Renesanční římsový kachel s motivem Meluzíny

Název: Renesanční římsový kachel s motivem Meluzíny
Variantní název:
  • A renaissance stove tile with a motif of Melusine
  • Eine renaissancezeitliche Gesimskachel mit dem Motiv der Melusine
Autor: Orna, Jiří
Zdrojový dokument: Orna, Jiří. Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. Měřínský, Zdeněk (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 61-65
Rozsah
61-65
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Renesanční římsový kachel nalezený pravděpodobně v Plzni nese na reliéfu výjev zachycující ženu s odhalenou horní polovinou těla a křídly. Spodní polovinu ženina těla v původní kompozici zřejmě tvořil šupinatý ocas, ten byl však autorem předlohy reliéfu změněn v rybu s delfíní hlavou. Tento motiv lze zařadit do skupiny motivů souvisejících s příběhem o víle Meluzíně, sepsaným v roce 1393 Janem z Arrasu. Oporou pro toto tvrzení jsou obdobná vyobrazení této postavy na portálu pardubického zámku, odhalená horní polovina těla a křídla. Ještě před vypálením výrobce kachle vedl přes čelní výhřevnou stěnu vertikální řez. Stopy očazení svědčí o tom, že kachel byl zasazen do kamnového tělesa i s tímto estetickým nedostatkem.
A relief of a renaissance stove tile, probably found in Plzeň, features a winged woman naked to the waist. The bottom section of her body in the original composition was possibly a scaly tail; however, the artist of the relief template changed it into a fish with a dolphin's head. The motif may be classified with a group inspired by legends of the fairy Melusine, compiled by Jean d'Arras in 1393. This hypothesis is supported by similar representations on the portal of the Pardubice chateau, featuring a half-naked and winged woman. Before firing, the tile maker had cut a vertical section across the front (heating) side. Traces of smoke show that the tile was once a part of a stove, despite this aesthetic drawback.