013. Ronald L. Grimes. Citováno 13. 10. 2013. Dostupné na http://ronaldlgrimes.twohornedbull.ca/publications/articles-chapters.

[36] Publications/Books [online]. 2013. Ronald L. Grimes. Citováno 13. 10. 2013. Dostupné na http://ronaldlgrimes.twohornedbull.ca/publications/books.

[37] RAPPAPORT, Roy A. 2002 [1999]. Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge: Cambridge University Press, 2002 [1999].

[38] RAPPAPORT, Roy A. 1979. Ecology, Meaning, and Religion. Richmond, CA: North Atlantic Books, 1979. Ronald L. Grimes [online]. 2013. Citováno 12. 10. 2013. Dostupné na http://ronaldlgrimes.twohornedbull.ca/.

[39] STAAL, Fritz. 1979. The Meaninglessness of Ritual. Numen 26 (1979): 2–22. | DOI 10.1163/156852779X00244

[40] ŠKLOVSKIJ, Viktor B. 2003 [1933]. Teorie prózy. Ed. Filip Tomáš, přel. Bohumil Mathesius. Praha: Akropolis, 2003 [Praha: Melantrich, 1933].

[41] TOWSEN, John. The Travel Letters of Ken Feit [online]. 2012. All Fall Down (blog-encyklopedie). 2012, 15. 10. [citováno 22. 10. 2013]. Dostupné online na http://physicalcomedy.blogspot.cz/2012/10/the-travel-letters-of-ken-feit.html.

[42] TURNER, Victor. 1962. Chihamba, the White Spirit: A Ritual Drama of the Ndembu. Manchester: Manchester University Press; New York: Humanities Press, 1962.

[43] TURNER, Victor. 2004. Průběh rituálu. Přel. Lucie Kučerová. Brno: Computer Press, 2004 [angl. orig. 1969].

[44] TURNER, Victor. 1982. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. New York City: Performing Arts Journal Publications, 1982.